آرشیو سال 91-90 درس خارج اصول
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
امر بين الامرين91/03/24
امر بين الامرين91/03/23
الامر بين الامرين91/03/22
دلائل قائلين به...91/03/21
قول به تفويض91/03/20
جبر فلسفي91/03/13
جبر اشعري91/03/10
ادله ي اشاعر...91/03/09
الجبر و التفوي...91/03/08
مقدمه ي حرام...91/03/07
ادله ي قول به ...91/03/06
وجوب مقدمه ...91/03/03
تأسيس اصل د...91/03/02
تأسيس اصل د...91/03/01
ثمرات بحث م...91/02/31
ثمره ي بحث م...91/02/30
ثمره ي بحث و...91/02/27
قول ششم در ...91/02/26
ثمره ي نزاع در...91/02/25
اشکالات وارده...91/02/24
مقدمه ي موصلة91/02/20
مقدمه ي موصلة91/02/19
کدام مقدمه وا...91/02/18
کدام مقدمه وا...91/02/17
مباحثي پيرامو...91/02/16
تقسيم واجب ...91/02/13
ثمره ي بحث د...91/02/12
عباديت طهارا...91/02/11
ترتب ثواب بر ام...91/02/10
ترتب ثواب بر ام...91/02/09
ثواب و عقاب د...91/02/03
شک در واجب ...91/02/02
شک در واجب ...91/01/30
واجب نفسي ...91/01/29
شک در بازگ...91/01/28
شک هنگام رج...91/01/27
ثمره ي واجب ...91/01/26
واجب منجز و ...91/01/23
واجب منجز و ...91/01/22
واجب منجز و ...91/01/21
واجب مطلق و...91/01/20
دليل هاي ش...91/01/16
رجوع قيد به ما...91/01/15
واجب مطلق و...91/01/14
شرط صحت91/01/13
شرط صحت91/01/09
شرط متقدم، ...91/01/08
مقدمه ي متقد...91/01/07
تقسيمات مقد...90/12/28
مقدمه ي داخ...90/12/27
مقدمه ي داخلية90/12/24
مقدمه ي واجب90/12/23
تبدل رأي مجته...90/12/22
الاجزاء في الاو...90/12/21
اجزاء در اوامر ...90/12/20
اجزاء در اوامر ...90/12/17
اجزاء در اوامر ...90/12/16
اجزاء در امر ا...90/12/15
اجزاء90/12/14
اجزاء در امر ا...90/12/13
اجزاء 90/12/10
اجزاء90/12/09
اجزاء90/12/08
دلالت امر بر فو...90/12/07
بقي هنا امران90/12/06
دلالت امر بر مر...90/12/03
امر عقيب حذر 90/12/02
مقتضاي اصل ...90/12/01
واجب تعبدي و...90/11/30
واجب توصلي ...90/11/29
تعبدي و توصلي90/11/26
بررسي امکان ...90/11/25
واجب تعبدي و...90/11/24
واجب توصلي ...90/11/23
دلالت صيغه ي...90/11/19
دلالت صيغه ي...90/11/18
صيغه ي امر90/11/17
صيغه ي امر90/11/16
کلام نفسي90/11/15
صفات ذات و فعل90/11/11
ماده ي امر و ...90/11/10
دلالت ماده ي ...90/11/09
ماده ي امر90/11/08
مشتق90/10/21
مشتق90/10/20
آيا مشتق بس...90/10/19
مشتق و مسا...90/10/18
ادله ي قائلين ...90/10/17
مشتق90/10/14
مشتق90/10/13
مشتق90/10/12
مشتق90/10/10
دلالة الافعال ع...90/10/07
مشتق90/10/06
مشتق90/10/05
مشتق90/10/04
استعمال لفظ ...90/10/03
90/09/29
اشتراک لفظي...90/09/28
اسماء معاملات90/09/27
تمسک به اطلا...90/09/26
صحيح و اعم د...90/09/23
صحيح و اعم د...90/09/22
ثمرات بحث در ...90/09/21
ثمره ي بحث ...90/08/30
ادله ي قائلين ...90/08/29
دليل قائلين به...90/08/28
جامع نزد قائل ...90/08/25
تصوير جامع بنا ...90/08/23
جامع نزد قائل...90/08/22
صحيح و اعم90/08/21
صحيح و فاسد90/08/18
حقيقت شرع...90/08/17
حقيقت شرعية90/08/15
حقيقت شرعيه90/08/14
تنصيص اهل ل...90/08/11
اطراد90/08/10
صحت حمل و ا...90/08/09
صحت سلب و ...90/08/08
تبادر و جواب ا...90/08/07
تبادر90/08/04
تابع بودن دلال...90/08/03
وضع الفاظ بر م...90/08/02
استعمال لفظ ...90/08/01
حقيت و مجاز90/07/30
وضع در جملات...90/07/26
جملات خبریة ...90/07/25
خبر و انشاء90/07/24
وضع در اسماء ...90/07/23
وضع در حروف ...90/07/20
معانی حرفیة ...90/07/19
معانی حرفیة90/07/18
معاني حروف90/07/16
اقسام وضع و ...90/07/13
اقسام وضع90/07/12
اقسام وضع90/07/11
حقیقت وضع90/07/10
مباحث وضع90/07/09
فرقي بين م...90/07/06
فرق بین مسا...90/07/05
تعريف علم اصول90/07/04
موضوع و تعری...90/07/03
موضوع علم ا...90/06/30
ملاک در تمايز ...90/06/29
موضوعات و م...90/06/28
موضوع و مسا...90/06/27
موضوع علم90/06/26
تعريف موضوع ...90/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo