آرشیو سال 98-97 درس خارج اصول-تعادل و تراجیح
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مختار در اصل اولي متعارضين/... 97/09/26
پاسخ شهيد صدر از مناقشه محق... 97/09/25
كلام صاحب كفايه مبني بر تسا... 97/09/24
مقتضاي اصل اولي/ تعارض مستق... 97/09/21
مقتضاي اصل اولي /تعارض مست... 97/09/20
مقتضاي اصل اولي/ تعارض مستق... 97/09/19
تفصيل شيخ انصاري بين مبناي ... 97/09/18
تفصيل شيخ انصاري بين مبناي ... 97/09/17
تفصيل محقق عراقي/ مقتضاي اص... 97/09/14
مقتضاي اصل اولي /تعارض غير ... 97/09/13
تخيير/ مقتضاي اصل اولي/ تعا... 97/09/12
تخيير/ مقتضاي اصل اولي /تعا... 97/09/11
مقتضاي أصل اولي/ تعارض مستق... 97/09/10
نكات تكميلي تعارض غيرمستقر/... 97/09/07
اجمال مخصص/ تعارض غيرمستقر/... 97/09/06
بررسي وجود جمع عرفي در موار... 97/09/05
بررسي جمع عرفي در موارد تعا... 97/09/03
نكاتي موارد تعارض غيرمستقر ... 97/08/30
حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر ... 97/08/29
تقديم اظهر و نص بر ظاهر /ت... 97/08/28
حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر ... 97/08/27
هدم اصل ظهور اطلاقي يا حجيت... 97/08/26
حمل مطلق بر مقيد در مستحبات... 97/08/23
تقييد /تعارض غير مستقر /تعا... 97/08/22
تقييد /تعارض غيرمستقر /تعار... 97/08/21
تقييد /تعارض غير مستقر /تعا... 97/08/20
موارد الحاق عامين من وجه به... 97/08/02
بررسي لزوم لحاظ موضوع رئيسي... 97/08/01
نكته تقديم خاص بر عام/ تخصي... 97/07/30
نكته تقديم خاص بر عام/ تخصي... 97/07/29
وجود جمع عرفي بين عام و خاص... 97/07/28
وجود جمع عرفي بين عام و خاص... 97/07/24
وجود جمع عرفي بين عام و خاص... 97/07/23
وجود جمع عرفي بين عام و خاص... 97/07/22
وجود جمع عرفي بين عام و خاص... 97/07/21
وجود جمع عرفي بين عام و خاص... 97/07/18
وجود جمع عرفي بين عام و خاص... 97/07/17
احكام حكومت/ حكومت/ تعارض غ... 97/07/16
احكام حكومت/ حكومت/ تعارض غ... 97/07/15
احكام حكومت/ حكومت/ تعارض غ... 97/07/14
تقدم مطلق حاكم بر محكوم/ اح... 97/07/11
اقسام حكومت/ حكومت/ تعارض غ... 97/07/10
تعريف حكومت/ حكومت/ تعارض غ... 97/07/09
تعريف حكومت/ حكومت/ تعارض غ... 97/07/08
حكومت /تعارض غير مستقر /تعا... 97/07/07
ورود دو طرفه/ اقسام ورود/ و... 97/07/04
اقسام ورود/ ورود/ تعارض ادله 97/07/03
اقسام ورود/ ورود/ تعارض أدله 97/07/02
اقسام ورود /ورود /تعارض أدله 97/06/14
اختلاف ناشي از ائمه عليهم ا... 97/06/13
اختلاف ناشي از ائمه عليهم ا... 97/06/12
اختلاف ناشي از ائمه عليهم ا... 97/06/11
اختلاف ناشي از ائمه عليهم ا... 97/06/10
اختلافات ناشي از ائمه عليهم... 97/06/07
مناشئ اختلاف حديث /تعارض أدله 97/06/06

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo