آرشیو سال 99-98 درس خارج فقه-مسائل مستحدثه-تغییر جنسیت
استاد سید احمد خاتمی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
99/03/25
99/03/24
99/03/21
99/03/20
99/03/19
99/03/18
99/03/17
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/11/14
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/11/13
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/11/12
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/11/06
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/11/05
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/11/02
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/11/01
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/30
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/29
مسائل مستحدثه/تغيير جنسيت /... 98/10/28
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/25
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/24
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/23
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/22
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/15
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/11
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/10
مسائل مستحدثه / تغيير جنسيت 98/10/08
مسائل مستحدثه / تغيير جنسيت 98/10/07
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/04
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/03
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/02
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/10/01
مسائل مستحدثه/ تغيير جنسيت 98/09/30

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo