آرشیو سال 1400-99 درس کلام و فلسفه-اسفار
استاد غلامرضا فیاضی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شباهت سيزدهم نيازمندي واحد به اعداد در صفات؛ نقد؛/فصل چهارم بعضي... 1400/01/17
شباهت دوازدهم و سيزدهم/وحدت در عين كثرتمثال‌هاواحد و عدد /وحدت ... 1400/01/16
تبيين و نقد يازدهمين وجه/وحدت در عين كثرتمثال‌ها /وحدت و كثرت 1400/01/15
يازدهمين وجه شبه/مثال‌هاي وحدت در عين كثرتواحد و عدد /وحدت و كثر... 1400/01/14
وحدت در عين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/26
وحدت در عين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/25
وحدت در عين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/24
وحدت در عين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/23
وحدت در عين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/18
وحدت در عين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/17
وحدت درعين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/16
وحدت در عين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/12
وحدت در عين كثرت/فصل چهارم/وحدت و كثرت 99/12/11
وحدت در عين كثرت /فصل چهارم بعضي از احكام وحدت و كثرت/وحدت و كثرت 99/12/10
ديدگاه‌ها و مباني آنها در اختلاف مراتب عدد/فصل چهارم بعضي از احك... 99/12/09
حقيقت عدد/فصل چهارم بعضي از احكام وحدت و كثرت/وحدت و كثرت 99/12/05
تشبيه وحدت در عين كثرت به واحد و عدد/فصل چهارم بعضي از احكام وحد... 99/12/03
تباين مراتب عدد/فصل چهارم بعضي از احكام عدد /وحدت و كثرت 99/12/02
تقوم عدد به وحدات/فصل چهارم بعضي از احكام وحدت و كثرت /وحدت و كثرت 99/11/28
تقوم عدد به وحداتاستدلال/فصل چهارم بعضي از احكام وحدت و كثرت /وح... 99/11/26
اشكال «اتحاد با عقل فعال»طوائف موحدين/فصل سوم قاعده اتحاد الاثني... 99/11/25
استدلال دومنقد و بررسي/فصل سوم قاعده «اتحاد الاثنين محال»؛اتحاد ... 99/11/21
اتحاد با عقل فعالنقد و بررسي نظر آخوند/فصل سوم قاعده اتحاد الاثن... 99/11/20
نقد استدلال آخوندمقدمات نقد/فصل سوم قاعده «اتحاد الاثنين محال»اش... 99/11/19
اتحاد نفس با عقل فعالاستدلال ابن سينا بر رداستدلال صدرا بر اتحاد... 99/11/18
تفاوت حركت جوهري با تجدد امثال و كون و فساد/فصل سوم قاعده «اتحاد... 99/11/14
مقدماتديدگاه اشاعره در مورد تغيرديدگاه استادتبيين سبب اشتباه مخا... 99/11/13
مقدمات بررسي سبب اشتباه مجوزين؛/فصل سوم قاعده اتحاد الاثنين محال... 99/11/12
ديدگاه استاد جوادي در معناي ذات؛ ديدگاه استاد/فصل سوم قاعده اتحا... 99/11/11
سبب اشتباه مخالفيناشكال و پاسخ/فصل سوم قاعده «اتحاد الاثنين محال... 99/11/07
استدلال بر قاعده/فصل سومقاعده «اتحاد الاثنين محال» /وحدت و كثرت 99/11/06
معنا و مراد از قاعده/فصل سومقاعده «اتحاد الاثنين ممتنع» /وحدت و ... 99/11/05

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo