آرشیو سال 97-96 درس تفسیر
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تفسير آيه 58 ... 96/10/20
تفسير آيه 57 ... 96/10/13
تفسير آيه 56 ... 96/10/06
تفسير آيه 55 ... 96/09/29
تفسير آيات 53... 96/09/22
تفسير آيات 51... 96/09/08
تفسير آيات 49... 96/08/10
تفسير آيه 49 ... 96/08/03
تفسير آيات 47... 96/07/26
جلسهتفسير آيه... 96/07/19

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo