آرشیو سال 84-83 درس اسفار
استاد فیاضی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
نقد اينکه ماه...جلسه 169
سه قول در را...جلسه 168
اگر واجب ماه...جلسه 167
اشکال رازي بر...جلسه 166
دليل سوم بر م...جلسه 165
دليل دوم بر ما...جلسه 164
الواجب ماهيته...جلسه 163
واجب بالذات ...جلسه 162
نقد استدلال د...جلسه 161
استدلال بر اين...جلسه 160
استدلال بر اين...جلسه 159
واجب بالذات ...جلسه 158
چهار قول در ا...جلسه 157
ضرورت ذاتي و...جلسه 156
قول دواني در ...جلسه 155
اشکال ايجي د...جلسه 154
تقسيم معاني ...جلسه 153
نقد سوفسطا...جلسه 152
اقوال در نقش ا...جلسه 151
اقوال در نقش ا...جلسه 150
اقوال در نقش ا...جلسه 149
تناقض در معنا ...جلسه 148
تناقض در معنا ...جلسه 147
استحالة اجتما...جلسه 146
معاني حق و با...جلسه 145
دو دليل بر ابطا...جلسه 144
سه تفسير برا...جلسه 143
واجب الوجود ...جلسه 142
الحد و البرهان...جلسه 141
اشاره به وحد...جلسه 140
تعريف و تقس...جلسه 139
تعريف و تقس...جلسه 138
دو تفسير براي...جلسه 137
نظر آخوند در م...جلسه 136
آيا ماهيت مي ...جلسه 135
بداهت تصوري...جلسه 134
بداهت تصوري...جلسه 133
بداهت تصوري...جلسه 132
بداهت تصوري...جلسه 131
بداهت تصوري...جلسه 130
شروع بحث م...جلسه 129
تنبيهات فصل/...جلسه 128
تنبيهات فصل/...جلسه 127
تنبيهات فصل/...جلسه 126
تفاوت معناي ا...جلسه 125
دو اعتبار براي ...جلسه 124
دليل استاد فيا...جلسه 123
معناي دوم وج...جلسه 122
تمهيد سوم دو...جلسه 121
تمهيد سوم دو...جلسه 120
تمهيد / الفصل...جلسه 119
نقل و نقد کلام...جلسه 118
اطلاق موجود ...جلسه 117
جواب آخوند به...جلسه 116
دو جواب آخوند...جلسه 115
قول به واسطه...جلسه 114
عدم شيئت مع...جلسه 113
ادامه چيزهايي...جلسه 112
وجود مساوق ...جلسه 111
اشکال سوم آ...جلسه 110
اشکال دوم آخ...جلسه 109
اشکال اول آخو...جلسه 108
پنج قول در وح...جلسه 107
اشاره به بحث ...جلسه 106
درک نشدن وا...جلسه 105
وجود داراي مرا...جلسه 104
اقوال در علم خ...جلسه 103
اشتراک وجود ...جلسه 102
وجود حقيقي ...جلسه 101
انواع اتحاد/ دل...جلسه 100
دليل سوم اس...جلسه 99
اشياء به معنا...جلسه 98
دو معنا براي و...جلسه 97
دو معنا براي نو...جلسه 96
شبهه پنجم و ...جلسه 95
شبهه پنجم و ...جلسه 94
شبهه چهارم ...جلسه 93
جواب استاد ف...جلسه 92
اشکال سوم ...جلسه 91
بيان سيد سن...جلسه 90
جواب آخوند به...جلسه 89
جواب آخوند به...جلسه 88
اشکال دوم بر ا...جلسه 87
اشکال دوم بر ا...جلسه 86
جواب اشکالات...جلسه 85
نحوه اتصاف ما...جلسه 84

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo