آرشیو دروس مدرسه فقاهت
زمان گزارش:1398/11/04_11:55:29
گزارش های آماری دروس
نمودارها تفکیک مکانی تفکیک درس-تعداد تفکیک درس-جلسات آمار کلی جدول
ردیف استاد نام کامل درس مبحث تعداد جلسات تعداد صوت تعداد متن تعداد عنوان مکان زبان
1 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه فرهنگ 11 11 0 0 قم عربي
2 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج اصول خارج اصول 35 35 1 0 قم عربي
3 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه نظام سیاسی 82 82 0 0 قم عربي
4 ارزوني،يوسف الأستاذ السيد یوسف الأرزوني بحث الفقه بحث الفقه 186 180 165 165 بیروت عربي
5 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه اسفار جلد نهم 713 684 554 643 قم-کلام فارسی
6 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه عرفان نظری 162 148 162 159 قم-کلام فارسی
7 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی خارج فقه باب الطهارة 1377 1352 1289 1187 مشهد فارسی
8 اشرفی شاهرودی،مصطفی الأستاذ مصطفي الأشرفي شاهرودي بحث الفقه کتاب الطهارة 366 0 365 337 مشهد عربي
9 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی خارج فقه مسائل مستحدثه 45 43 43 41 مشهد فارسی
10 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی خارج اصول خارج اصول 1124 1119 861 859 مشهد فارسی
11 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 20 19 20 0 مشهد فارسی
12 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه اجتهاد و تقلید 459 425 330 262 قم عربي
13 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی فلسفه علوم فلسفه تربیتی اسلام 13 13 0 0 قم عربي
14 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 757 757 38 38 قم عربي
15 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 63 63 63 63 قم عربي
16 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج اصول حجیت قطع 641 641 192 174 قم عربي
17 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی تفسیر تفسیر تربیتی 28 28 0 0 قم عربي
18 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 698 643 594 588 قم عربي
19 الهی‌زاده،محمدحسین استاد محمدحسین الهی زاده تفسیر تفسیر مقارن 149 149 52 36 مشهد-تفسیر فارسی
20 انصاریان،حسین استاد حسین انصاریان تفسیر تفسیر قرآن 51 51 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
21 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الفقه المكاسب المحرمة 1635 1627 1435 1439 نجف-عتبه علویه عربي
22 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الأصول الأصول العملية 1587 1582 1284 1294 نجف-عتبه علویه عربي
23 آل سنبل،نزار الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل بحث الأصول باب الاشتغال 70 70 69 69 نجف-مساجد عربي
24 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الفقه كتاب الإعتكاف،الدیات 1729 1720 756 885 نجف-عتبه علویه عربي
25 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الأصول باب التعارض 1681 1674 771 941 نجف-عتبه علویه عربي
26 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان القطيفي بحث الفقه بحث الفقه 327 327 0 0 قطیف عربي
27 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان القطيفي بحث الحديث بحث الحديث 37 37 0 0 قطیف عربي
28 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج فقه باب جهاد 102 102 88 0 بزرگان معاصر فارسی
29 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج اصول اصول عملیه 71 71 6 0 بزرگان معاصر فارسی
30 تبریزی،میرزا جواد مرحوم استاد میرزا جواد تبریزی خارج اصول خارج اصول 360 360 0 0 بزرگان معاصر فارسی
31 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات طب در روایات 449 445 256 372 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
32 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات طب در روایات 92 92 91 92 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
33 ترابی شهرضایی،اکبر استاد اکبر ترابی شهرضایی خارج فقه بانکداری اسلامی 7 7 6 6 قم-معاصر فارسی
34 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi Kifaye Kifaye 71 71 0 0 ترکیه عربي
35 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi Mekasib Mekasib 83 83 0 0 ترکیه عربي
36 توکل،رحیم الأستاذ السيد رحيم التوکّل بحث الفقه کتاب الطهارة 713 678 692 687 قم-مدرسه خان فارسی
37 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی اخلاق مربیان تربیتی 134 134 134 134 ایران-استان‌ها فارسی
38 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج فقه کتاب الطهارة 327 326 134 125 ایران-استان‌ها فارسی
39 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی اوامر خارج اصول 426 426 49 130 ایران-استان‌ها فارسی
40 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج فقه کتاب الحج 999 997 564 566 ایران-استان‌ها فارسی
41 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج اصول مبحث نواهی 986 936 665 702 ایران-استان‌ها فارسی
42 جوادی،عبدالله استاد عبدالله جوادی آملی خارج فقه کتاب النکاح 1309 1284 1241 1252 قم-مسجد اعظم فارسی
43 جوادی،عبدالله استاد عبدالله جوادی آملی تفسیر سوره انسان،مرسلات،نبا،نازعات،عبس،تکویر 1443 1437 1402 1402 قم-مسجد اعظم فارسی
44 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الفقه كتاب الوصيه 1242 1240 863 944 نجف-مساجد عربي
45 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الأصول بحث الأصول 1250 1245 255 337 نجف-مساجد عربي
46 جواهري،محمد الأستاذ الشيخ محمد الجواهري بحث الفقه كتاب الضمان 192 191 0 84 نجف-مساجد عربي
47 حائري،علی اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الفقه كتاب الخمس 628 626 80 92 نجف-مساجد عربي
48 حائري،علی اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الأصول اصول عملیه 501 500 52 53 نجف-مساجد عربي
49 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم-عربی عربي
50 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الأصول حجیت ظواهر 897 884 437 434 قم-عربی عربي
51 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الفقه بحث الفقه 106 106 0 0 قم-عربی عربي
52 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الأصول بحث الأصول 38 38 0 0 قم-عربی عربي
53 حسینی آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی آملی خارج فقه کتاب بیع 232 231 170 163 مشهد-مدارس فارسی
54 حسینی آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی آملی خارج اصول باب اشتغال 243 240 194 194 مشهد-مدارس فارسی
55 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني بحث الفقه کتاب الصلاة-صلاة الجماعة 515 491 374 373 دمشق عربي
56 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني التفسیر سورة الاسراء 149 137 107 105 دمشق عربي
57 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة في مباحث الحمل 116 116 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
58 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اسفار جلد ششم 306 293 4 219 قم-مدرسه خان فارسی
59 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب اسرار الآیات - ملاصدرا 77 76 0 28 قم-مدرسه خان فارسی
60 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الهیات شفا-مقالات 1 تا 10 296 296 21 295 قم-مدرسه خان فارسی
61 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح الاشارات نمط 7، 8، 9 و 10 1230 1184 108 1170 قم-مدرسه خان فارسی
62 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت اشراق 603 603 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
63 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة الحدوث 51 50 0 22 قم-مدرسه خان فارسی
64 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کشف المراد 410 410 0 408 قم-مدرسه خان فارسی
65 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خارج نفس 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
66 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه مبدء و معاد 37 37 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
67 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منازل السائرین 129 129 32 65 قم-مدرسه خان فارسی
68 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منطق شفا 154 154 0 137 قم-مدرسه خان فارسی
69 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منظومه 406 406 224 315 قم-مدرسه خان فارسی
70 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت منظومه 230 230 0 180 قم-مدرسه خان فارسی
71 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح المواقف 120 119 0 43 قم-مدرسه خان فارسی
72 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب الملة فارابی 16 16 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
73 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نفس الشفاء 57 57 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
74 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نهایة الدرایة(مرحوم کمپانی) 275 275 21 54 قم-مدرسه خان فارسی
75 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نجات - بخش نفس 11 10 0 10 قم-مدرسه خان فارسی
76 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اُکَر ثاوذوسیوس 2 0 2 2 قم-مدرسه خان فارسی
77 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کلام و فلسفه ( پرسش و پاسخ ) 19 19 17 19 قم-مدرسه خان فارسی
78 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله وجود 79 79 63 63 قم-مدرسه خان فارسی
79 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 84 84 32 31 قم-مدرسه خان فارسی
80 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 19 19 4 17 قم-مدرسه خان فارسی
81 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شواهد الرّبوبیّه - بخش دوم 340 339 12 12 قم-مدرسه خان فارسی
82 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شوارق الإلهام(لاهيجي)- جلد پنجم - بخش دوم 1743 1718 682 576 قم-مدرسه خان فارسی
83 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طبیعیات شفا 1470 1467 907 1076 قم-مدرسه خان فارسی
84 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه برهان شفا 661 660 424 413 قم-مدرسه خان فارسی
85 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب تلویحات 24 24 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
86 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طب روحانی - حکمت علمی 3 3 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
87 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح توحید صدوق(قاضی سعید) 621 621 90 159 قم-مدرسه خان فارسی
88 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الذّریَعة الي مکارم الشّریعة 13 13 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
89 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه زبدة البیان 683 683 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
90 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم عربي
91 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم التفسیر التفسیر 30 30 0 0 قم عربي
92 حکیم،منذر استاد سید منذر حکیم خارج فقه فقه نظام اجتماعی 288 275 103 102 قم-فقه موضوعی فارسی
93 حکیم،منذر الأستاذ السید منذر الحکیم تفسیر تفسیر 97 97 0 0 قم-فقه موضوعی فارسی
94 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 424 424 22 18 نجف-مساجد عربي
95 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الأصول بحث الأصول 402 402 21 21 نجف-مساجد عربي
96 حکيم،عبدالمنعم الأستاذ السيد عبدالمنعم الحکيم بحث الفقه کتاب الصوم 192 187 117 117 نجف-مساجد عربي
97 خاتمی،سید احمد استاد سید احمد خاتمی خارج فقه مسائل مستحدثه-تغییر جنسیت 19 19 13 13 قم-معاصر فارسی
98 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الفقه کتاب الصلاة 83 82 81 81 قطیف عربي
99 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الأصول بحث الأصول 79 78 78 78 قطیف عربي
100 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز القواعد الفقهية القواعد الفقهية 13 13 13 13 قطیف عربي
101 خلخالی،محمدمهدی استاد سید محمدمهدی موسوی خلخالی خارج اصول اصول عملیه 1010 992 580 573 مشهد فارسی
102 خمینی،روح‌الله امام سید روح الله خمینی خارج فقه کتاب الصلاة 85 84 82 85 بزرگان معاصر فارسی
103 خوئي،ابوالقاسم الأستاذ السید ابوالقاسم الخوئي بحث الفقه بحث الفقه 308 307 0 144 بزرگان معاصر عربي
104 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج فقه مضاربه 133 122 130 130 مشهد-مدارس فارسی
105 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج اصول مقدمه واجب 148 137 146 146 مشهد-مدارس فارسی
106 درایتی،محمد استاد محمد درایتی تفسیر تفسیر 9 6 3 3 مشهد-مدارس فارسی
107 درایتي،حمید الأستاذ حمید الدرایتي بحث الأصول بحث الأصول 1 0 0 1 مشهد-مدارس عربي
108 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الأخلاق جامع السعادات 16 16 16 15 قم-عربی عربي
109 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الفقه المكاسب المحرمة 125 124 66 66 قم-عربی عربي
110 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الفقه البیع 34 34 0 0 قم-عربی عربي
111 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الأصول كفاية الأصول 68 65 14 14 قم-عربی عربي
112 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الرجال بحث الرجال 3 3 0 0 قم-عربی عربي
113 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق التفسیر التفسیر 0 0 0 0 قم-عربی عربي
114 دماوندي،ابراهيم الأستاذ الشيخ ابراهيم الدماوندي بحث الفقه بحث الفقه 129 129 0 0 بیروت عربي
115 دهنين،علی الأستاذ الشيخ علي الدهنين العقايد العقايد 22 22 0 0 قطیف عربي
116 ربانی‌بیرجندی،محمد استاد محمد ربانی بیرجندی تفسیر آیات فقهی 70 69 56 0 مشهد-تفسیر فارسی
117 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت 28 28 23 23 قم-کلام فارسی
118 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه کلام جدید مبانی اجتهاد در علم کلام 1467 1466 949 1347 قم-کلام فارسی
119 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه آشنایی و درآمدی بر علم کلام 8 8 8 8 قم-کلام فارسی
120 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه شرح کشف المراد - بخش توحید 22 17 22 22 قم-کلام فارسی
121 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت خاصه 50 48 50 50 قم-کلام فارسی
122 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت کتاب المراجعات 202 201 197 197 قم-کلام فارسی
123 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد اخلاق اخلاق 6 6 0 6 ایران-استان‌ها فارسی
124 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد تفسیر منطق فهم قرآن 16 16 16 16 ایران-استان‌ها فارسی
125 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفه‌ی فرهنگ 47 47 47 47 ایران-استان‌ها فارسی
126 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه مضاف 1 1 0 1 ایران-استان‌ها فارسی
127 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه اصول فقه 28 28 0 28 ایران-استان‌ها فارسی
128 رشاد،علی‌اکبر الأستاذ علی اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفة الأصول 103 0 103 103 ایران-استان‌ها عربي
129 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 71 71 56 71 ایران-استان‌ها فارسی
130 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 18 18 14 18 ایران-استان‌ها فارسی
131 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج اصول اوامر/مقدمه واجب 691 690 380 475 ایران-استان‌ها فارسی
132 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج فقه کتاب خمس 1093 951 1045 929 مشهد فارسی
133 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج اصول اصول عملیه 1313 1311 1057 1126 مشهد فارسی
134 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الفقه بحث الفقه 98 0 98 96 مشهد عربي
135 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الأصول بحث الأصول 101 0 101 99 مشهد عربي
136 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حرکت و زمان تطبیقی 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
137 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حکمت متعالیه 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
138 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه درآمدی به نظام حکمت صدرایی 13 13 0 0 مشهد-مدارس فارسی
139 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الفقه کتاب الصلاة 1024 673 821 812 بیروت عربي
140 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الأصول بحث الاستصحاب 708 670 385 290 بیروت عربي
141 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الرجال بحث الرجال 43 41 25 22 بیروت عربي
142 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری خارج فقه کتاب الحج 152 151 61 61 قم-فقه معاصر فارسی
143 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری خارج اصول بحث مفاهیم 1028 1021 80 79 قم-فقه معاصر فارسی
144 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری خارج فقه قواعد فقهیه 184 184 21 21 قم-فقه معاصر فارسی
145 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری رجال رجال 32 32 0 0 قم-فقه معاصر فارسی
146 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج فقه فقه القرآن 1454 1452 1392 1348 قم-مسجد اعظم فارسی
147 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 31 31 16 16 قم-مسجد اعظم فارسی
148 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج اصول اصول عملیه-دوره جدید(مقدمات) 1745 1729 1677 1352 قم-مسجد اعظم فارسی
149 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی تفسیر تفسیر 192 192 125 146 قم-مسجد اعظم فارسی
150 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 32 32 31 31 قم-مسجد اعظم فارسی
151 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه كتاب الطهارة 629 628 308 299 نجف-مساجد عربي
152 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه فقه الاقتصاد 180 180 17 17 نجف-مساجد عربي
153 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الأصول بحث الأصول 450 450 238 238 نجف-مساجد عربي
154 سبيتي،يوسف الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي بحث الفقه كتاب القصاص 457 435 410 369 بیروت عربي
155 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند العقايد بحث التوحید 1468 1466 0 553 نجف-عتبه علویه عربي
156 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الفقه المكاسب المحرمة 1479 1467 923 1098 نجف-عتبه علویه عربي
157 سند،محمد استاد شيخ محمد السند معراج معراج 49 49 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
158 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الأصول باب التعارض 1486 1475 689 823 نجف-عتبه علویه عربي
159 سند،محمد استاد شيخ محمد السند رجعت رجعت 4 4 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
160 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند التفسیر التفسیر 1202 1194 79 451 نجف-عتبه علویه عربي
161 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه کتاب الصوم 793 792 31 111 بیروت عربي
162 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الأصول بحث الاستصحاب 829 829 64 156 بیروت عربي
163 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه قواعد الفقهيه 95 94 0 71 بیروت عربي
164 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه عالم ذر 22 22 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
165 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی اخلاق اخلاق 5 5 0 0 قم فارسی
166 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی خارج فقه محاضرات فی فقه الشهادات 244 235 207 204 قم فارسی
167 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی خارج فقه مسائل مستحدثه 12 12 5 5 قم فارسی
168 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی خارج اصول المطلق و المقید 60 57 10 10 قم فارسی
169 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی خارج فقه قواعد فقهیه 12 12 0 0 قم فارسی
170 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی اخلاق صحیفه سجادیه 11 11 0 0 قم فارسی
171 شاهرودی،محمود استاد سید محمود هاشمی شاهرودی خارج فقه کتاب الحج 624 615 550 415 قم فارسی
172 شاهرودی،محمود استاد سید محمود هاشمی شاهرودی خارج اصول بحث الفاظ 623 620 520 448 قم فارسی
173 شاهرودي،محمود الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحث الأصول مقدمه واجب 55 0 55 5 قم عربي
174 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه بیع 465 464 394 387 قم-مدارس فارسی
175 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه خارج فقه 49 0 49 46 قم-مدارس فارسی
176 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول اصول عملیه 467 464 443 439 قم-مدارس فارسی
177 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول خارج اصول 49 0 49 49 قم-مدارس فارسی
178 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی خارج فقه کتاب طلاق 363 284 209 188 قم-رجال فارسی
179 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی خارج اصول اصول عملیه 461 358 278 267 قم-رجال فارسی
180 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی رجال رجال 92 92 8 8 قم-رجال فارسی
181 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری زنجانی خارج فقه کتاب مضاربه 1671 1452 1576 1124 قم-مسجد اعظم فارسی
182 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری زنجانی خارج اصول بحث استصحاب 210 210 202 202 قم-مسجد اعظم فارسی
183 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری زنجانی رجال رجال 42 41 40 40 قم-مسجد اعظم فارسی
184 شوپایی،حسین استاد حسین شوپایی خارج اصول اصول عملیه 117 117 117 117 قم-مدارس فارسی
185 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه مکاسب محرمه-اوراق نقدیه 560 544 488 488 قم-مدارس فارسی
186 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه مکاسب محرمه-اوراق نقدیه 85 79 85 85 قم-مدارس فارسی
187 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه بانکداری اسلامی 18 16 14 14 قم-مدارس فارسی
188 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج اصول مقدمه علم اصول - مباحث الفاظ 635 615 577 575 قم-مدارس فارسی
189 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه قواعد فقهیه-قاعده‌ی الزام 17 15 17 17 قم-مدارس فارسی
190 صادقی،میرزا‌مهدی استاد میرزا مهدی صادقی نهج‌البلاغه حکمت‌ها 401 398 4 399 مشهد-مدارس فارسی
191 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج فقه خارج فقه 36 36 28 28 افغانستان فارسی
192 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول حلقات شهید صدر 297 297 0 0 افغانستان فارسی
193 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول خارج اصول 38 38 3 3 افغانستان فارسی
194 ضیائی،حسن استاد سید حسن ضیائی طب در روایات طب در روایات 1117 1117 425 687 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
195 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الفقه باب الوضوء 412 407 403 376 بیروت عربي
196 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب الکلام و الفلسفة الکلام 10 10 0 0 بیروت عربي
197 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الأصول بحث المفاهیم 485 476 464 463 بیروت عربي
198 طباطبایی،محمدکاظم استاد سید محمدکاظم طباطبایی حدیث حدیث شناسی 12 12 4 4 قم-حدیث شناسی فارسی
199 طباطبائي،ابوالفضل الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي بحث الفقه کتاب الخمس 193 181 185 181 دمشق عربي
200 طبسی،نجم الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج فقه خارج فقه 33 33 0 0 قم-کلام فارسی
201 طبسی،نجم الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مقتل شناسی 7 7 0 0 قم-کلام فارسی
202 طبسی،نجم الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج اصول خارج اصول 13 13 0 0 قم-کلام فارسی
203 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه کلام 777 777 0 0 قم-کلام فارسی
204 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مهدویت 799 767 595 437 قم-کلام فارسی
205 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه کتاب خیارات 487 486 308 308 قم-فقه موضوعی فارسی
206 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه نماز جمعه 38 37 38 38 قم-فقه موضوعی فارسی
207 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول اوامر 228 223 228 227 قم-فقه موضوعی فارسی
208 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول اصول عملیه 187 186 161 161 قم-فقه موضوعی فارسی
209 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الفقه الاجتهاد و التقليد 29 29 8 8 دمشق عربي
210 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الأصول بحث التعارض 59 59 50 49 دمشق عربي
211 علم‌الهدی،احمد استاد سید احمد علم‌الهدی تفسیر آیات سياسي، اجتماعي 93 88 68 47 مشهد-تفسیر فارسی
212 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی خارج فقه کتاب الحج 645 626 611 607 قم فارسی
213 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی خارج اصول اصول عملیه 647 623 603 602 قم فارسی
214 فاضل لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل لنکرانی خارج فقه کتاب حج 112 104 72 72 قم فارسی
215 فاضل لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل لنکرانی خارج اصول خارج اصول 115 111 23 13 قم فارسی
216 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الفقه بحث الفقه 210 210 6 6 کربلا عربي
217 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الأصول بحث الأصول 211 211 6 6 کربلا عربي
218 فرحانی،عبدالکریم استاد عبدالکریم فرحانی خارج اصول مبحث اوامر 153 153 152 152 قم-مدارس فارسی
219 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الفقه کتاب الطلاق 602 585 561 548 بیروت عربي
220 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الأصول بحث المفاهیم 602 593 565 563 بیروت عربي
221 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الرجال بحث الرجال 92 90 90 90 بیروت عربي
222 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج فقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 236 236 210 207 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
223 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الفقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 24 0 24 24 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
224 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی حدیث اصول کافی (کتاب العقل و الجهل) 50 50 49 49 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
225 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج اصول مقدمات علم اصول 231 231 227 227 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
226 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الأصول بحث الأصول 24 0 24 24 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
227 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی تفسیر سوره بقره 52 52 50 50 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
228 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الفقه كتاب الخمس 826 818 587 589 نجف عربي
229 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الأصول المباحث الاصولية 830 826 567 568 نجف عربي
230 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه اسفار 1933 1841 682 754 قم-کلام فارسی
231 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه بدایة الحکمة 203 203 102 102 قم-کلام فارسی
232 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه مبانی حکمت متعالیه 113 113 35 34 قم-کلام فارسی
233 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه نهایة الحکمة 161 161 42 161 قم-کلام فارسی
234 گرایلی،حسین استاد حسین گرایلی تفسیر آیات اخلاقی 61 59 38 16 مشهد-تفسیر فارسی
235 گلپایگانی،محمدرضا استاد محمدرضا گلپایگانی(ره) خارج فقه خارج فقه 366 366 0 0 بزرگان معاصر فارسی
236 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج فقه کتاب الطهارة 489 479 351 352 قم-مدارس فارسی
237 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج اصول مقدمات علم اصول 620 604 522 503 قم-مدارس فارسی
238 محسنی،محمد استاد محمد محسنی عقائد عقائد 80 80 0 80 افغانستان فارسی
239 محمدی ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی ری‌شهری اخلاق اخلاق 9 9 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
240 محمدی ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی ری‌شهری خارج فقه کتاب الحج 773 771 586 582 ایران-استان‌ها فارسی
241 محمدی ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی ری‌شهری تفسیر تفسیر 402 399 0 224 ایران-استان‌ها فارسی
242 محمدی قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی خارج فقه کتاب الدیات 304 301 251 235 قم-مدارس فارسی
243 محمدی قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی خارج فقه احکام پزشکی 8 8 8 8 قم-مدارس فارسی
244 محمدی قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی خارج اصول تعادل و تراجیح 581 574 462 352 قم-مدارس فارسی
245 مددی،احمد استاد سیداحمد مددی خارج فقه بحث معاطات 313 308 182 182 قم-مدارس فارسی
246 مددی،سیدمحمود استاد سید محمود مددی خارج اصول اصول العملیة/الإستصحاب 545 482 492 492 قم-مدارس فارسی
247 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي بحث الفقه كتاب الوصية 330 328 204 212 کربلا عربي
248 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي التفسیر سورة المرسلات، النبأ، النازعات، عبس 731 731 29 386 کربلا عربي
249 مرتضوی،حسن استاد سید حسن مرتضوی خارج فقه کتاب خلل در نماز 1556 1551 867 1173 مشهد فارسی
250 مروارید،محمد استاد محمد مروارید خارج اصول بحث مفاهیم 102 0 102 9 مشهد-تفسیر فارسی
251 مروارید،محمد استاد محمد مروارید تفسیر تفسیر 39 37 33 25 مشهد-تفسیر فارسی
252 مروارید،محمد استاد محمد مروارید تفسیر آیات عقائد 7 7 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
253 مروارید،محمد استاد محمد مروارید کلام و فلسفه توحید 3 3 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
254 مروارید،مهدی استاد مهدی مروارید تفسیر آیات الاحکام 100 92 74 0 مشهد-تفسیر فارسی
255 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی خارج فقه خارج فقه 1243 1236 990 829 قم-مدرسه فیضیه فارسی
256 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی خارج اصول بحث اوامر 943 941 851 847 قم-مدرسه فیضیه فارسی
257 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی رجال رجال 50 49 15 0 قم-مدرسه فیضیه فارسی
258 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی تفسیر تفسیر 90 87 42 41 قم-مدرسه فیضیه فارسی
259 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری اخلاق اخلاق 102 102 74 102 ایران-استان‌ها فارسی
260 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج فقه کتاب الصلاة 1872 1793 1565 1418 ایران-استان‌ها فارسی
261 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج اصول خارج اصول 1128 1074 777 870 ایران-استان‌ها فارسی
262 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی خارج فقه کتاب الزکاة 1938 1932 794 665 قم فارسی
263 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه چکیده درس 69 0 69 69 قم-مسجد اعظم فارسی
264 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 1781 1664 1776 1373 قم-مسجد اعظم فارسی
265 مکارم،ناصر الأستاذ مکارم الشيرازي بحث الفقه بحث الفقه 307 0 307 293 قم-مسجد اعظم عربي
266 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه حیل شرعی 24 24 0 24 قم-مسجد اعظم فارسی
267 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه مسائل مستحدثه 114 89 99 99 قم-مسجد اعظم فارسی
268 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی تفسیر تفسیر 27 27 26 26 قم-مسجد اعظم فارسی
269 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الکلام و الفلسفة الفلسفة 37 35 36 35 بیروت عربي
270 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الفقه بحث الفقه 366 365 115 114 بیروت عربي
271 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الأصول بحث الأصول 454 448 257 257 بیروت عربي
272 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث التاريخ بحث التاريخ 29 29 27 24 بیروت عربي
273 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الطب في الروايات الطب في الروايات 10 10 0 0 بیروت عربي
274 ملکوتی،مسلم مرحوم استاد مسلم ملکوتی خارج فقه خارج فقه 265 265 1 0 قم فارسی
275 موسوی‌شاهرودی،محمد استاد سیدمحمد موسوی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 12 6 12 0 مشهد-تفسیر فارسی
276 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الفقه صلاة المسافر/أحكام الوطن/قواطع السفر/القاطع الثاني 973 966 446 448 بیروت عربي
277 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الأصول بحث الأصول 888 877 262 262 بیروت عربي
278 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الفقه بحث الفقه 1454 1452 217 346 نجف عربي
279 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الأصول بحث الأصول 1456 1446 200 324 نجف عربي
280 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الفقه بحث الفقه 17 17 0 0 قطیف عربي
281 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الأصول بحث الأصول 37 37 0 0 قطیف عربي
282 نوری،حسین استاد حسین نوری همدانی خارج فقه کتاب الارث - کتاب الصلاة 1397 1369 1375 1370 قم-مسجد اعظم فارسی
283 یزدی،محمد استاد محمد یزدی خارج فقه ولایت فقیه 636 632 191 193 قم فارسی
284 یزدی،محمد استاد محمد یزدی خارج فقه مسائل مستحدثه 9 9 0 0 قم فارسی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo