لیست اساتید و دروس
آرشیو دروس مدرسه فقاهت
زمان گزارش:1402/12/01_19:42:16
گزارش های آماری دروس
نمودارها تفکیک مکانی تفکیک درس - تعداد تفکیک درس - جلسات آمار کلی جدول پاورقی‌ها کتابهای تولیدی
ردیف استاد نام کامل درس مبحث تعداد جلسات تعداد صوت تعداد متن تعداد عنوان مکان زبان
1 احدی،مهدی استاد مهدی احدی خارج فقه كتاب الطهارة 534 494 380 418 قم فارسی
2 احدی،مهدی استاد مهدی احدی بحث الفقه كتاب الطهارة 256 0 256 256 قم عربي
3 احدی،مهدی استاد مهدی احدی کلام و فلسفه شرح منظومه 4 4 0 0 قم فارسی
4 احدی،مهدی استاد مهدی احدی کلام و فلسفه معرفت نفس 30 30 0 0 قم فارسی
5 احدی،مهدی استاد مهدی احدی نهج‌البلاغه آداب ماه رمضان 27 27 0 26 قم فارسی
6 احدی،مهدی استاد مهدی احدی خارج اصول الأوامر 476 469 303 328 قم فارسی
7 احمدی‌شاهرودی،عبدالله استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی خارج فقه مکاسب 275 268 25 25 قم فارسی
8 احمدی‌شاهرودی،عبدالله استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی خارج اصول خارج اصول 279 272 107 106 قم فارسی
9 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی اخلاق اخلاق 9 9 0 9 قم فارسی
10 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی خارج فقه المكاسب المحرمة 129 107 26 128 قم فارسی
11 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی فقه معاصر نظام اقتصادی 361 194 248 339 قم-معاصر فارسی
12 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی خارج اصول النواهي 150 133 21 130 قم-معاصر فارسی
13 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی خارج اصول النواهي 60 60 0 60 قم-معاصر فارسی
14 احمدی‌فقیه‌یزدی،میرزا محمدحسین استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی تفسیر سوره احزاب 13 13 0 13 قم فارسی
15 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه فرهنگ 45 45 0 16 قم فارسی
16 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه كتاب الصلاة 121 118 27 120 قم فارسی
17 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه خانواده 15 15 0 15 قم فارسی
18 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج اصول حجیت ظن 187 185 31 126 قم فارسی
19 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه نظام سیاسی 132 127 15 20 قم فارسی
20 ارزوني،يوسف الأستاذ السيد یوسف الأرزوني بحث الفقه بحث الفقه 186 180 165 165 بیروت عربي
21 ارسطا،محمدجواد استاد محمدجواد ارسطا خارج فقه فقه حقوق بشر 176 176 0 0 قم-معاصر فارسی
22 ارسطا،محمدجواد استاد محمدجواد ارسطا خارج فقه فقه اجتماعی 139 139 0 95 قم-معاصر فارسی
23 ارسطا،محمدجواد الأستاذ محمدجواد ارسطا بحث الفقه بحث الفقه 16 0 16 0 قم عربي
24 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه اسفار جلد سوم 946 917 573 801 قم-کلام فارسی
25 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه شرح قصیده تاییه 20 18 0 18 قم-کلام فارسی
26 اسحاق‌نیا،سیدرضا استاد سیدرضا اسحاق‌نیا کلام و فلسفه عرفان نظری 162 148 162 159 قم-کلام فارسی
27 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه كتاب الطهارة 1904 1851 1805 1774 مشهد فارسی
28 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه تلقیح مصنوعی 49 42 49 49 مشهد فارسی
29 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه بانکداری اسلامی 32 32 30 30 مشهد فارسی
30 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج فقه السّحر 1 0 1 1 مشهد فارسی
31 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی الأستاذ مصطفي الأشرفي‌شاهرودي بحث الفقه کتاب الطهارة 474 0 473 445 مشهد عربي
32 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی خارج اصول المفاهيم 1124 1119 880 879 مشهد فارسی
33 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی رجال کلیات 3 3 3 3 مشهد فارسی
34 اشرفی‌شاهرودی،مصطفی استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 20 19 20 20 مشهد فارسی
35 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه الاجتهاد و التقليد 458 458 456 455 قم فارسی
36 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی فلسفه علوم فلسفه تربیتی اسلام 21 21 8 8 قم فارسی
37 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 275 274 270 268 قم فارسی
38 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه حب و بغض 219 213 218 215 قم فارسی
39 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج اصول حجیت سیره 877 874 869 848 قم فارسی
40 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی تفسیر تفسیر تربیتی 40 40 11 12 قم فارسی
41 اعرافی،علیرضا استاد علیرضا اعرافی خارج فقه فقه تربیتی 689 635 632 630 قم فارسی
42 البهبهاني،محمدعلي الأستاذ محمدعلي البهبهاني الفقه المعاصر الفقه الاقتصادی 126 0 126 126 قم عربي
43 البهبهاني،محمدعلي الأستاذ محمدعلي البهبهاني بحث الفقه کتاب الخمس 163 0 163 163 قم عربي
44 البهبهاني،محمدعلي الأستاذ محمدعلي البهبهاني بحث الأصول الأصول العملية 187 0 187 187 قم عربي
45 الجواهري،محمد الأستاذ الشيخ محمد الجواهري بحث الفقه کتاب النکاح 676 669 0 541 نجف-مساجد عربي
46 الداوري،مسلم الأستاذ مسلم الداوري بحث الفقه کتاب الصلاة 240 240 49 49 قم عربي
47 الداوري،مسلم الأستاذ مسلم الداوري بحث الفقه کتاب الصلاة 31 0 31 31 قم عربي
48 الزین،عبد المنعم الأستاذ الشيخ عبد المنعم الزین التفسیر سورة الفاتحة، البقرة 23 23 0 22 نجف-مساجد عربي
49 الشهيدي،محمد‌تقي الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي بحث الفقه کتاب الصوم 385 384 210 209 قم-مدارس عربي
50 الشهيدي،محمد‌تقي الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي بحث الأصول الأمارات 209 209 169 168 قم-مدارس عربي
51 الموسوي‌اردبیلي،سیدعلي الأستاذ سید علي الموسوي‌ الأردبيلي بحث الفقه کتاب النکاح 133 0 133 133 قم عربي
52 الموسوي‌اردبیلي،سیدعلي الأستاذ سید علي الموسوي‌ الأردبيلي بحث الأصول الألفاظ 140 0 140 140 قم عربي
53 الهی‌زاده،محمدحسین استاد محمدحسین الهی‌زاده تفسیر تفسیر مقارن 149 149 52 36 مشهد-تفسیر فارسی
54 امام خمینی مرحوم امام خمینی خارج فقه کتاب الصلاة 84 84 81 83 بزرگان معاصر فارسی
55 انصاریان،حسین استاد حسین انصاریان تفسیر تفسیر قرآن 51 51 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
56 ایازی،محمدرضا استاد سیدمحمدرضا ایازی خارج اصول خارج اصول 24 24 0 24 مشهد-مدارس فارسی
57 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الفقه كتاب البيع/كتاب النكاح 2198 2186 1997 2001 نجف-عتبه علویه عربي
58 ايرواني،باقر الأستاذ الشيخ باقر الايرواني بحث الأصول الأصول العملية 2148 2133 1841 1849 نجف-عتبه علویه عربي
59 آل سنبل،نزار الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل بحث الأصول باب الاشتغال 282 282 268 268 نجف-مساجد عربي
60 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الفقه کتاب الصلاة 2279 2269 1300 1428 نجف-عتبه علویه عربي
61 آل‌راضي،هادي الأستاذ الشيخ هادي آل راضي بحث الأصول الأصول العملية 2217 2211 1298 1467 نجف-عتبه علویه عربي
62 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الفقه فقه الستر والنظر- طهارة الانسان- الغاء الخصوصية- اتحاد الافاق في ثبوت الهلال 463 462 8 90 قطیف عربي
63 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الکلام و الفلسفة بحث الحديث 37 37 0 0 قطیف عربي
64 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الکلام و الفلسفة الکلام و الفلسفة 20 20 0 20 قطیف عربي
65 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الأصول بحث الأصول 8 8 0 7 قطیف عربي
66 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي بحث الفقه قواعد الفقهيه 15 15 15 15 قطیف عربي
67 آل‌عبیدان،محمد الأستاذ الشيخ محمد ال‌عبیدان‌القطيفي الرجال الرجال 7 7 0 7 قطیف عربي
68 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فقه معاصر کتاب القصاص 119 114 119 119 قم فارسی
69 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فقه معاصر کتاب الديات 136 136 133 136 قم فارسی
70 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی کفایة الاصول کفایه3 78 78 78 78 قم فارسی
71 باقری‌اصفهانی،رسول استاد رسول باقری اصفهانی طب در روایات آیات الأبدان در قرآن 118 117 118 118 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
72 باقری‌کیا،غلامرضا استاد غلامرضا باقری‌کیا خارج اصول الأوامر 30 30 0 18 مشهد-مدارس فارسی
73 برنجکار،رضا استاد رضا برنجکار کلام و فلسفه مبحث شرور 17 16 17 17 قم فارسی
74 بهبهانی،محمدعلی استاد محمدعلی بهبهانی فقه معاصر فقه اقتصادی 187 186 134 140 قم فارسی
75 بهبهانی،محمدعلی استاد محمدعلی بهبهانی فقه معاصر فقه اقتصادی 147 146 58 146 قم فارسی
76 بهبهانی،محمدعلی استاد محمدعلی بهبهانی خارج اصول الأصول العملية 190 188 100 98 قم فارسی
77 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج فقه کتاب الجهاد 102 102 88 0 بزرگان معاصر فارسی
78 بهجت،محمدتقی استاد محمدتقی بهجت خارج اصول الأصول العملية 71 71 6 0 بزرگان معاصر فارسی
79 بهشتی،احمد استاد احمد بهشتی خارج فقه كتاب الصلاة 204 204 0 37 قم فارسی
80 بهشتی،احمد استاد احمد بهشتی نهج‌البلاغه خطب 7 7 0 0 قم فارسی
81 بهشتی،احمد استاد احمد بهشتی خارج اصول تعادل و تراجیح 74 74 0 0 قم فارسی
82 تبریزی،میرزا جواد مرحوم استاد میرزا جواد تبریزی خارج اصول خارج اصول 838 838 0 0 بزرگان معاصر فارسی
83 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات ریح- حجامت- فصد 510 446 316 432 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
84 تبریزیان،عباس استاد عباس تبریزیان طب در روایات ریح- حجامت- فصد 93 93 91 92 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
85 تحریری،محمدباقر استاد محمدباقر تحریری اخلاق اخلاق 2 2 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
86 تحریری،محمدباقر استاد محمدباقر تحریری خارج فقه فقه السیاسة 80 80 80 80 ایران-استان‌ها فارسی
87 تحریری،محمدباقر استاد محمدباقر تحریری خارج اصول الأمارات 87 87 82 82 ایران-استان‌ها فارسی
88 ترابی شهرضایی،اکبر مرحوم استاد اکبر ترابی‌شهرضایی فقه معاصر بانکداری اسلامی 7 7 7 7 قم-معاصر فارسی
89 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج فقه کتاب الخمس 335 329 258 332 قم-فقه معاصر فارسی
90 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی فقه معاصر کتاب الشركة 166 166 86 99 قم-فقه معاصر فارسی
91 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی فقه معاصر ماهیت پول 23 22 20 22 قم-فقه معاصر فارسی
92 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi کفایة الاصول Kifaye 71 71 0 0 ترکیه فارسی
93 ترابی،مرتضی Üstat Murteza Turabi کتاب المکاسب Mekasib 83 83 0 0 ترکیه فارسی
94 ترابی،مرتضی استاد مرتضی ترابی خارج اصول الأمارات 545 537 394 511 قم-اصول معاصر فارسی
95 توکل،رحیم الأستاذ السيد رحيم التوکّل بحث الفقه کتاب الطهارة 979 935 948 943 قم-مدرسه خان فارسی
96 توکل،رحیم الأستاذ السيد رحيم التوکّل فقه معاصر کتاب النکاح 91 87 79 78 قم-مدرسه خان فارسی
97 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی اخلاق مربیان تربیتی 134 134 134 134 ایران-استان‌ها فارسی
98 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج فقه کتاب الطهارة 327 326 134 125 ایران-استان‌ها فارسی
99 تهرانی،مجتبی مرحوم استاد مجتبی تهرانی خارج اصول الأوامر 426 426 49 130 ایران-استان‌ها فارسی
100 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج فقه كتاب الطهارة 1278 1274 804 816 ایران-استان‌ها فارسی
101 جزایری،محمدعلی استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری خارج اصول الأصول العملية 1277 1222 925 977 ایران-استان‌ها فارسی
102 جوادی آملی،مرتضی استاد مرتضی جوادی آملی کلام و فلسفه اسفار 305 305 122 122 قم فارسی
103 جوادی آملی،مرتضی استاد مرتضی جوادی آملی کلام و فلسفه فلسفه تفسیر 30 29 29 29 قم فارسی
104 جوادی آملی،مرتضی استاد مرتضی جوادی آملی خارج فقه ولایت فقیه 25 25 11 11 قم فارسی
105 جوادی آملی،مرتضی استاد مرتضی جوادی آملی کلام و فلسفه مشاعر 28 28 28 28 قم فارسی
106 جوادی آملی،مرتضی استاد مرتضی جوادی آملی کلام و فلسفه تفسیر ملاصدرا 157 157 157 157 قم فارسی
107 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی آملی خارج فقه کتاب القضاء 1823 1643 1653 1768 قم-مسجد اعظم فارسی
108 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی آملی نهج البلاغه نهج البلاغه 2 2 0 0 قم-مسجد اعظم فارسی
109 جوادی‌آملی،عبدالله استاد عبدالله جوادی آملی تفسیر علوم القرآن 3470 3453 1672 2150 قم-مسجد اعظم فارسی
110 حائري،علی‌اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الفقه كتاب الخمس 652 649 107 119 نجف-مساجد عربي
111 حائري،علی‌اکبر الأستاذ السيد علي‌اکبر الحائري بحث الأصول الأصول العملیه 764 762 116 220 نجف-مساجد عربي
112 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم-عربی عربي
113 حائري،علي‌رضا الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري بحث الأصول حجیت ظواهر 897 884 437 434 قم-عربی عربي
114 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الفقه بحث الفقه 106 106 0 0 قم-عربی عربي
115 حائري،کاظم الأستاذ السيدکاظم الحائري بحث الأصول بحث الأصول 38 38 0 0 قم-عربی عربي
116 حبیبی‌تبار،جواد استاد جواد حبیبی‌تبار خارج فقه کتاب القضاء 20 20 0 20 قم فارسی
117 حبیبی‌تبار،جواد استاد جواد حبیبی‌تبار خارج اصول الأوامر 20 20 0 20 قم فارسی
118 حسن الجواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الفقه كتاب الحج 1620 1613 911 1289 نجف-مساجد عربي
119 حسن الجواهري،حسن الأستاذ الشيخ حسن الجواهري بحث الأصول بحث الأصول 1634 1626 255 692 نجف-مساجد عربي
120 حسینی‌ بوشهری،سید هاشم استاد سید هاشم حسینی بوشهری خارج فقه كتاب الطهارة 332 328 314 313 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
121 حسینی‌ بوشهری،سید هاشم استاد سید هاشم حسینی بوشهری تفسیر تفسیر 74 74 50 29 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
122 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی آملی خارج فقه كتاب الخمس 1136 1121 250 243 مشهد-مدارس فارسی
123 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی آملی کلام و فلسفه شرح منظومه 209 209 0 0 مشهد-مدارس فارسی
124 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی آملی خارج اصول استصحاب 1282 1263 314 313 مشهد-مدارس فارسی
125 حسینی‌آملی،محمدرضا استاد سید محمدرضا حسینی آملی کلام و فلسفه تمهید القواعد 3 3 0 0 مشهد-مدارس فارسی
126 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی بیان فقه معاصر مسائل مستحدثه 145 145 1 26 قم فارسی
127 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی بیان فقه معاصر مسائل مستحدثه 15 14 0 12 قم فارسی
128 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی بیان خارج اصول اجتماع امر و نهی 129 129 1 19 قم فارسی
129 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی بیان تفسیر سوره کهف 67 67 0 8 قم فارسی
130 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی بیان تفسیر سوره قیامت 28 28 0 1 قم فارسی
131 حسینی‌فقیه،محسن استاد محسن حسینی فقیه خارج فقه فقه خانواده 350 347 346 348 مشهد فارسی
132 حسینی‌فقیه،محسن استاد محسن حسینی فقیه فقه معاصر فقه شعائر 55 55 53 54 مشهد فارسی
133 حسینی‌فقیه،محسن استاد محسن حسینی فقیه خارج اصول مقدمات علم اصول 424 424 419 424 مشهد فارسی
134 حسینی‌فقیه،محسن استاد محسن حسینی فقیه تفسیر روش‌ شناسی تفسیر قرآن کریم 57 57 56 57 مشهد فارسی
135 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سیدمحمد حسینی‌کاهانی خارج فقه الاجتهاد و التقليد 10 3 7 9 قم فارسی
136 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سیدمحمد حسینی‌کاهانی خارج فقه كتاب الصلاة 71 71 0 71 ایران-استان‌ها فارسی
137 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سیدمحمد حسینی‌کاهانی خارج اصول قطع و ظن 11 4 7 7 قم فارسی
138 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سیدمحمد حسینی‌کاهانی خارج اصول الأصول العملية: أصالة الاستصحاب 72 72 0 71 ایران-استان‌ها فارسی
139 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سیدمحمد حسینی‌کاهانی تفسیر تفسیر 6 1 5 6 قم فارسی
140 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني بحث الفقه کتاب الصلاة 921 886 777 771 دمشق عربي
141 حسيني،مجتبی الأستاذ السيد مجتبی الحسيني التفسیر الآيات المصدرة بيا ايها الذين آمنوا 312 273 256 253 دمشق عربي
142 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة في مباحث الحمل 116 116 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
143 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اسفار جلد هفتم 542 528 4 431 قم-مدرسه خان فارسی
144 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اسفار جلد هفتم 232 228 0 191 قم-مدرسه خان فارسی
145 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب اسرار الآیات - ملاصدرا 107 107 0 42 قم-مدرسه خان فارسی
146 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منطق شفا 36 36 0 34 قم-مدرسه خان فارسی
147 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الهیات شفا-مقالات 1 تا 10 296 296 21 295 قم-مدرسه خان فارسی
148 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح الاشارات نمط 7، 8، 9 و 10 1230 1184 108 1170 قم-مدرسه خان فارسی
149 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت اشراق 603 603 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
150 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خلاصه الحساب 50 50 0 17 قم-مدرسه خان فارسی
151 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خلاصه الحساب 44 44 0 44 قم-مدرسه خان فارسی
152 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رسالة الحدوث 69 68 0 22 قم-مدرسه خان فارسی
153 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منطق شفا 148 148 0 108 قم-مدرسه خان فارسی
154 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کشف المراد 410 410 0 408 قم-مدرسه خان فارسی
155 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خارج نفس 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
156 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه مبدء و معاد 47 47 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
157 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منازل السائرین 222 222 32 107 قم-مدرسه خان فارسی
158 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه قیاس 569 484 0 480 قم-مدرسه خان فارسی
159 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه خطابه 213 213 0 46 قم-مدرسه خان فارسی
160 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه قیاس 91 90 0 89 قم-مدرسه خان فارسی
161 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه منظومه 406 406 224 315 قم-مدرسه خان فارسی
162 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت منظومه(بخش دوم) 749 748 0 600 قم-مدرسه خان فارسی
163 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح حکمت منظومه(بخش دوم) 10 10 0 9 قم-مدرسه خان فارسی
164 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح المواقف 140 139 0 43 قم-مدرسه خان فارسی
165 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب الملة فارابی 15 15 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
166 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نفس الشفاء 57 57 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
167 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نهایة الدرایة(مرحوم کمپانی) 280 280 21 59 قم-مدرسه خان فارسی
168 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه نجات - بخش نفس 10 10 0 10 قم-مدرسه خان فارسی
169 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه اُکَر ثاوذوسیوس 2 0 2 2 قم-مدرسه خان فارسی
170 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کلام و فلسفه ( پرسش و پاسخ ) 19 19 17 19 قم-مدرسه خان فارسی
171 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله عشق 16 16 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
172 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله وجود 79 79 63 63 قم-مدرسه خان فارسی
173 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله سبیل الرشاد 15 15 0 15 قم-مدرسه خان فارسی
174 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه سفسطه 98 98 0 54 قم-مدرسه خان فارسی
175 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 84 84 32 31 قم-مدرسه خان فارسی
176 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صحیفه سجادیه 19 19 4 17 قم-مدرسه خان فارسی
177 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شواهد الرّبوبیّه - بخش دوم 340 339 12 12 قم-مدرسه خان فارسی
178 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شوارق الإلهام(لاهيجي)- جلد پنجم - بخش دوم 1743 1718 682 576 قم-مدرسه خان فارسی
179 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طبیعیات شفا 1730 1726 928 1319 قم-مدرسه خان فارسی
180 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه برهان شفا 661 660 424 413 قم-مدرسه خان فارسی
181 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه صنعت شعر 46 46 0 43 قم-مدرسه خان فارسی
182 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه رساله طلب و اراده 23 23 0 21 قم-مدرسه خان فارسی
183 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه کتاب تلویحات 24 24 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
184 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه تمهید القواعد 42 42 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
185 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه طب روحانی - حکمت علمی 3 3 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
186 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه شرح توحید صدوق(قاضی سعید) 915 914 90 396 قم-مدرسه خان فارسی
187 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه الذّریَعة الي مکارم الشّریعة 13 13 0 3 قم-مدرسه خان فارسی
188 حشمت‌پور،محمدحسین استاد محمدحسین حشمت‌پور کلام و فلسفه زبدة البیان 683 683 0 0 قم-مدرسه خان فارسی
189 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم العقاید العقاید 40 40 0 0 نجف-مساجد عربي
190 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الفقه بحث الفقه 134 134 0 122 نجف-مساجد عربي
191 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم الکلام و الفلسفة بحث الکلام 138 138 10 10 نجف-مساجد عربي
192 حکیم،جعفر الأستاذ السيد جعفر الحکيم بحث الأصول التعادل و التراجيح 136 136 0 119 نجف-مساجد عربي
193 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم بحث الفقه بحث الفقه 33 33 0 0 قم عربي
194 حکیم،ریاض الأستاذ السید ریاض الحکیم التفسیر التفسیر 30 30 0 0 قم عربي
195 حکیم،منذر استاد سید‌منذر حکیم اخلاق اخلاق 4 4 0 4 قم-فقه موضوعی فارسی
196 حکیم،منذر استاد سید‌منذر حکیم خارج فقه کتاب النکاح 419 404 258 249 قم-فقه موضوعی فارسی
197 حکیم،منذر استاد سید‌منذر حکیم خارج فقه کتاب النکاح 101 101 6 43 قم-فقه موضوعی فارسی
198 حکیم،منذر استاد سید‌منذر حکیم خارج اصول خارج اصول 67 67 0 3 قم-فقه موضوعی فارسی
199 حکیم،منذر الأستاذ السید منذر الحکیم تفسیر تفسیر 147 147 0 48 قم-فقه موضوعی فارسی
200 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الفقه المكاسب المحرمة 478 478 24 21 نجف-مساجد عربي
201 حکيم،حسین الأستاذ السيد حسین الحکیم بحث الأصول العام و الخاص 402 402 21 21 نجف-مساجد عربي
202 حکيم،عبدالمنعم الأستاذ السيد عبدالمنعم الحکيم بحث الفقه کتاب الصوم 283 272 221 220 نجف-مساجد عربي
203 حکيم،محمدسعید الأستاذ السيد محمدسعید الحکیم بحث الفقه كتاب النكاح 55 0 55 55 نجف-مساجد عربي
204 حیدری فسائی،قادر استاد قادر حیدری فسائی خارج فقه كتاب الطهارة 235 12 223 218 قم فارسی
205 حیدری فسائی،قادر استاد قادر حیدری فسائی خارج اصول الألفاظ 224 5 219 213 قم فارسی
206 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه غصب 195 188 55 109 قم-معاصر فارسی
207 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه اساس الحکومه 110 100 75 85 قم-معاصر فارسی
208 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی فقه معاصر کرونا 15 15 15 15 قم-معاصر فارسی
209 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج فقه كتاب البيع- معاطات 521 505 185 266 قم-معاصر فارسی
210 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی نهج‌البلاغه حکمت اول 14 14 0 14 قم-معاصر فارسی
211 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی خارج اصول الأمارات 517 510 222 280 قم-معاصر فارسی
212 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی قواعد فقهيه قواعد فقهيه 65 62 62 63 قم-معاصر فارسی
213 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی رجال رجال 10 10 0 5 قم-معاصر فارسی
214 خاتمی،سید‌احمد استاد سید‌احمد خاتمی تفسیر سوره حجر 150 150 0 59 قم-معاصر فارسی
215 خائفی،عبدالله استاد عبدالله خائفی خارج فقه خارج فقه 32 32 0 0 قم-فقه معاصر فارسی
216 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز عقائد عقائد 12 12 0 0 قطیف عربي
217 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الفقه کتاب الصلاة/كتاب الإجارة 167 165 104 104 قطیف عربي
218 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز بحث الأصول الأوامر 164 163 96 99 قطیف عربي
219 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز القواعد الفقهية القواعد الفقهية 13 13 13 13 قطیف عربي
220 خباز،منیر الأستاذ السید منیر الخباز التفسیر التفسیر 17 17 0 4 قطیف عربي
221 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی خارج فقه کتاب الأطعمه و الأشربة 270 258 220 255 قم فارسی
222 خزائلی،محمدعلی المرحوم الأستاذ محمدعلی الخزائلی بحث الفقه الصید و الذباحة 10 0 10 10 قم عربي
223 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی کلام و فلسفه امامت 43 40 42 42 قم فارسی
224 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی کتاب المکاسب مکاسب1 75 75 0 0 قم فارسی
225 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی کتاب المکاسب مکاسب3 35 35 0 0 قم فارسی
226 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی کتاب المکاسب مکاسب4 16 16 0 0 قم فارسی
227 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی کتاب المکاسب مکاسب5 35 35 0 0 قم فارسی
228 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی کتاب المکاسب مکاسب6 26 26 0 0 قم فارسی
229 خزائلی،محمدعلی مرحوم استاد محمدعلی خزائلی خارج اصول اصل الاستصحاب 262 255 136 240 قم فارسی
230 خلخالی،محمدمهدی مرحوم استاد سیدمحمدمهدی موسوی‌خلخالی خارج اصول الأصول العملية 1010 992 580 573 مشهد فارسی
231 خوئي،ابوالقاسم الأستاذ السید ابوالقاسم الخوئي بحث الفقه بحث الفقه 308 307 0 144 بزرگان معاصر عربي
232 داوری،مسلم استاد مسلم داوری تفسیر تفسیر 3 3 0 0 قم فارسی
233 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج فقه کتاب الودیعة/کتاب الرهن 636 616 611 609 مشهد-مدارس فارسی
234 درایتی،حمید استاد حمید درایتی خارج اصول الأصول العملية 719 660 671 671 مشهد-مدارس فارسی
235 درایتی،محمد استاد محمد درایتی تفسیر حقوق بشر از منظر قرآن 58 57 42 42 مشهد-مدارس فارسی
236 دژکام،لطف‌الله استاد لطف‌الله دژکام فقه معاصر فقه پزشکی 44 41 31 31 ایران-استان‌ها فارسی
237 دژکام،لطف‌الله استاد لطف‌الله دژکام فقه معاصر فقه پزشکی 150 143 148 147 ایران-استان‌ها فارسی
238 دستغیب،سید علی‌اصغر استاد سید علی‌اصغر دستغیب خارج فقه كتاب الإعتكاف/كتاب الزكاة 367 207 359 367 ایران-استان‌ها فارسی
239 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الأخلاق آداب المتعلمین للخواجه نصیر الدین طوسی 47 34 30 30 قم-عربی عربي
240 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الکلام و الفلسفة العرفان 11 11 11 11 قم-عربی عربي
241 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الکلام و الفلسفة الفلسفة 12 11 12 12 قم-عربی عربي
242 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الفقه کتاب الخمس 335 334 165 165 قم-عربی عربي
243 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق بحث الأصول بحث الأصول 142 136 124 124 قم-عربی عربي
244 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الرجال کتاب مقدمة فی کتاب أصول علم الرجال(السیدمحمدجواد الشبیری) 49 49 49 49 قم-عربی عربي
245 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الرجال کتاب مقدمة فی کتاب أصول علم الرجال(السیدمحمدجواد الشبیری) 17 15 17 17 قم-عربی عربي
246 دماوندي،ابراهيم الأستاذ الشيخ ابراهيم الدماوندي بحث الفقه بحث الفقه 129 129 0 0 بیروت عربي
247 دهقان،محسن استاد محسن دهقان کلام و فلسفه اسفار 34 34 0 0 قم-کلام فارسی
248 دهنين،علی الأستاذ الشيخ علي الدهنين الکلام و الفلسفة العقايد 22 22 0 0 قطیف عربي
249 ربانی‌ بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌ بیرجندی خارج فقه خارج فقه 288 287 0 285 مشهد فارسی
250 ربانی‌ بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌ بیرجندی فقه معاصر پیوند اعضاء 43 43 0 43 مشهد فارسی
251 ربانی‌ بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌ بیرجندی خارج اصول الأصول العملية 283 283 0 258 مشهد فارسی
252 ربانی‌ بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌ بیرجندی خارج اصول منهج شناسی 12 12 0 12 مشهد فارسی
253 ربانی‌ بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌ بیرجندی رجال رجال نجاشی 32 32 0 31 مشهد فارسی
254 ربانی‌ بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌ بیرجندی رجال رجال کشی 31 31 0 31 مشهد فارسی
255 ربانی‌ بیرجندی،محمدحسن استاد محمدحسن ربانی بیرجندی تفسیر آیات الحکام 177 176 56 106 مشهد-تفسیر فارسی
256 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت 28 28 23 23 قم-کلام فارسی
257 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه مبانی اجتهاد در علم کلام 1680 1676 1151 1549 قم-کلام فارسی
258 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه آشنایی و درآمدی بر علم کلام 8 8 8 8 قم-کلام فارسی
259 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه شرح کشف المراد - بخش توحید 22 17 22 22 قم-کلام فارسی
260 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت خاصه 50 48 50 50 قم-کلام فارسی
261 ربانی‌گلپایگانی،علی استاد علی ربانی‌گلپایگانی کلام و فلسفه امامت کتاب المراجعات 370 369 326 326 قم-کلام فارسی
262 رحمانی‌سبزواری،علی استاد علی رحمانی‌سبزواری خارج فقه مبحث نجاسات 13 13 0 0 قم فارسی
263 رحمانی‌سبزواری،علی استاد علی رحمانی‌سبزواری خارج اصول اجتماع امر و نهی 17 17 0 0 قم فارسی
264 رسا،رسول استاد رسول رسا جواهر کتاب القضاء 150 148 148 150 قم فارسی
265 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد اخلاق اخلاق 18 18 0 6 ایران-استان‌ها فارسی
266 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد تفسیر منطق فهم قرآن 16 16 16 16 ایران-استان‌ها فارسی
267 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفه‌ی فرهنگ 47 47 47 47 ایران-استان‌ها فارسی
268 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه مضاف 6 6 0 1 ایران-استان‌ها فارسی
269 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد کلام و فلسفه فلسفه اصول فقه 35 35 0 35 ایران-استان‌ها فارسی
270 رشاد،علی‌اکبر الأستاذ علی اکبر رشاد فلسفه علوم فلسفة الأصول 103 0 103 103 ایران-استان‌ها عربي
271 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 255 253 56 243 ایران-استان‌ها فارسی
272 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک 29 29 9 29 ایران-استان‌ها فارسی
273 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد خارج فقه فقه الحکومة 18 18 14 18 ایران-استان‌ها فارسی
274 رشاد،علی‌اکبر استاد علی اکبر رشاد خارج اصول المفاهيم 982 968 400 729 ایران-استان‌ها فارسی
275 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج فقه كتاب الخمس 1093 951 1045 929 مشهد فارسی
276 رضازاده،رجب‌علی استاد رجب‌علی رضازاده خارج اصول الاجتهاد و التقليد 1625 1622 1387 1388 مشهد فارسی
277 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الفقه کتاب النکاح 98 0 98 96 مشهد عربي
278 رضازاده،رجب‌علي الأستاذ رجب‌علي رضازاده بحث الأصول الأصول العملیه: الاستصحاب 419 0 419 414 مشهد عربي
279 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حرکت و زمان تطبیقی 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
280 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه حکمت متعالیه 14 14 0 0 مشهد-مدارس فارسی
281 رضایی‌طهرانی،علی استاد علی رضایی‌طهرانی کلام و فلسفه درآمدی به نظام حکمت صدرایی 13 13 0 0 مشهد-مدارس فارسی
282 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الفقه کتاب الصوم 1188 758 943 934 بیروت عربي
283 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الفقه کتاب البیع 24 0 24 22 بیروت عربي
284 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي بحث الأصول بحث الاستصحاب 763 725 385 290 بیروت عربي
285 رميتي،حسن الأستاذ الشيخ حسن الرميتي الرجال بحث الرجال 43 41 25 22 بیروت عربي
286 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج فقه کتاب الحج 600 592 246 251 قم-فقه معاصر فارسی
287 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج فقه رمز ارز 18 16 16 16 قم-فقه معاصر فارسی
288 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری خارج اصول الأمارات 1521 1329 1056 1055 قم-فقه معاصر فارسی
289 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری قواعد فقهیه قواعد عامه 434 387 85 85 قم-فقه معاصر فارسی
290 زارعی‌سبزواری،عباسعلی استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری رجال رجال 73 69 16 21 قم-فقه معاصر فارسی
291 زمانی‌فرد،مهدی استاد مهدی زمانی‌فرد خارج فقه كتاب الصوم 103 103 0 39 مشهد-نواب فارسی
292 زمانی‌فرد،مهدی استاد مهدی زمانی‌فرد خارج اصول الأوامر 100 100 0 39 مشهد-نواب فارسی
293 زمانی‌فرد،مهدی استاد مهدی زمانی‌فرد تفسیر سوره بقره 109 82 100 107 مشهد-نواب فارسی
294 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج فقه كتاب الرِّباء 1511 1508 1457 1324 مشهد فارسی
295 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج فقه کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 11 11 0 0 مشهد فارسی
296 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 31 31 16 16 قم-مسجد اعظم فارسی
297 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی خارج اصول مقدمات علم اصول 2242 2226 1989 1790 قم-مسجد اعظم فارسی
298 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی تفسیر سوره توبه 192 192 126 146 قم-مسجد اعظم فارسی
299 سبحانی،جعفر استاد جعفر سبحانی کلام و فلسفه شبهات وهابیت 32 32 31 31 قم-مسجد اعظم فارسی
300 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه كتاب الطهارة 937 933 349 605 نجف-مساجد عربي
301 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الفقه فقه الاقتصاد 492 488 17 323 نجف-مساجد عربي
302 سبزواري،علي الأستاذ السيد علي السبزواري بحث الأصول الإقتصاد الإسلامیه 450 450 238 238 نجف-مساجد عربي
303 سبيتي،يوسف الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي بحث الفقه کتاب القضاء 642 617 593 551 بیروت عربي
304 سعدی،حسینعلی استاد حسینعلی سعدی خارج اصول الأمارات 51 51 10 10 ایران-استان‌ها فارسی
305 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند الکلام و الفلسفة بحث التوحید 2161 2157 261 1226 نجف-عتبه علویه عربي
306 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الفقه المكاسب المحرمة 2071 2051 1428 1693 نجف-عتبه علویه عربي
307 سند،محمد استاد شيخ محمد السند کلام و فلسفه معراج 49 49 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
308 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند بحث الأصول باب التعارض 2084 2060 1208 1413 نجف-عتبه علویه عربي
309 سند،محمد استاد شيخ محمد السند کلام و فلسفه رجعت 4 4 0 0 نجف-عتبه علویه فارسی
310 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند التفسیر التفسیر 1729 1719 236 969 نجف-عتبه علویه عربي
311 سند،محمد الأستاذ الشيخ محمد السند الکلام و الفلسفة علم المذاهب و التمذهب 24 0 24 24 نجف-عتبه علویه عربي
312 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه کتاب الصلاة 1283 1280 110 592 بیروت عربي
313 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الأصول الاصول العملية 1447 1447 140 763 بیروت عربي
314 سويدان،حسان الأستاذ الشيخ حسان سويدان بحث الفقه قواعد الفقهيه 116 116 0 92 بیروت عربي
315 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان اخلاق اخلاق 29 29 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
316 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه عالم ذر 22 22 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
317 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه اسماء و صفات الهی 30 30 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
318 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه احتجاج امام باقر(ع) - احتجاج امام علی(ع) 450 449 81 239 مشهد-تفسیر فارسی
319 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه نهایة الحکمة 10 10 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
320 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه اصول توحیدی 94 94 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
321 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان اخلاق صحیفه سجادیه 12 12 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
322 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان تفسیر آیات العقاید 249 186 229 227 مشهد-تفسیر فارسی
323 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان تفسیر آیات العقاید 46 46 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
324 سیدان،جعفر استاد سیدجعفر سیدان کلام و فلسفه توحید 141 141 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
325 سیفی‌کناری،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم سیفی‌کناری رجال رجال 17 17 0 0 قم فارسی
326 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی اخلاق اخلاق 109 88 0 26 قم فارسی
327 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه کتاب الحدود 639 620 534 578 قم فارسی
328 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه فقه سیاسی 18 18 0 2 قم فارسی
329 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی کلام و فلسفه کلام 24 24 0 7 قم فارسی
330 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی فقه معاصر مسائل مستحدثه 103 98 83 92 قم فارسی
331 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج اصول المبادئ الاصولیة 447 426 401 414 قم فارسی
332 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه قواعد فقهیه 107 104 84 87 قم فارسی
333 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی رجال رجال 12 12 0 12 قم فارسی
334 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی اخلاق صحیفه سجادیه 77 77 0 5 قم فارسی
335 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی تفسیر سوره بقره 161 161 0 72 قم فارسی
336 شاهرودی،محمود مرحوم استاد سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی خارج فقه کتاب الحج 624 615 550 415 قم فارسی
337 شاهرودی،محمود مرحوم استاد سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی خارج اصول المفاهيم 623 620 520 448 قم فارسی
338 شاهرودي،محمود الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحث الأصول مقدمه واجب 51 0 51 1 قم عربي
339 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه کتاب البیع 597 578 511 524 قم-مدارس فارسی
340 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار فقه معاصر شخص اعتباری 69 20 52 66 قم-مدارس فارسی
341 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج فقه ولاية الفقيه 16 10 16 10 قم-مدارس فارسی
342 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول الأصول العملية 720 515 627 711 قم-مدارس فارسی
343 شب‌زنده‌دار،محمدمهدی استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار خارج اصول الأصول العملية 49 0 49 49 قم-مدارس فارسی
344 شبیری،محمدجواد استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی خارج فقه كتاب الزكاة 788 582 600 579 قم-رجال فارسی
345 شبیری،محمدجواد استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی خارج اصول المقدمة 860 752 727 715 قم-رجال فارسی
346 شبیری،محمدجواد استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی رجال رجال 93 92 90 23 قم-رجال فارسی
347 شبیری،موسی استاد سیدموسی شبیری‌زنجانی خارج فقه خارج فقه 2203 1452 2161 2066 قم-مسجد اعظم فارسی
348 شبیری،موسی استاد سیدموسی شبیری‌زنجانی خارج اصول الأصول العملية: استصحاب 214 210 214 209 قم-مسجد اعظم فارسی
349 شبیری،موسی استاد سیدموسی شبیری‌زنجانی رجال رجال 42 41 40 40 قم-مسجد اعظم فارسی
350 شوپایی،حسین استاد حسین شوپایی خارج فقه كتاب الصلاة 542 510 431 425 قم-مدارس فارسی
351 شوپایی،حسین استاد حسین شوپایی فقه معاصر معاملات مستحدثه 102 99 97 94 قم-مدارس فارسی
352 شوپایی،حسین استاد حسین شوپایی خارج اصول الأوامر 355 354 337 337 قم-مدارس فارسی
353 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی فقه معاصر احکام سرقفلی 2247 2230 1079 1072 قم-مدارس فارسی
354 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی فقه معاصر احکام سرقفلی 159 150 157 157 قم-مدارس فارسی
355 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه بانکداری اسلامی 14 12 14 14 قم-مدارس فارسی
356 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج اصول الأمارات 1420 1397 1170 1166 قم-مدارس فارسی
357 شهیدی،محمدتقی استاد محمد‌تقی شهیدی خارج فقه قواعد فقهیه-قاعده‌ی الزام 16 15 16 16 قم-مدارس فارسی
358 صادقی،میرزا‌مهدی مرحوم استاد میرزا ‌مهدی صادقی (ره) نهج‌البلاغه حکمت‌ها 750 747 43 748 مشهد-مدارس فارسی
359 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج فقه اجتهاد و تقلید 36 36 28 28 افغانستان فارسی
360 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول حلقات شهید صدر 297 297 0 0 افغانستان فارسی
361 صالحی،محمدهاشم استاد محمدهاشم صالحی خارج اصول الأصول العملية: استصحاب 38 38 3 3 افغانستان فارسی
362 صفایی‌بوشهری،غلامعلی استاد غلامعلی صفایی‌بوشهری خارج فقه كتاب الصلاة 169 169 9 169 ایران-استان‌ها فارسی
363 صفدری،حسین استاد حسین صفدری فقه معاصر فقه جنگ نرم 122 122 60 60 قم فارسی
364 صفدری،حسین استاد حسین صفدری فقه معاصر فقه سیاست خارجی 41 38 39 39 قم فارسی
365 ضیائی،حسن استاد سیدحسن ضیائی طب در روایات طب در روایات 1154 1153 426 727 قم و مشهد-طب در روایات فارسی
366 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الفقه باب الوضوء 412 407 403 376 بیروت عربي
367 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب الکلام و الفلسفة الکلام 10 10 0 0 بیروت عربي
368 طالب،ناجي الأستاذ الشيخ ناجي طالب بحث الأصول المفاهيم 485 476 464 463 بیروت عربي
369 طباطبایی،محمدکاظم استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی حدیث حدیث شناسی 12 12 4 4 قم-حدیث شناسی فارسی
370 طباطبایی‌نژاد،سید یوسف استاد سید یوسف طباطبایی‌نژاد خارج فقه کتاب الديات 58 58 0 58 ایران-استان‌ها فارسی
371 طباطبائی،ابوالفضل استاد سیدابوالفضل طباطبائی خارج فقه مسائل مستحدثه 244 230 235 233 مشهد فارسی
372 طباطبائی،ابوالفضل استاد سیدابوالفضل طباطبائی خارج فقه مسائل مستحدثه 266 257 157 262 مشهد فارسی
373 طباطبائی،ابوالفضل استاد سیدابوالفضل طباطبائی نهج‌البلاغه حکمت ها 31 158 158 102 158 مشهد فارسی
374 طباطبائی،ابوالفضل استاد سیدابوالفضل طباطبائی خارج اصول الأوامر 253 252 167 250 مشهد فارسی
375 طباطبائی،ابوالفضل استاد سیدابوالفضل طباطبائی صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه 12 12 0 12 مشهد فارسی
376 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج فقه کتاب الحدود 403 403 0 0 قم-کلام فارسی
377 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه کلام 1009 1009 0 16 قم-کلام فارسی
378 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مقتل شناسی 7 7 0 0 قم-کلام فارسی
379 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی کلام و فلسفه مهدویت 1005 973 595 464 قم-کلام فارسی
380 طبسی،نجم‌الدین استاد نجم‌الدین طبسی خارج اصول الأوامر 405 405 0 3 قم-کلام فارسی
381 عابدی،احمد استاد احمد عابدی اخلاق اخلاق 52 52 0 52 قم-فقه موضوعی فارسی
382 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه كتاب البيع 602 601 438 440 قم-فقه موضوعی فارسی
383 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه قانون تجارت - ورشکستگی شرکتها 322 320 295 318 قم-فقه موضوعی فارسی
384 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج فقه کتاب الجهاد 12 12 0 0 قم-فقه موضوعی فارسی
385 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول الأمارات 568 567 541 558 قم-فقه موضوعی فارسی
386 عابدی،احمد استاد احمد عابدی خارج اصول استصحاب 237 236 187 223 قم-فقه موضوعی فارسی
387 عابدی،احمد استاد احمد عابدی تفسیر سوره اعراف 622 622 0 532 قم-فقه موضوعی فارسی
388 عادلی‌نیا،ابوالفضل استاد ابوالفضل عادلی‌نیا خارج فقه کتاب القضاء - کتاب الشهادات 92 92 7 16 مشهد فارسی
389 عادلی‌نیا،ابوالفضل استاد ابوالفضل عادلی‌نیا خارج اصول الأوامر 94 92 48 51 مشهد فارسی
390 عالمی،حسن استاد حسن عالمی خارج اصول خارج اصول 2 2 0 2 ایران-استان‌ها فارسی
391 عباسی‌ خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی اخلاق اخلاق 62 8 58 62 قم-معاصر فارسی
392 عباسی‌ خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی خارج فقه كتاب الصلاة 36 36 36 36 قم-معاصر فارسی
393 عباسی‌ خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی فقه معاصر بانکداری اسلامی و معاملات جديد 340 337 339 339 قم-معاصر فارسی
394 عباسی‌ خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی فقه معاصر شخص اعتباری 44 43 35 44 قم-معاصر فارسی
395 عباسی‌ خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی فقه معاصر فقه المشاوره 12 12 11 12 قم-معاصر فارسی
396 عباسی‌ خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی حدیث حديث‌خوانی 11 11 4 10 قم-معاصر فارسی
397 عباسی‌ خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی خارج اصول خارج اصول براساس الفائق 42 41 37 39 قم-معاصر فارسی
398 عباسی‌ خراسانی،هادی استاد هادی عباسی خراسانی تفسیر تفسیر ترتیبی سوره نساء 376 372 342 373 قم-معاصر فارسی
399 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الفقه الاجتهاد و التقليد 134 132 60 60 دمشق عربي
400 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید بحث الأصول بحث التعارض 67 66 59 59 دمشق عربي
401 عبید،سامر الأستاذ الشیخ سامر عبید القواعد الفقهية القواعد الفقهية 29 27 19 19 دمشق عربي
402 عربیان،احمد استاد احمد عربیان حدیث حدیث 4 4 3 3 قم فارسی
403 عصمتی،محمدرضا استاد محمدرضا عصمتی خارج فقه قانون اساسی 329 328 9 112 مشهد-مدارس فارسی
404 عصمتی،محمدرضا استاد محمدرضا عصمتی خارج فقه قانون اساسی 18 18 0 15 مشهد-مدارس فارسی
405 عصمتی،محمدرضا استاد محمدرضا عصمتی خارج اصول الأصول العملية 323 323 44 92 مشهد-مدارس فارسی
406 عصمتی،محمدرضا استاد محمدرضا عصمتی تفسیر سوره نباء 15 15 0 9 مشهد-مدارس فارسی
407 علم‌الهدی،احمد استاد سیداحمد علم‌الهدی تفسیر آیات سياسي، اجتماعي 93 88 68 47 مشهد-تفسیر فارسی
408 علم‌الهدی،محمدصادق استاد سید محمدصادق علم‌الهدی خارج فقه روش شناسی درس خارج 5 5 0 0 مشهد فارسی
409 علم‌الهدی،هادی استاد سید ‌هادی علم الهدی کلام و فلسفه بدایةالحکمة1 72 72 0 39 قم فارسی
410 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علویی بروجردی خارج فقه کتاب الحج 1047 1012 846 763 قم فارسی
411 علوی،بروجردی استاد سید محمدجواد علویی بروجردی خارج اصول الأصول العملية 981 960 782 734 قم فارسی
412 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه الاجتهاد و التقليد 396 239 297 307 قم-معاصر فارسی
413 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست فقه معاصر فقه سیاسی1 76 69 53 56 قم-معاصر فارسی
414 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست فقه معاصر فقه هنر 6 6 0 0 قم-معاصر فارسی
415 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست فقه معاصر فقه پزشکی 25 6 22 3 قم-معاصر فارسی
416 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست فقه معاصر فقه شرکت 27 27 27 27 قم-معاصر فارسی
417 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه آیات الاحکام 27 0 27 27 قم-معاصر فارسی
418 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست فقه معاصر فقه سیاسی2 7 7 0 7 قم-معاصر فارسی
419 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه فقه جزا 5 5 0 5 قم-معاصر فارسی
420 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه الاجتهاد و التقليد 56 55 32 55 قم-معاصر فارسی
421 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج اصول روش شناسی اجتهاد 579 101 501 320 قم-معاصر فارسی
422 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج اصول روش شناسی اجتهاد 11 11 0 11 قم-معاصر فارسی
423 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست تفسیر تفسیر 58 22 45 44 قم-معاصر فارسی
424 فاضل‌لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی خارج فقه كتاب الحج 111 104 72 72 قم فارسی
425 فاضل‌لنکرانی،محمدجواد استاد محمدجواد فاضل‌لنکرانی خارج اصول خارج اصول 115 111 23 13 قم فارسی
426 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الفقه بحث الفقه 210 210 6 6 کربلا عربي
427 فاضلي،سلطان الأستاذ الشيخ سلطان الفاضلي بحث الأصول بحث الأصول 211 211 6 6 کربلا عربي
428 فرحانی،عبدالکریم استاد عبدالکریم فرحانی خارج اصول الأوامر 153 153 152 152 قم-مدارس فارسی
429 فرحناکی،حسین استاد حسین فرحناکی خارج اصول قطع 52 32 32 32 مشهد فارسی
430 فرخ‌فال،احمد استاد احمد فرخ‌فال فقه معاصر پیوند اعضا 220 219 142 170 قم فارسی
431 فرخ‌فال،احمد استاد احمد فرخ‌فال فقه معاصر پیوند اعضا 8 8 0 4 قم فارسی
432 فرخ‌فال،احمد استاد احمد فرخ‌فال خارج اصول الأوامر والنواهي 222 221 147 175 قم فارسی
433 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الفقه کتاب النکاح 902 882 847 834 بیروت عربي
434 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله بحث الأصول المفاهيم 906 891 860 853 بیروت عربي
435 فضل‌الله،عبدالکريم الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله الرجال بحث الرجال 127 124 126 125 بیروت عربي
436 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج فقه المكاسب المحرمة 579 579 578 577 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
437 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی فقه معاصر بیمه 41 41 41 41 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
438 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی الفقه المعاصر التأمین 34 0 34 34 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
439 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الفقه المکاسب المحرمة 291 0 291 288 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
440 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی الحدیث جنود العقل و الجهل 140 140 139 139 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
441 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی الحدیث جنود العقل و الجهل 18 0 18 18 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
442 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی خارج اصول الألفاظ 572 572 569 569 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
443 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی بحث الأصول الأوامر 362 0 362 340 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
444 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی التفسیر التفسیر 141 141 141 141 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
445 فقیهی،محسن استاد محسن فقیهی التفسیر التفسیر 25 0 25 25 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی عربي
446 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الفقه کتاب الحج 912 893 637 645 نجف عربي
447 فیاض،محمداسحاق الأستاذ الشيخ محمداسحاق الفیاض بحث الأصول المباحث الاصولية 893 889 574 585 نجف عربي
448 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه اسفار 2153 2061 721 833 قم-کلام فارسی
449 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه بدایة الحکمة 203 203 102 102 قم-کلام فارسی
450 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه مبانی حکمت متعالیه 119 119 35 34 قم-کلام فارسی
451 فیاضی،غلامرضا استاد غلامرضا فیاضی کلام و فلسفه نهایة الحکمة 161 161 42 161 قم-کلام فارسی
452 کاویانی،محمد استاد محمد کاویانی تفسیر قرآن و روانشناسی 32 2 32 20 قم-معاصر فارسی
453 گرایلی،حسین استاد حسین گرایلی تفسیر آیات اخلاقی 60 59 36 36 مشهد-تفسیر فارسی
454 گلپایگانی،محمدرضا استاد محمدرضا گلپایگانی(ره) خارج فقه خارج فقه 366 366 0 0 بزرگان معاصر فارسی
455 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج فقه کتاب الطهارة 772 759 435 436 قم-مدارس فارسی
456 گنجی،مهدی استاد مهدی گنجی خارج اصول الأمارات 907 891 742 723 قم-مدارس فارسی
457 گنجی‌اشتهاردی،حسین استاد حسین گنجی‌اشتهاردی خارج فقه کتاب الصوم 116 116 0 116 قم-مدارس فارسی
458 گنجی‌اشتهاردی،حسین استاد حسین گنجی‌اشتهاردی کلام و فلسفه امامت خاصه 103 103 0 102 قم-مدارس فارسی
459 گنجی‌اشتهاردی،حسین استاد حسین گنجی‌اشتهاردی تفسیر سوره لقمان 16 16 0 15 قم-مدارس فارسی
460 محسنی،آصف استاد آصف محسنی کلام و فلسفه عقائد 80 80 0 80 افغانستان فارسی
461 محقق داماد،علی سیدعلی محقق داماد خارج فقه کتاب الطلاق: الظهار، الایلا، اللعان 1133 1122 143 144 قم فارسی
462 محقق داماد،علی سیدعلی محقق داماد خارج اصول خارج اصول 1081 1081 20 22 قم فارسی
463 محمدعلی،محمدعلی مرحوم آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی خارج فقه كتاب الصلاة 931 927 789 565 قم فارسی
464 محمدعلی،محمدعلی مرحوم آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی خارج اصول اصول عمليه - استصحاب 147 146 77 126 قم فارسی
465 محمدی ری شهری،محمد مرحوم استاد محمد محمدی ری شهری اخلاق اخلاق 9 9 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
466 محمدی ری شهری،محمد مرحوم استاد محمد محمدی ری شهری خارج فقه کتاب الحج 829 828 646 643 ایران-استان‌ها فارسی
467 محمدی ری شهری،محمد مرحوم استاد محمد محمدی ری شهری تفسیر تفسیر 429 399 87 308 ایران-استان‌ها فارسی
468 محمدی،صادق سید صادق محمدی فقه معاصر فضای مجازی 159 79 138 146 قم فارسی
469 محمدی،صادق سید صادق محمدی فقه معاصر فضای مجازی 9 0 9 9 قم فارسی
470 محمدی‌ایلامی،رحیم استاد رحیم محمدی‌ایلامی خارج فقه زندان در اسلام 24 24 11 10 قم-معاصر فارسی
471 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی خارج فقه کتاب القضاء 860 852 804 785 قم-مدارس فارسی
472 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی فقه معاصر احکام پزشکی 145 143 143 143 قم-مدارس فارسی
473 محمدی‌قائینی،محمد استاد محمد محمدی قائینی خارج اصول الأوامر 1150 1105 1045 935 قم-مدارس فارسی
474 محمدی‌گلپایگانی،محمدجواد استاد محمدجواد محمدی‌گلپایگانی خارج فقه كتاب الصوم 166 161 112 165 ایران-استان‌ها فارسی
475 محمدی‌گلپایگانی،محمدجواد استاد محمدجواد محمدی‌گلپایگانی خارج اصول مقدمات علم اصول 29 29 27 29 ایران-استان‌ها فارسی
476 مددی،احمد استاد سیداحمد مددی خارج فقه کتاب البيع 323 322 207 207 قم-مدارس فارسی
477 مددی،سیدمحمود استاد سید محمود مددی خارج اصول اصول العملیة/الإستصحاب 589 525 520 520 قم-مدارس فارسی
478 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي بحث الفقه الحکم الاسلامي 703 697 251 509 کربلا عربي
479 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي التفسیر تفسیر الموضوعي 1127 1125 29 775 کربلا عربي
480 مدرسي،محمدتقی الأستاذ السید محمدتقی المدرسي التفسیر تفسیر الموضوعي 48 47 0 48 کربلا عربي
481 مرتضوی،حسن استاد سیدحسن مرتضوی خارج فقه كتاب الصلاة 1816 1791 1163 1416 مشهد فارسی
482 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج فقه خارج فقه 258 0 258 248 مشهد فارسی
483 مرتضوی،عبدالهادی استاد سیدعبدالهادی مرتضوی خارج اصول خارج اصول 250 106 250 250 مشهد فارسی
484 مرتضوی،محسن استاد سید محسن مرتضوی نهج البلاغه خطبه ها 11 11 9 9 قم فارسی
485 مرتضوی،محسن استاد سید محسن مرتضوی خارج اصول الأصول العملية 79 79 79 79 قم فارسی
486 مروارید،محمد استاد محمد مروارید خارج فقه سقط جنین 1 1 0 0 مشهد-تفسیر فارسی
487 مروارید،محمد استاد محمد مروارید خارج اصول المفاهيم 176 0 176 83 مشهد-تفسیر فارسی
488 مروارید،محمد استاد محمد مروارید تفسیر آیات الاحکام 37 35 33 25 مشهد-تفسیر فارسی
489 مروارید،مهدی استاد مهدی مروارید خارج فقه اطعمه و اشربه 33 32 31 31 مشهد-تفسیر فارسی
490 مروارید،مهدی استاد مهدی مروارید تفسیر آیات الاحکام 100 92 74 0 مشهد-تفسیر فارسی
491 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌ زاده الفائق الأوامر 90 90 3 20 قم فارسی
492 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌ زاده خارج فقه كتاب الطهارة 153 153 41 42 قم فارسی
493 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌ زاده خارج فقه آیات الاحکام 23 23 0 2 قم فارسی
494 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌ زاده حدیث حدیث 21 21 0 0 قم فارسی
495 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌ زاده نهج‌البلاغه حکمت‌ها 8 8 0 7 قم فارسی
496 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌ زاده خارج اصول خارج اصول 17 17 0 0 قم فارسی
497 مصباحی‌مقدم،غلامرضا استاد غلامرضا مصباحی‌مقدم خارج فقه معاملات بورس 57 30 27 57 قم-معاصر فارسی
498 مصباحی‌مقدم،غلامرضا استاد غلامرضا مصباحی‌مقدم خارج فقه بانکداری اسلامی 40 40 0 40 قم-معاصر فارسی
499 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی اخلاق اخلاق 31 31 27 27 قم-مدرسه فیضیه فارسی
500 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی خارج فقه کتاب الصلاة 1767 1756 1487 1337 قم-مدرسه فیضیه فارسی
501 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی خارج اصول مقدمات علم اصول 1480 1470 1390 1387 قم-مدرسه فیضیه فارسی
502 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی رجال رجال 50 49 15 0 قم-مدرسه فیضیه فارسی
503 مصطفوی،کاظم استاد سیدکاظم مصطفوی تفسیر تفسیر 72 69 42 42 قم-مدرسه فیضیه فارسی
504 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری اخلاق اخلاق 102 102 74 102 ایران-استان‌ها فارسی
505 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج فقه کتاب الصلاة 1977 1915 1695 1551 ایران-استان‌ها فارسی
506 مظاهری،حسین استاد حسین مظاهری خارج اصول خارج اصول 1128 1074 777 870 ایران-استان‌ها فارسی
507 مقامی،عبدالمجید استاد عبدالمجید مقامی خارج فقه كتاب البيع 260 244 38 192 قم فارسی
508 مقامی،عبدالمجید استاد عبدالمجید مقامی فقه معاصر فقه حکومت اسلامی 6 6 0 1 قم فارسی
509 مقامی،عبدالمجید استاد عبدالمجید مقامی خارج اصول الأوامر 266 262 32 204 قم فارسی
510 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی اخلاق گناهان کبیره 9 9 9 9 قم فارسی
511 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی خارج فقه کتاب الوقف 2247 2235 1061 963 قم فارسی
512 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی خارج فقه کتاب الجهاد 63 63 49 49 قم فارسی
513 مقتدایی،مرتضی استاد مرتضی مقتدایی مهدویت اعتقاد به ظهور امام زمان (عج) 5 5 5 5 قم فارسی
514 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج فقه چکیده درس 69 0 69 69 قم-مسجد اعظم فارسی
515 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج فقه کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 2590 2571 2518 2256 قم-مسجد اعظم فارسی
516 مکارم،ناصر الأستاذ ناصر مکارم‌الشيرازي بحث الفقه بحث الفقه 308 0 307 294 قم-مسجد اعظم عربي
517 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی فقه معاصر حیل شرعی 24 24 24 24 قم-مسجد اعظم فارسی
518 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی فقه معاصر مسائل مستحدثه 75 74 75 75 قم-مسجد اعظم فارسی
519 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی خارج اصول تنبیهات استصحاب 704 704 0 0 قم-مسجد اعظم فارسی
520 مکارم،ناصر استاد ناصر مکارم‌شیرازی تفسیر سوره احزاب 26 26 26 26 قم-مسجد اعظم فارسی
521 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الکلام و الفلسفة الفلسفة 37 35 36 35 بیروت عربي
522 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الفقه بحث الفقه 366 365 115 114 بیروت عربي
523 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث الأصول بحث الأصول 454 448 257 257 بیروت عربي
524 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي بحث التاريخ بحث التاريخ 29 29 27 24 بیروت عربي
525 مکي،علی الأستاذ السید علي مکي الطب في الروايات الطب في الروايات 10 10 0 0 بیروت عربي
526 ملکوتی،مسلم مرحوم استاد مسلم ملکوتی خارج فقه خارج فقه 265 265 1 0 قم فارسی
527 ملکی،محسن استاد محسن ملکی خارج فقه كتاب الصلاة 275 267 108 117 مشهد فارسی
528 ملکی،محسن استاد محسن ملکی فقه معاصر پزشکی 104 103 38 47 مشهد فارسی
529 ملکی،محسن استاد محسن ملکی خارج اصول الأمارات 401 396 229 250 مشهد فارسی
530 ملکی،محسن استاد محسن ملکی تفسیر سوره بقره 82 79 27 42 مشهد فارسی
531 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی الفائق الفائق1 19 19 0 19 قم فارسی
532 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی الفائق الفائق2 8 8 0 8 قم فارسی
533 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی خارج فقه فقه خانواده (فقه الاسرة) 2 2 1 2 قم فارسی
534 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی کفایة الاصول کفایه3 9 9 0 9 قم فارسی
535 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی کتاب المکاسب مکاسب6 9 9 0 9 قم فارسی
536 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی تفسیر تفسیر 6 6 3 6 قم فارسی
537 موسوی‌اردبیلی،علی استاد سید علی موسوی‌ اردبیلی خارج فقه كتاب النكاح 312 307 307 309 قم فارسی
538 موسوی‌اردبیلی،علی استاد سید علی موسوی‌ اردبیلی خارج اصول الألفاظ 307 306 305 303 قم فارسی
539 موسوی‌شاهرودی،محمد استاد سیدمحمد موسوی‌شاهرودی تفسیر آیات اخلاقی 12 6 12 0 مشهد-تفسیر فارسی
540 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الفقه کتاب المضاربة 1360 1347 526 703 بیروت عربي
541 موسوي،حيدر الأستاذ السید حیدر الموسوي بحث الأصول بحث الأصول 1218 1203 262 423 بیروت عربي
542 مهدوی،ابوالحسن استاد سیدابوالحسن مهدوی خارج فقه كتاب الزكاة 184 184 0 183 ایران-استان‌ها فارسی
543 مهدوی،ابوالحسن استاد سیدابوالحسن مهدوی فقه معاصر فقه سیاسی 182 181 0 182 ایران-استان‌ها فارسی
544 مهدوی،ابوالحسن استاد سیدابوالحسن مهدوی خارج اصول النواهي/المفاهيم/العام و الخاص 367 365 0 365 ایران-استان‌ها فارسی
545 مهدوی،ابوالحسن استاد سیدابوالحسن مهدوی تفسیر سوره مومنون 3 3 0 3 ایران-استان‌ها فارسی
546 میراحمدی،محمد استاد سید محمد میر احمدی خارج فقه فقه خانواده ( فقه الاسرة) 337 335 125 125 قم فارسی
547 میراحمدی،محمد استاد سید محمد میر احمدی خارج اصول الأصول العملية 256 253 42 42 قم فارسی
548 میراحمدی،محمد استاد سید محمد میر احمدی تفسیر تفسیر 78 76 65 66 قم فارسی
549 نجفی،هادی استاد هادی نجفی خارج فقه کتاب الخيارات 414 354 332 342 ایران-استان‌ها فارسی
550 نجفی،هادی استاد هادی نجفی خارج فقه کتاب الحدود و التعزيرات 106 102 55 58 ایران-استان‌ها فارسی
551 نجفی،هادی استاد هادی نجفی خارج اصول المقدمة 309 285 231 230 ایران-استان‌ها فارسی
552 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره بقره 53 51 0 12 ایران-استان‌ها فارسی
553 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره انفال 88 88 0 52 ایران-استان‌ها فارسی
554 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره روم 36 36 0 30 ایران-استان‌ها فارسی
555 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره قصص 10 10 0 10 ایران-استان‌ها فارسی
556 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره نبا 5 5 0 5 ایران-استان‌ها فارسی
557 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الفقه کتاب الصلاة 1968 1966 295 851 نجف عربي
558 نجفي،بشير الأستاذ الشيخ بشير النجفي بحث الأصول بحث الأصول 1961 1958 272 827 نجف عربي
559 نقیبی،سیدمهدی استاد مهدی نقیبی خارج فقه المكاسب المحرمة 418 306 223 417 مشهد-مدارس فارسی
560 نقیبی،سیدمهدی استاد مهدی نقیبی خارج اصول الأوامر 184 183 33 184 مشهد-مدارس فارسی
561 نقیبی،سیدمهدی استاد مهدی نقیبی تفسیر سوره تکویر 27 27 0 25 مشهد-مدارس فارسی
562 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الفقه بحث الفقه 17 17 0 0 قطیف عربي
563 نمر،جعفر الأستاذ السید جعفر النمر بحث الأصول بحث الأصول 37 37 0 0 قطیف عربي
564 نوری‌همدانی،حسین استاد حسین نوری‌همدانی خارج فقه كتاب الصلاة 1556 1528 1388 1427 قم-مسجد اعظم فارسی
565 واعظ موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ موسوی خارج فقه كتاب الحج 346 343 315 316 قم فارسی
566 واعظ موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ موسوی نهج‌البلاغه حکمت‌ها 68 68 0 48 قم فارسی
567 واعظ موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ موسوی خارج اصول الأصول العملية 420 418 401 401 قم فارسی
568 هادوی،مهدی استاد مهدی هادوی‌ تهرانی خارج فقه خارج فقه 48 20 48 48 قم فارسی
569 هادوی،مهدی استاد مهدی هادوی‌ تهرانی خارج اصول الأصول العملية 47 0 47 47 قم فارسی
570 هاشمی،غلامعباس استاد غلامعباس هاشمی کفایة الاصول کفایه2 2 2 0 0 قم فارسی
571 هاشمی،غلامعباس استاد غلامعباس هاشمی فرائد الاصول رسائل2 6 6 0 0 قم فارسی
572 هاشمی،غلامعباس استاد غلامعباس هاشمی فرائد الاصول رسائل5 4 4 0 0 قم فارسی
573 هاشمی،غلامعباس استاد غلامعباس هاشمی تفسیر مقارن 62 23 44 56 قم فارسی
574 یزدی،محمد مرحوم استاد محمد یزدی خارج فقه ولاية الفقيه 635 632 191 192 قم فارسی
575 یزدی،محمد مرحوم استاد محمد یزدی خارج فقه مسائل مستحدثه 9 9 0 0 قم فارسی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo