درس‌های تفسیر

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی
تفسیر قرآن
إنسان- مرسلات- نبأ- نازعات- عبس- تکویر- إنفطار- مطففین- إنشقاق- بروج- طارق- أعلی- غاشیه- فجر
طلاق- تحریم- ملک- قلم- حاقه- معارج- نوح- جن- مزمل- مدثر- قیامت
الرحمن- واقعه- حدید- مجادله- حشر- ممتحنه- صف- جمعه- منافقون- تغابن
حجرات- ق- ذاریات- طور- نجم- قمر
شوری- زخرف- دخان- جاثیه- أحقاف- محمد- فتح
زمر- غافر- فصلت- شوری
سبأ- فاطر- یس- صافات- ص
قصص- عنکبوت- روم- لقمان- سجده- احزاب- سبأ
مومنون- نور- فرقان- شعراء- نمل
انبیاء- حج- مومنون
مریم- طه- انبیاء
اسراء-کهف
اسراء


آیت‌الله جعفر سبحانی
تفسیر قرآن
سوره توبه (آیات 39 تا ...)
سوره توبه (آیات 1 تا 39)
سوره ملک (آیات 1 تا 30)
سوره صف (آیات 1 تا 14)
سوره مومنون (آیات 1 تا 118)
سوره احزاب (آیات 1 تا 40)
سوره زمر (آیات 1 تا 60)
سوره یس (آیات 1 تا 82)
تفسیر قرآن


آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
تفسیر قرآن
سوره احزاب (آیات 26 تا 40)


استاد سید منذر حکیم
تفسير القرآن
تفسير قرآن: سوره‌های حمد، بقره، آل‌عمران
تفسير القرآن
تفسير القرآن
تفسير القرآن


استاد محسن فقیهی
تفسیر قرآن
سوره بقره (آیات 94 تا 107)
سوره بقره ( آیات 73 تا 93)
سوره بقره ( آیات 46 تا 70)


استاد سیداحمد خاتمی
تفسیر موضوعی
سوره حجر
سوره رعد- ابراهیم
تفسیر موضوعی (همدلی و مواسات)


استاد احمد عابدی
تفسیر قرآن
تفسیر قرآن

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo