لیست اساتید و دروس
آرشیو دروس مدرسه فقاهت
زمان گزارش:1399/07/04_19:46:39
گزارش های آماری دروس
نمودارها تفکیک مکانی تفکیک درس-تعداد تفکیک درس-جلسات آمار کلی جدول
ردیف استاد نام کامل درس مبحث تعداد جلسات تعداد صوت تعداد متن تعداد عنوان مکان زبان
1 احمدی فقیه یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی خارج فقه کتاب الصلاة 11 11 0 11 قم فارسی
2 احمدی فقیه یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی خارج فقه کرونا 19 19 0 5 قم-معاصر فارسی
3 احمدی فقیه یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی خارج اصول مباحث الفاظ-بحث دلالت 25 24 1 14 قم-معاصر فارسی
4 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه فرهنگ 11 11 0 0 قم فارسی
5 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج اصول خارج اصول 35 35 1 0 قم فارسی
6 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه نظام سیاسی 82 82 0 0 قم فارسی
7 ارزوني،يوسف الأستاذ السيد یوسف الأرزوني بحث الفقه بحث الفقه 186 180 165 165 بیروت عربي
8 ارسطا،محمدجواد استاد محمدجواد ارسطا خارج فقه فقه حقوق بشر 66 66 0 0 قم-معاصر فارسی
9 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه اسفار جلد نهم 727 697 573 662 قم-کلام فارسی
10 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه عرفان نظری 162 148 162 159 قم-کلام فارسی
11 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی خارج فقه السّحر 1465 1415 1367 1344 مشهد فارسی
12 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی خارج فقه تلقیح مصنوعی 49 42 49 49 مشهد فارسی
13 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی خارج فقه بانکداری اسلامی 32 32 30 30 مشهد فارسی
14 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی خارج فقه السّحر 1 0 1 1 مشهد فارسی
15 اشرفی شاهرودی،مصطفی الأستاذ مصطفي الأشرفي شاهرودي بحث الفقه کتاب الطهارة 366 0 365 337 مشهد عربي
16 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی خارج اصول خارج اصول 1124 1119 861 860 مشهد فارسی
17 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی رجال کلیات 3 3 3 3 مشهد فارسی
18 اشرفی شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 20 19 20 20 مشهد فارسی
19 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه اجتهاد و تقلید 459 425 330 262 قم فارسی
20 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی فلسفه علوم فلسفه تربیتی اسلام 13 13 0 0 قم فارسی
21 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 770 770 46 46 قم فارسی
22 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 67 67 67 67 قم فارسی
23 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج اصول حجیت قطع 652 652 199 184 قم فارسی
24 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی تفسیر تفسیر تربیتی 28 28 0 0 قم فارسی
25 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 698 643 594 588 قم فارسی
26 الزین،عبد المنعم الأستاذ الشيخ عبد المنعم الزین التفسیر سورة الفاتحة، البقرة 23 23 0 22 نجف-مساجد عربي
27 الهی‌زاده،محمدحسین استاد محمدحسین الهی زاده تفسیر تفسیر مقارن 149 149 52 36 مشهد-تفسیر فارسی
28 انصاریان،حسین استاد حسین انصاریان تفسیر تفسیر قرآن 51 51 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
29 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الفقه المكاسب المحرمة 1700 1692 1499 1503 نجف-عتبه علویه عربي
30 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الأصول الأصول العملية 1653 1647 1348 1358 نجف-عتبه علویه عربي
31 آل سنبل،نزار الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل بحث الأصول باب الاشتغال 133 133 131 131 نجف-مساجد عربي
32 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الفقه کتاب الدیات 1795 1786 821 950 نجف-عتبه علویه عربي
33 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الأصول باب التعارض 1746 1740 835 1005 نجف-عتبه علویه عربي
34 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان القطيفي بحث الفقه بحث الفقه 327 327 0 0 قطیف عربي
35 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان القطيفي بحث الحديث بحث الحديث 37 37 0 0 قطیف عربي
36 برنجکار،رضا استاد رضا برنجکار کلام مبحث شرور 17 16 17 17 قم فارسی
37 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج فقه باب جهاد 102 102 88 0 بزرگان معاصر فارسی
38 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج اصول اصول عملیه 71 71 6 0 بزرگان معاصر فارسی
39 تبریزی،میرزا جواد مرحوم استاد میرزا جواد تبریزی خارج اصول خارج اصول 838 838 0 0 بزرگان معاصر فارسی
40 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات طب در روایات 450 446 256 372 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
41 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات طب در روایات 93 93 91 92 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
42 ترابی شهرضایی،اکبر مرحوم استاد اکبر ترابی شهرضایی خارج فقه بانکداری اسلامی 7 7 7 7 قم-معاصر فارسی
43 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج فقه خارج فقه 69 69 2 4 قم-فقه معاصر فارسی
44 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi Kifaye Kifaye 71 71 0 0 ترکیه فارسی
45 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi Mekasib Mekasib 83 83 0 0 ترکیه فارسی
46 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج اصول خارج اصول 98 98 23 23 قم-اصول معاصر فارسی
47 توکل،رحیم الأستاذ السيد رحيم التوکّل بحث الفقه کتاب الطهارة 729 694 711 706 قم-مدرسه خان فارسی
48 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی اخلاق مربیان تربیتی 134 134 134 134 ایران-استان‌ها فارسی
49 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج فقه کتاب الطهارة 327 326 134 125 ایران-استان‌ها فارسی
50 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی اوامر خارج اصول 426 426 49 130 ایران-استان‌ها فارسی
51 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج فقه کتاب الحج 1016 1014 572 574 ایران-استان‌ها فارسی
52 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج اصول مبحث نواهی 1023 973 674 711 ایران-استان‌ها فارسی
53 جعفر،عبدالمنعم الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الکلام بحث الکلام 138 138 10 10 نجف-مساجد عربي
54 جوادی،عبدالله استاد عبدالله جوادی آملی خارج فقه کتاب النکاح 1323 1298 1259 1285 قم-مسجد اعظم فارسی
55 جوادی،عبدالله استاد عبدالله جوادی آملی تفسیر سوره انسان،مرسلات،نبا،نازعات،عبس،تکویر،انفطار،مطففین،انشقاق،بروج،طارق 1457 1451 1419 1419 قم-مسجد اعظم فارسی
56 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الفقه كتاب الوصيه-کتاب الاجارة 1260 1257 863 959 نجف-مساجد عربي
57 جواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الأصول بحث الأصول 1268 1262 255 354 نجف-مساجد عربي
58 جواهري،محمد الأستاذ الشيخ محمد الجواهري بحث الفقه كتاب الضمان 210 209 0 99 نجف-مساجد عربي
59 حائري،علی اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الفقه كتاب الخمس 652 649 107 118 نجف-مساجد عربي
60 حائري،علی اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الأصول اصول عملیه 514 513 66 67 نجف-مساجد عربي
61 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم-عربی عربي
62 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الأصول حجیت ظواهر 897 884 437 434 قم-عربی عربي
63 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الفقه بحث الفقه 106 106 0 0 قم-عربی عربي
64 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الأصول بحث الأصول 38 38 0 0 قم-عربی عربي
65 حسینی آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی آملی خارج فقه کتاب بیع 250 235 229 222 مشهد-مدارس فارسی
66 حسینی آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی آملی خارج اصول باب اشتغال 262 244 261 261 مشهد-مدارس فارسی
67 حسینی بوشهری،سیدهاشم استاد سید هاشم حسینی بوشهری خارج فقه کتاب طهارت 10 10 0 3 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
68 حسینی بوشهری،سیدهاشم استاد سید هاشم حسینی بوشهری تفسیر تفسیر 1 1 0 0 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
69 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني بحث الفقه کتاب الصلاة-صلاة الجماعة 561 536 411 410 دمشق عربي
70 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني التفسیر سورة الاسراء 157 145 108 106 دمشق عربي
71 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة في مباحث الحمل 116 116 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
72 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اسفار جلد ششم 326 313 4 260 قم-مدرسه خان فارسی
73 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب اسرار الآیات - ملاصدرا 93 92 0 28 قم-مدرسه خان فارسی
74 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الهیات شفا-مقالات 1 تا 10 296 296 21 295 قم-مدرسه خان فارسی
75 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح الاشارات نمط 7، 8، 9 و 10 1230 1184 108 1170 قم-مدرسه خان فارسی
76 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت اشراق 603 603 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
77 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة الحدوث 69 68 0 22 قم-مدرسه خان فارسی
78 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کشف المراد 410 410 0 408 قم-مدرسه خان فارسی
79 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خارج نفس 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
80 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه مبدء و معاد 47 47 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
81 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منازل السائرین 134 134 32 68 قم-مدرسه خان فارسی
82 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منطق شفا 170 170 0 151 قم-مدرسه خان فارسی
83 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منظومه 406 406 224 315 قم-مدرسه خان فارسی
84 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت منظومه 251 251 0 198 قم-مدرسه خان فارسی
85 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح المواقف 134 133 0 43 قم-مدرسه خان فارسی
86 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب الملة فارابی 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
87 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نفس الشفاء 57 57 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
88 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نهایة الدرایة(مرحوم کمپانی) 280 280 21 59 قم-مدرسه خان فارسی
89 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نجات - بخش نفس 10 10 0 10 قم-مدرسه خان فارسی
90 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اُکَر ثاوذوسیوس 2 0 2 2 قم-مدرسه خان فارسی
91 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کلام و فلسفه ( پرسش و پاسخ ) 19 19 17 19 قم-مدرسه خان فارسی
92 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله وجود 79 79 63 63 قم-مدرسه خان فارسی
93 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 84 84 32 31 قم-مدرسه خان فارسی
94 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 19 19 4 17 قم-مدرسه خان فارسی
95 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شواهد الرّبوبیّه - بخش دوم 340 339 12 12 قم-مدرسه خان فارسی
96 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شوارق الإلهام(لاهيجي)- جلد پنجم - بخش دوم 1743 1718 682 576 قم-مدرسه خان فارسی
97 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طبیعیات شفا 1599 1595 907 1205 قم-مدرسه خان فارسی
98 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه برهان شفا 661 660 424 413 قم-مدرسه خان فارسی
99 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب تلویحات 24 24 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
100 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طب روحانی - حکمت علمی 3 3 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
101 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح توحید صدوق(قاضی سعید) 626 626 90 164 قم-مدرسه خان فارسی
102 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الذّریَعة الي مکارم الشّریعة 13 13 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
103 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه زبدة البیان 683 683 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
104 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم عربي
105 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم التفسیر التفسیر 30 30 0 0 قم عربي
106 حکیم،منذر استاد سید منذر حکیم خارج فقه فقه نظام اجتماعی 287 274 108 106 قم-فقه موضوعی فارسی
107 حکیم،منذر استاد سید منذر حکیم روش شناسی روش شناسی درس خارج 1 1 0 0 مشهد فارسی
108 حکیم،منذر الأستاذ السید منذر الحکیم تفسیر تفسیر 97 97 0 0 قم-فقه موضوعی فارسی
109 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 438 438 24 20 نجف-مساجد عربي
110 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الأصول بحث الأصول 402 402 21 21 نجف-مساجد عربي
111 حکيم،عبدالمنعم الأستاذ السيد عبدالمنعم الحکيم بحث الفقه کتاب الصوم 283 272 221 220 نجف-مساجد عربي
112 حکيم،محمدسعید الأستاذ السيد محمدسعید الحکیم بحث الفقه كتاب النكاح 55 0 55 55 نجف-مساجد عربي
113 خاتمی،سید احمد استاد سید احمد خاتمی خارج فقه حقوق معنوی 36 36 24 33 قم-معاصر فارسی
114 خاتمی،سید احمد استاد سید احمد خاتمی خارج فقه فقه رسانه 23 23 9 10 قم-معاصر فارسی
115 خاتمی،سید احمد استاد سید احمد خاتمی خارج فقه کرونا 15 15 15 15 قم-معاصر فارسی
116 خاتمی،سید احمد استاد سید احمد خاتمی خارج فقه کتاب بیع 94 93 0 21 قم-معاصر فارسی
117 خاتمی،سید احمد استاد سید احمد خاتمی مقدمه واجب خارج اصول 99 99 0 22 قم-معاصر فارسی
118 خاتمی،سید احمد استاد سید احمد خاتمی رجال رجال 2 2 0 2 قم-معاصر فارسی
119 خاتمی،سید احمد استاد سید احمد خاتمی تفسیر سوره رعد 30 30 0 1 قم-معاصر فارسی
120 خامنه‌ای،سیدعلی استاد سیدعلی خامنه‌ای خارج فقه صلاة الجماعة 1 0 1 1 ایران-استان‌ها فارسی
121 خائفی،عبدالله استاد عبدالله خائفی خارج فقه خارج فقه 32 32 0 0 قم-فقه معاصر فارسی
122 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الفقه کتاب الصلاة 83 82 81 81 قطیف عربي
123 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الأصول بحث الأصول 79 78 78 78 قطیف عربي
124 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز القواعد الفقهية القواعد الفقهية 13 13 13 13 قطیف عربي
125 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی خارج فقه تحریرالوسیله-صید و ذباحه 27 27 5 26 قم فارسی
126 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی کلام فلسفه بلا و بیماری در اسلام 15 15 15 15 قم فارسی
127 خزائلی،محمدعلی استاد محمدعلی خزائلی خارج اصول خاتمه في شرایط الاصول 32 32 0 26 قم فارسی
128 خلخالی،محمدمهدی استاد سید محمدمهدی موسوی خلخالی خارج اصول اصول عملیه 1010 992 580 573 مشهد فارسی
129 خمینی،روح‌الله امام سید روح الله خمینی خارج فقه کتاب الصلاة 85 84 82 85 بزرگان معاصر فارسی
130 خوئي،ابوالقاسم الأستاذ السید ابوالقاسم الخوئي بحث الفقه بحث الفقه 308 307 0 144 بزرگان معاصر عربي
131 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج فقه مضاربه 142 127 136 136 مشهد-مدارس فارسی
132 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج اصول مقدمه واجب 210 157 191 191 مشهد-مدارس فارسی
133 درایتی،محمد استاد محمد درایتی تفسیر تفسیر 9 6 3 3 مشهد-مدارس فارسی
134 درایتي،حمید الأستاذ حمید الدرایتي بحث الأصول بحث الأصول 1 0 0 1 مشهد-مدارس عربي
135 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الأخلاق جامع السعادات 16 16 16 15 قم-عربی عربي
136 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق لکلام و الفلسفة بحث الفلسفة 11 11 0 1 قم-عربی عربي
137 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الفقه المكاسب المحرمة 170 170 59 46 قم-عربی عربي
138 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الفقه البیع 38 38 0 0 قم-عربی عربي
139 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الأصول كفاية الأصول 90 87 14 14 قم-عربی عربي
140 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الرجال کتاب مقدمة فی کتاب أصول علم الرجال(السید محمدجواد الشبیری) 49 49 0 0 قم-عربی عربي
141 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الرجال کتاب مقدمة فی کتاب أصول علم الرجال(السید محمدجواد الشبیری) 15 15 0 2 قم-عربی عربي
142 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق التفسیر التفسیر 0 0 0 0 قم-عربی عربي
143 دماوندي،ابراهيم الأستاذ الشيخ ابراهيم الدماوندي بحث الفقه بحث الفقه 129 129 0 0 بیروت عربي
144 دهنين،علی الأستاذ الشيخ علي الدهنين العقايد العقايد 22 22 0 0 قطیف عربي
145 ربانی‌بیرجندی،محمد استاد محمد ربانی بیرجندی تفسیر آیات فقهی 70 69 56 0 مشهد-تفسیر فارسی
146 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت 28 28 23 23 قم-کلام فارسی
147 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه کلام جدید مبانی اجتهاد در علم کلام 1482 1481 975 1373 قم-کلام فارسی
148 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه آشنایی و درآمدی بر علم کلام 8 8 8 8 قم-کلام فارسی
149 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه شرح کشف المراد - بخش توحید 22 17 22 22 قم-کلام فارسی
150 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت خاصه 50 48 50 50 قم-کلام فارسی
151 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت کتاب المراجعات 205 204 205 205 قم-کلام فارسی
152 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد اخلاق اخلاق 6 6 0 6 ایران-استان‌ها فارسی
153 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد تفسیر منطق فهم قرآن 16 16 16 16 ایران-استان‌ها فارسی
154 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفه‌ی فرهنگ 47 47 47 47 ایران-استان‌ها فارسی
155 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه مضاف 6 6 0 1 ایران-استان‌ها فارسی
156 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه اصول فقه 28 28 0 28 ایران-استان‌ها فارسی
157 رشاد،علی‌اکبر الأستاذ علی اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفة الأصول 103 0 103 103 ایران-استان‌ها عربي
158 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 78 78 56 78 ایران-استان‌ها فارسی
159 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک 25 25 9 25 ایران-استان‌ها فارسی
160 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 18 18 14 18 ایران-استان‌ها فارسی
161 رشاد،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر رشاد خارج اصول اوامر 702 701 380 486 ایران-استان‌ها فارسی
162 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج فقه کتاب خمس 1093 951 1045 929 مشهد فارسی
163 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج اصول استصحاب 1351 1349 1157 1164 مشهد فارسی
164 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الفقه بحث الفقه 98 0 98 96 مشهد عربي
165 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الأصول بحث الأصول 196 0 196 193 مشهد عربي
166 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حرکت و زمان تطبیقی 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
167 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حکمت متعالیه 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
168 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه درآمدی به نظام حکمت صدرایی 13 13 0 0 مشهد-مدارس فارسی
169 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الفقه کتاب الصلاة 1097 758 852 843 بیروت عربي
170 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الأصول بحث الاستصحاب 763 725 385 290 بیروت عربي
171 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الرجال بحث الرجال 43 41 25 22 بیروت عربي
172 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری خارج فقه کتاب الحج 340 340 73 80 قم-فقه معاصر فارسی
173 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری روش شناسی روش شناسی درس خارج 1 1 0 0 مشهد فارسی
174 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری خارج اصول بحث مفاهیم 1059 1048 108 109 قم-فقه معاصر فارسی
175 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری خارج فقه قواعد فقهیه 268 268 21 21 قم-فقه معاصر فارسی
176 زارعی سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی سبزواری رجال رجال 42 42 0 1 قم-فقه معاصر فارسی
177 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج فقه آیات فقهی 1466 1464 1413 1291 قم-مسجد اعظم فارسی
178 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 31 31 16 16 قم-مسجد اعظم فارسی
179 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج اصول مبحث الفاظ 1774 1758 1678 1432 قم-مسجد اعظم فارسی
180 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی تفسیر تفسیر 192 192 125 146 قم-مسجد اعظم فارسی
181 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 32 32 31 31 قم-مسجد اعظم فارسی
182 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج اصول مبحث الفاظ 0 0 0 0 قم-مسجد اعظم فارسی
183 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه كتاب الطهارة 629 628 308 299 نجف-مساجد عربي
184 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه فقه الاقتصاد 180 180 17 17 نجف-مساجد عربي
185 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الأصول بحث الأصول 450 450 238 238 نجف-مساجد عربي
186 سبيتي،يوسف الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي بحث الفقه كتاب القصاص 471 447 426 385 بیروت عربي
187 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند العقايد بحث التوحید 1575 1574 0 659 نجف-عتبه علویه عربي
188 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الفقه المكاسب المحرمة 1557 1544 1029 1179 نجف-عتبه علویه عربي
189 سند،محمد استاد شيخ محمد السند معراج معراج 49 49 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
190 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الأصول باب التعارض 1568 1553 763 905 نجف-عتبه علویه عربي
191 سند،محمد استاد شيخ محمد السند رجعت رجعت 4 4 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
192 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند التفسیر التفسیر 1269 1264 79 519 نجف-عتبه علویه عربي
193 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه کتاب الصوم 872 871 31 190 بیروت عربي
194 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الأصول علم اجمالي 934 934 64 261 بیروت عربي
195 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه قواعد الفقهيه 95 94 0 71 بیروت عربي
196 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه عالم ذر 22 22 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
197 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی اخلاق اخلاق 11 11 0 0 قم فارسی
198 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی خارج فقه محاضرات فی فقه الشهادات 329 320 247 244 قم فارسی
199 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی خارج فقه مسائل مستحدثه 19 19 14 16 قم فارسی
200 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی خارج اصول المطلق و المقید 102 99 49 45 قم فارسی
201 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی خارج فقه قواعد فقهیه 17 17 0 0 قم فارسی
202 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی رجال رجال 12 12 0 0 قم فارسی
203 سیفی مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی اخلاق صحیفه سجادیه 13 13 0 0 قم فارسی
204 شاهرودی،محمود استاد سید محمود هاشمی شاهرودی خارج فقه کتاب الحج 624 615 550 415 قم فارسی
205 شاهرودی،محمود استاد سید محمود هاشمی شاهرودی خارج اصول بحث الفاظ 623 620 520 448 قم فارسی
206 شاهرودي،محمود الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحث الأصول مقدمه واجب 55 0 55 5 قم عربي
207 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه بیع 472 470 425 417 قم-مدارس فارسی
208 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه خارج فقه 49 0 49 46 قم-مدارس فارسی
209 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه ولایت فقیه 16 10 16 10 قم-مدارس فارسی
210 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول اصول عملیه 474 472 464 465 قم-مدارس فارسی
211 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول خارج اصول 49 0 49 49 قم-مدارس فارسی
212 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی خارج فقه کتاب طلاق 425 336 313 292 قم-رجال فارسی
213 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی خارج اصول اصول عملیه 517 411 401 389 قم-رجال فارسی
214 شبیری،محمدجواد استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی رجال رجال 92 92 8 8 قم-رجال فارسی
215 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری زنجانی خارج فقه کتاب مضاربه 1671 1452 1576 1124 قم-مسجد اعظم فارسی
216 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری زنجانی خارج اصول بحث استصحاب 210 210 202 202 قم-مسجد اعظم فارسی
217 شبیری،موسی استاد سید موسی شبیری زنجانی رجال رجال 42 41 40 40 قم-مسجد اعظم فارسی
218 شوپایی،حسین استاد حسین شوپایی خارج اصول اصول عملیه 117 117 117 117 قم-مدارس فارسی
219 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه مکاسب محرمه-اوراق نقدیه 1530 1529 582 588 قم-مدارس فارسی
220 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه مکاسب محرمه-اوراق نقدیه 92 86 92 92 قم-مدارس فارسی
221 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه بانکداری اسلامی 14 12 14 14 قم-مدارس فارسی
222 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج اصول مباحث الفاظ 709 690 645 652 قم-مدارس فارسی
223 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه قواعد فقهیه-قاعده‌ی الزام 16 15 16 16 قم-مدارس فارسی
224 صادقی،میرزا‌مهدی استاد میرزا مهدی صادقی نهج‌البلاغه حکمت‌ها 481 478 6 479 مشهد-مدارس فارسی
225 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج فقه خارج فقه 36 36 28 28 افغانستان فارسی
226 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول حلقات شهید صدر 297 297 0 0 افغانستان فارسی
227 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول خارج اصول 38 38 3 3 افغانستان فارسی
228 ضیائی،حسن استاد سید حسن ضیائی طب در روایات طب در روایات 1147 1146 426 720 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
229 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الفقه باب الوضوء 412 407 403 376 بیروت عربي
230 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب الکلام و الفلسفة الکلام 10 10 0 0 بیروت عربي
231 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الأصول بحث المفاهیم 485 476 464 463 بیروت عربي
232 طباطبایی،محمدکاظم استاد سید محمدکاظم طباطبایی حدیث حدیث شناسی 12 12 4 4 قم-حدیث شناسی فارسی
233 طباطبائي،ابوالفضل الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي بحث الفقه کتاب الخمس 242 230 235 231 دمشق عربي
234 طبسی،نجم الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج فقه خارج فقه 33 33 0 0 قم-کلام فارسی
235 طبسی،نجم الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مقتل شناسی 7 7 0 0 قم-کلام فارسی
236 طبسی،نجم الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج اصول خارج اصول 13 13 0 0 قم-کلام فارسی
237 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه کلام 834 834 0 16 قم-کلام فارسی
238 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مهدویت 834 802 595 458 قم-کلام فارسی
239 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه کتاب بیع- خیارات 509 507 336 336 قم-فقه موضوعی فارسی
240 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه نماز جمعه 52 52 45 50 قم-فقه موضوعی فارسی
241 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه جهاد 12 12 0 0 قم-فقه موضوعی فارسی
242 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه ممنوع 1 1 0 1 قم-فقه موضوعی فارسی
243 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول اوامر 248 243 239 238 قم-فقه موضوعی فارسی
244 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول استصحاب 205 204 187 192 قم-فقه موضوعی فارسی
245 عابدی،احمد استاد احمد عابدی تفسیر جلد اول مجمع البیان 84 83 0 19 قم-فقه موضوعی فارسی
246 عباسی خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی اخلاق اخلاق 4 4 0 4 قم-معاصر فارسی
247 عباسی خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی خارج فقه خارج فقه 59 59 52 58 قم-معاصر فارسی
248 عباسی خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی خارج اصول خارج اصول براساس الفائق 7 7 0 7 قم-معاصر فارسی
249 عباسی خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی تفسیر تفسیر تربیتی 9 9 0 9 قم-معاصر فارسی
250 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الفقه الاجتهاد و التقليد 38 36 33 33 دمشق عربي
251 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الأصول بحث التعارض 67 66 59 59 دمشق عربي
252 علم الهدی،محمدصادق استاد سید محمدصادق علم الهدی روش شناسی روش شناسی درس خارج 5 5 0 0 مشهد فارسی
253 علم‌الهدی،احمد استاد سید احمد علم‌الهدی تفسیر آیات سياسي، اجتماعي 93 88 68 47 مشهد-تفسیر فارسی
254 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی خارج فقه کتاب الحج 666 646 650 646 قم فارسی
255 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی خارج اصول اصول عملیه 668 644 641 640 قم فارسی
256 فاضل لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل لنکرانی خارج فقه کتاب حج 112 104 72 72 قم فارسی
257 فاضل لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل لنکرانی خارج اصول خارج اصول 115 111 23 13 قم فارسی
258 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الفقه بحث الفقه 210 210 6 6 کربلا عربي
259 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الأصول بحث الأصول 211 211 6 6 کربلا عربي
260 فرحانی،عبدالکریم استاد عبدالکریم فرحانی خارج اصول مبحث اوامر 153 153 152 152 قم-مدارس فارسی
261 فرحناکی،حسین استاد حسین فرحناکی خارج اصول قطع 52 32 32 32 مشهد فارسی
262 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الفقه کتاب الطلاق 617 599 576 563 بیروت عربي
263 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الأصول بحث المفاهیم 617 607 580 578 بیروت عربي
264 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الرجال بحث الرجال 97 94 96 96 بیروت عربي
265 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج فقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 272 272 263 264 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
266 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الفقه مکاسب محرمه-مبحث غیبت 64 0 64 64 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
267 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی حدیث شرح کتاب چهل حدیث امام(ره) 57 57 56 56 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
268 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج اصول مقدمات علم اصول 267 267 265 265 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
269 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الأصول بحث الأصول 81 0 81 81 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
270 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی تفسیر سوره بقره 59 59 58 58 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
271 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الفقه کتاب الحج 870 851 636 641 نجف عربي
272 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الأصول المباحث الاصولية 852 848 574 582 نجف عربي
273 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه اسفار 1956 1864 682 754 قم-کلام فارسی
274 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه بدایة الحکمة 203 203 102 102 قم-کلام فارسی
275 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه مبانی حکمت متعالیه 118 118 35 34 قم-کلام فارسی
276 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه نهایة الحکمة 161 161 42 161 قم-کلام فارسی
277 گرایلی،حسین استاد حسین گرایلی تفسیر آیات اخلاقی 61 59 38 16 مشهد-تفسیر فارسی
278 گلپایگانی،محمدرضا استاد محمدرضا گلپایگانی(ره) خارج فقه خارج فقه 366 366 0 0 بزرگان معاصر فارسی
279 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج فقه کتاب الطهارة 540 530 351 352 قم-مدارس فارسی
280 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج اصول مقدمات علم اصول 672 657 569 550 قم-مدارس فارسی
281 محسنی،محمد استاد محمد محسنی عقائد عقائد 80 80 0 80 افغانستان فارسی
282 محمدی ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی ری‌شهری اخلاق اخلاق 9 9 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
283 محمدی ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی ری‌شهری خارج فقه کتاب الحج 782 780 599 595 ایران-استان‌ها فارسی
284 محمدی ری‌شهری،محمد استاد محمد محمدی ری‌شهری تفسیر تفسیر 402 399 1 225 ایران-استان‌ها فارسی
285 محمدی قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی خارج فقه کتاب القضا 356 353 322 306 قم-مدارس فارسی
286 محمدی قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی خارج فقه احکام پزشکی 44 44 44 44 قم-مدارس فارسی
287 محمدی قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی خارج اصول تعادل و تراجیح 649 642 549 439 قم-مدارس فارسی
288 محمدی،صادق استاد سید صادق محمدی خارج فقه فقه پزشکی 45 42 32 32 قم فارسی
289 مددی،احمد استاد سیداحمد مددی خارج فقه بحث معاطات 323 322 207 207 قم-مدارس فارسی
290 مددی،سیدمحمود استاد سید محمود مددی خارج اصول اصول العملیة/الإستصحاب 589 525 520 520 قم-مدارس فارسی
291 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي بحث الفقه كتاب صلاة 422 418 251 261 کربلا عربي
292 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي التفسیر سورة المرسلات، النبأ، النازعات، عبس 781 780 29 436 کربلا عربي
293 مرتضوی،حسن استاد سید حسن مرتضوی خارج فقه شکیات نماز 1602 1593 1018 1219 مشهد فارسی
294 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج فقه خارج فقه 115 0 115 108 مشهد فارسی
295 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج اصول خارج اصول 114 106 114 114 مشهد فارسی
296 مروارید،محمد استاد محمد مروارید خارج اصول بحث مفاهیم 176 0 176 83 مشهد-تفسیر فارسی
297 مروارید،محمد استاد محمد مروارید تفسیر آیات الاحکام 37 35 33 25 مشهد-تفسیر فارسی
298 مروارید،مهدی استاد مهدی مروارید تفسیر آیات الاحکام 100 92 74 0 مشهد-تفسیر فارسی
299 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی خارج فقه خارج فقه 1312 1305 990 829 قم-مدرسه فیضیه فارسی
300 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی خارج اصول بحث اوامر 1007 1005 851 847 قم-مدرسه فیضیه فارسی
301 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی رجال رجال 50 49 15 0 قم-مدرسه فیضیه فارسی
302 مصطفوی،کاظم استاد سید کاظم مصطفوی تفسیر تفسیر 90 87 42 41 قم-مدرسه فیضیه فارسی
303 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری اخلاق اخلاق 102 102 74 102 ایران-استان‌ها فارسی
304 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج فقه کتاب الصلاة 1896 1822 1591 1445 ایران-استان‌ها فارسی
305 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج اصول خارج اصول 1128 1074 777 870 ایران-استان‌ها فارسی
306 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی خارج فقه کتاب الزکاة 1981 1975 794 673 قم فارسی
307 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه چکیده درس 69 0 69 69 قم-مسجد اعظم فارسی
308 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 1799 1678 1797 1394 قم-مسجد اعظم فارسی
309 مکارم،ناصر الأستاذ مکارم الشيرازي بحث الفقه بحث الفقه 307 0 307 293 قم-مسجد اعظم عربي
310 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه حیل شرعی 24 24 24 24 قم-مسجد اعظم فارسی
311 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه مسائل مستحدثه 75 74 75 75 قم-مسجد اعظم فارسی
312 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی خارج فقه ربا در باب معاملات 1 0 1 1 قم-مسجد اعظم فارسی
313 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم شیرازی تفسیر تفسیر 26 26 26 26 قم-مسجد اعظم فارسی
314 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الکلام و الفلسفة الفلسفة 37 35 36 35 بیروت عربي
315 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الفقه بحث الفقه 366 365 115 114 بیروت عربي
316 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الأصول بحث الأصول 454 448 257 257 بیروت عربي
317 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث التاريخ بحث التاريخ 29 29 27 24 بیروت عربي
318 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الطب في الروايات الطب في الروايات 10 10 0 0 بیروت عربي
319 ملکوتی،مسلم مرحوم استاد مسلم ملکوتی خارج فقه خارج فقه 265 265 1 0 قم فارسی
320 موسوی‌شاهرودی،محمد استاد سیدمحمد موسوی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 12 6 12 0 مشهد-تفسیر فارسی
321 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الفقه صلاة المسافر/أحكام الوطن/قواطع السفر/القاطع الثاني 987 980 479 471 بیروت عربي
322 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الأصول بحث الأصول 900 889 262 262 بیروت عربي
323 نائینی،محمدرضا استاد محمدرضا نائینی روش شناسی روش شناسی درس خارج 1 1 0 0 مشهد فارسی
324 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الفقه کتاب الصلاة 1487 1485 217 379 نجف عربي
325 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الأصول بحث الأصول 1489 1479 200 357 نجف عربي
326 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الفقه بحث الفقه 17 17 0 0 قطیف عربي
327 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الأصول بحث الأصول 37 37 0 0 قطیف عربي
328 نوری،حسین استاد حسین نوری همدانی خارج فقه کتاب الارث - کتاب الصلاة 1410 1382 1388 1383 قم-مسجد اعظم فارسی
329 یزدی،محمد استاد محمد یزدی خارج فقه ولایت فقیه 636 632 191 193 قم فارسی
330 یزدی،محمد استاد محمد یزدی خارج فقه مسائل مستحدثه 9 9 0 0 قم فارسی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo