آرشیو سال 92-91 درس خارج اصول-خارج اصول
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيه اي كه ادعا شده مجمل است 92/03/13
بررسي آيه ي طلاق 92/03/12
شبهات مربوط به عقد موقت 92/03/11
شبهات مربوط به ازدواج موقت 92/03/08
شبهات وارده به عقد موقت 92/03/07
آيه ي استمتاع 92/03/06
آيات مجمل (آيه ي ازدواج موقت) 92/03/01
شهادت بر طلاق 92/02/31
آيه ي صوم 92/02/30
آيات مجمل 92/02/29
آيات مجمل 92/02/28
رفع اجمال از آيه ي وضو 92/02/25
آيات مجمل 92/02/23
مطلق و مقيد و مجمل و مبين 92/02/22
حمل مطلق بر مقيد 92/02/21
اقسام ارتباط مطلق با مقيد 92/02/18
حمل مطلق بر مقيد 92/02/17
مقدمات حكمت 92/02/16
معناي مطلق و مقدمات حكمت 92/02/15
معناي مطلق و مقيد و بيان مقدمات حكمت 92/02/10
الفاظ مطلق 92/02/09
الفاظ مطلق 92/02/08
الفاظ مطلق 92/02/07
تقسيمات ماهيت 92/02/04
تقسيمات ماهيت 92/02/03
بداء و بحث مطلق و مقيد 92/02/02
مسئله ي بداء 92/02/01
نسخ در قرآن و مسئله ي بداء 92/01/31
نسخ در قرآن 92/01/28
نسخ 92/01/27
نسخ 92/01/26
بحث خاص و نسخ 92/01/21
روايات مخالف كتاب و رابطه ي تخصيص با نسخ 92/01/20
تخصيص قرآن با خبر واحد 92/01/19
استثناء بعد از ذكر چند عام – تخصيص قرآن به خبر واحد 92/01/18
استثناء بعد از ذكر چند عام 92/01/17
تعارض عام با مفهوم قضيه ي ديگر 92/01/14
تخصيص عام به مفهوم قضيه ي ديگر 92/01/13
تخصيص عام به وسيله ي مفهوم 92/01/11
رجوع ضمير به بعضي از عام 92/01/10
عدم اختصاص خطابات به مشافهين 91/12/28
شمول خطابات شفاهيه بر معدومين 91/12/27
شمول خطابات شفاهيه بر معدومين 91/12/26
لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام 91/12/23
لزوم فحص از خاص قبل از تمسك به عام 91/12/22
احراز حال فرد مشتبه با رجوع به اصل لفظي 91/12/21
شبهه ي مصداقيه و رجوع به عناوين ثانويه 91/12/20
شبهه ي مصداقيه ي مخصص 91/12/16
شبهه ي مصداقيه ي مخصص 91/12/15
تمسك به اصل در شبهه ي مصداقيه ي خاص 91/12/14
رجوع به اصل در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 91/12/13
تمسك به اصل در شبهه ي مصداقيه ي خاص 91/12/12
تفاصيل وارده در مخصص لبي 91/12/09
تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي خاص 91/12/08
تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي خاص 91/12/07
اجمال مخصص در شبهه ي مصداقيه 91/12/06
شبهه ي مفهوميه ي مخصص 91/12/05
شك در تخصيص زائد 91/12/02
حجيت عام در باقي بعد از تخصيص 91/12/01
مخصص منفصل 91/11/30
الفاظ عام و حقيقت بودن عام بعد از تخصيص 91/11/29
الفاظ عموم 91/11/28
مباحثي پيرامون عام 91/11/25
اقسام عام 91/11/24
عام و خاص 91/11/23
مفهوم لقب و عدد 91/11/21
مفهوم حصر 91/11/18
دلالت (انّما) بر حصر 91/11/17
تفسير كلمه ي لا اله الا الله 91/11/16
مفهوم حصر 91/11/15
مفهوم غايت و حصر 91/11/14
مفهوم غايت 91/11/11
مفهوم، وصف و غايت 91/11/09
ادله ي قائلين به مفهوم در وصف 91/11/08
مفهوم وصف 91/11/07
مفهوم در سالبه ي كليه 91/11/04
تداخل در مسببات 91/11/03
تداخل در اسباب 91/11/02
تداخل و عدم تداخل در اسباب 91/10/30
تداخل اسباب 91/10/27
تعدد شرط و اتحاد جزاء 91/10/11
اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء 91/10/10
مفهوم از لحاظ شخص و سنخ حكم 91/10/09
مفهوم در جمله ي شرطيه 91/10/06
مفهوم در جمله ي شرطيه 91/10/05
مفهوم و معناي آن و مفهوم در جملات شرطيه 91/10/04
مقدماتي در بحث مفاهيم 91/10/03
مفاهيم 91/10/02
مبناي ابو حنيفه در دلالت نهي در عبادات و معاملات 91/09/29
اقتضاي نهي در معاملات 91/09/28
نهي در عبادات و معاملات 91/09/27
نهي در عبادات 91/09/26
نهي در عبادات 91/09/25
صحت و فساد در معاملات و عبادات 91/09/22
معناي صحت و فساد 91/09/21
دلالت نهي بر فساد 91/09/19
دلالت نهي بر فساد 91/09/18
حكم مائين مشتبهين 91/09/15
مرجحات امر و نهي در صورت تزاحم 91/09/14
مرجحات باب تزاحم در مبحث امر و نهي 91/09/13
حكم نماز در زمين غصبي 91/09/12
حكم تكليفي خروج از زمين غصبي 91/09/11
حكم خروج از زمين غصبي 91/08/17
عبادات مكروهه 91/08/16
ادله ي قائلين به اجتماع امر و نهي 91/08/15
دليل محقق نائيني بر اجتماع امر و نهي 91/08/14
دلائل قائلين به اجتماع 91/08/10
ادله ي قائلين به اجتماع 91/08/09
ادله ي قائلين به امتناع و اجتماع امر و نهي 91/08/08
اجتماع امر و نهي 91/08/07
اجتماع امر و نهي 91/08/06
اجتماع امر و نهي 91/08/03
اجتماع الامر و النهي 91/08/01
اجتماع امر و نهي 91/07/30
اجتماع امر و نهي 91/07/29
نواهي 91/07/26
مسأله ي امر به امر و مسأله ي تاكيدي بودن و يا تأسيسي بودن امر دوم 91/07/24
تابعيت و عدم تابعيت قضاء از امر اول، مسأله ي امر به امر 91/07/23
آيا قضاء احتياج به امر جديد دارد؟ 91/07/22
واجب كفايي و تقسيمات ديگر 91/07/19
ماهيت واجب كفايي 91/07/18
ماهيت واجب كفايي 91/07/17
واجب تخييري و واجب كفائي 91/07/16
ماهيت واجب تخييري 91/07/15
واجب تخييري 91/07/12
عدم بقاء جواز بعد از نسخ وجوب و مسأله ي واجب تخييري 91/07/11
تعلق امر به طبيعت يا افراد و اينكه آيا بعد از نسخ وجوب، جواز باق... 91/07/10
تعلق اوامر و نواهي بر طبايع يا افراد 91/07/09
تعلق امر به شيء با انتفاء شرط و تعلق امر به طبايع يا افراد 91/07/08
نقد كلام امام قدس سره در مبحث ترتّب 91/07/05
تقريب امام قدس سره در مورد ترتب 91/07/04
ثمرات ترتّب و نظر امام قدس سره در مورد ترتب 91/07/03
ترتّب 91/07/02
مسأله ي ترتب 91/07/01
ترتب 91/06/29
ترتب 91/06/28
ترتب 91/06/27
امر به ضد و مسأله ي ترتب 91/06/26
نهي خاص 91/06/25
ضد خاص 91/06/21
ضد خاص 91/06/20
ضد عام 91/06/19
دلالت امر به شيء از ضد عام 91/06/18

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo