آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-خارج فقه-اجتهاد و تقلید
استاد علیرضا اعرافی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/30
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/29
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/24
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/23
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/22
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/18
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/17
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/16
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/15
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/10
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/09
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/08
فقه / اجتهاد و تقليد /مسأله... 97/07/04

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo