درس‌های حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها

استاد حسین مظاهری (اصفهان)
خارج فقه
کتاب صلات: نماز آیات
کتاب صلات: ارکان نماز- مبطلات نماز- نماز آیات
کتاب صلات: اوقات نماز- شرایط مصلی- احکام مسجد- اذان و اقامه
کتاب زکات: مستحقین زکات- زکات فطره- موارد مصرف
کتاب خمس: متعلق خمس- مصارف خمس
کتاب اعتکاف: شرایط صحت- محرمات اعتکاف
کتاب زکات: شرایط وجوب- مستحقین زکات
کتاب صوم: مفطرات روزه- کفارات- احکام قضا
کتاب حج: وقوف- طواف- رمی جمرات
کتاب صوم: وجوب روزه- نیت
کتاب طلاق: انواع عده- طلاق خلع
کتاب حج: حج نذری- حج تبرعی- حج تمتع- حج قران
کتاب نکاح: عقد فضولی- نکاح موقت- احکام ولادت
کتاب طلاق: اقسام طلاق- طلاق معاطاتی
کتاب طهارت: تیمم جبیره- مبطلات تیمم
کتاب نکاح: اقسام نکاح- محرمات سببی- شرط خیار
کتاب طهارت: غسل مس میت- احکام شهید- تیمم میت- غسل جمعه
کتاب طهارت: غسل ترتیبی- ارتماسی- مستحبات غسل
کتاب دیات: بینی- سقط جنین- دیه حیوان
کتاب طهارت: اقسام آبها- کلب صید- شتر نجاست خوار
خارج فقه
کتاب شهادات: شرایط شاهد

استاد حسین مظاهری (اصفهان)
اخلاق
قانون وراثت- قانون تربیت- نحوست ایام- تجسم عمل
قانون تربیت- تفسیر آیات اخلاقی
تفسیر آیات اخلاقی
احادیث اخلاقی

استاد حسین مظاهری (اصفهان)
خارج اصول
اوامر- اجزاء- مقدمه واجب- نواهی- مفاهیم
تعریف علم اصول- صحیح و اعم
ادله استصحاب- اصل مثبت- تعادل و تراجیح- اجتهاد و تقلید
قطع- ظواهر- خبر واحد- اصول عملیه- برائت- اشتغال- استصحاب
دلالت امر- مقدمه واجب- اقسام واجب- نواهی- مفاهیم -عام و خاص- مطلق و مقید- مجمل و مبین
اجتهاد و تقلید- تعریف علم اصول- وضع- حقیقت و مجاز- صحیح و اعم- اوامر
ادله حجیت- خبرواحد- اصول عملیه- برائت- اصالت تخییر- استصحاب- اصل مثبت
اجتماع امر ونهی- مطلق و مقید- قطع- خبرواحد
تعریف علم اصول- وضع- صحیح و اعم– مشتق- اوامر- مقدمه واجب


استاد سیدمحمدعلی
موسوی جزایری (اهواز)
خارج فقه
کتاب الاجتهاد و التقلید- کتاب طهارت
کتاب حج: رمی جمرات- شرایط هدی- حلق و تقصیر
کتاب حج: عمره تمتع- شرایط طواف- وقوف در عرفات
کتاب حج: اقسام حج- عمره تمتع- محرمات احرام
قواعد فقهیه: الزام- نفی سبیل- سبق- حرمت اعانه
بانکداری اسلامی: شرکت- سلف- خرید اقساطی- قواعد فقهی
بانکداری اسلامی: جوایز بانکی- عقود بانکی- مضاربه- جعاله- اجاره به شرط تملیک
کتاب صلات: شکوک مبطله و صحیحه- سجده سهو- قضای تشهد
کتاب صلات: نماز مسافر- حد ترخص- وطن- نماز جمعه- شرایط و کیفیت خطبتین
کتاب صلات: نماز استیجاری- اخذ اجرت- نماز قضا
کتاب صلات: احکام نماز قضا
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه

استاد سیدمحمدعلی
موسوی جزایری (اهواز)
خارج اصول
مفاهیم- عام و خاص
مفاهیم- عام و خاص
اجتماع امر و نهی- اقتضاء نهی- اقسام نهی- مفاهیم
ضد-اوامر-نواهی- اجتماع امر ونهی- اقسام واجب
اجزاء- وجوب مقدمه- اقسام مقدمه- تقسیمات واجب
مشتق- اوامر- دلالت امر
وضع- حقیقت و مجاز- صحیح و اعم
تعادل و تراجیح- انقلاب نسبت- اجتهاد و تقلید- تعریف علم اصول
استصحاب شرایع سابقه- اصل مثبت- استصحاب عقاید- تعارض و تزاحم
أصالت اشتغال- استصحاب- استصحاب کلی- استصحاب تعلیقی
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول


استاد محمد محمدی ری‌شهری
(شهر ری)
خارج فقه
کتاب حج
کتاب حج: لباس احرام- تروک احرام- باروری پزشکی
کتاب حج: مواقیت حج- احرام- نیت- تلبیه- مرگ مغزی- پیوند اعضا
کتاب حج: استطاعت- اقسام حج- طواف نساء- مواقیت حج
کتاب حج: استطاعت- اضرار به نفس
کتاب خمس: مصارف خمس- انتقال خمس- انفال
کتاب حج: حج صبی- استطاعت
کتاب خمس: موارد خمس- مصارف خمس- تقسیم خمس- مالکیت خمس
کتاب صلات: وقت نماز جمعه- غسل روز جمعه- کفایت غسل از وضو
کتاب خمس: غنیمت- معدن
کتاب صلات: نماز جمعه در عصر غیبت- شرایط نمازجمعه- شرایط خطبه

استاد محمد محمدی ری‌شهری
(شهر ری)
تفسیر
سوره بقره: تفسیر آیات 5 و 6
سوره بقره: تفسیر آیات 1 الی 4
سوره حمد: تفسیر آیه 6
سوره حمد: تفسیر آیات 5 و 6
سوره حمد: تفسیر آیات 4 و 5
سوره حمد: تفسیر آیات 2 الی 4
سوره حمد: تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم- ویژگی های ربوبیت
سوره حمد: ویژگی های سوره حمد


استاد علی‌اکبر رشاد
خارج اصول
نواهی
أوامر- أقسام مقدمه
أوامر- أقسام مقدمه
ضد- ترتب- أوامر- اجزاء
أوامر- دلالت امر- نواهی- متعلق اوامر و نواهی
أحکام وضعیه- صحت و فساد در عبادات و معاملات- واجب تعبدی و توصلی
أوامر- دلالت امر
وضع- حقیقت شرعیه- صحیح و اعم
وضع- حقیقت و مجاز
الفاظ- وضع- اقسام دلالت
خارج اصول
خارج اصول
فلسفه اصول

استاد علی‌اکبر رشاد
خارج فقه
کتاب قضاء
کتاب قضاء
کتاب قضاء: قواعد فقه القضاء- قاعده استقلال قاضی- بی طرفی قاضی
کتاب قضاء: مبادی- پیشینه- فقه القضاء
فقه حکومت

استاد علی‌اکبر رشاد
فقه معاصر
مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک (کرونا)
مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک (کرونا)

استاد علی‌اکبر رشاد
فقه فرهنگ
تعریف فرهنگ- اوصاف و خصائص فرهنگ
فلسفه فرهنگ- بررسی تعاریف مختلف- خصایص فرهنگ

استاد علی‌اکبر رشاد
علوم قرآنی
منطق فهم قرآن
نظریه ابتناء- وحیانی بودن لفظ، متن و محتوای قرآن

استاد علی‌اکبر رشاد
اخلاق
شرح خطبه متقین


استاد هادی نجفی
خارج فقه
کتاب مکاسب: خیارات

استاد هادی نجفی
خارج فقه
کتاب الحدود و التعزيرات

استاد هادی نجفی
خارج اصول
تعادل و تراجيح

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo