آرشیو سال 99-98 درس خارج فقه-مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک
استاد علی‌اکبر رشاد
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 9 99/02/10
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 8 99/02/08
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 7 99/02/06
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 6 99/02/03
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 5 99/02/01
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 4 99/01/30
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 3 99/01/27
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 2 99/01/25
مهندسي ژنتيك و جنگ بيولوژيك 1 99/01/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo