اخبار سال 1398
پوشش درس‌ «اصول» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی سال 1398 98/06/25
درس ‌«اصول» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی سال 1398 98/06/25
درس ‌«فقه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

شروع سال تحصیلی حوزه های علمیه ایران 99-98 98/06/23
درس ها به صورت پخش زنده قابل گوش دادن است ،صوت و متن درس ها نیز روی سایت موجود است.

جهت مشاهده اخبار سال 1397 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1396 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1395 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1394 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1393 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1391 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1390 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1389 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1388 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1387 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1386 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1385 اینجا کلیک کنید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo