درس‌های مدرسه آیت‌الله گلپایگانی

استاد محسن فقیهی
خارج فقه
پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی- اعانه بر اثم- وجوب دفع منکر- انواع تجسس- نصب دوربین و استراق سمع- ردیاب
مکاسب محرمه: کذب- توريه- خلف وعده- مسوغات کذب
مکاسب محرمه: قمار – مراهنه - بازار بورس – قیادت - قیافه
مکاسب محرمه: غیبت مخالف - مستثنیات غیبت - قمار
مکاسب محرمه: غناء - مستثنیات غناء - غیبت - مقومات غیبت

استاد محسن فقیهی
خارج اصول
مباحث الفاظ – وضع- مشتق- اوامر
مباحث الفاظ - وضع- صحيح و اعم- اشتراک- استعمال لفظ در اكثر از معنا- مشتق
علامات حقیقت و مجاز - حقیقت شرعیه - صحیح و اعم
تعریف علم اصول - وضع - علامات حقیقت و مجاز
تعارض - انقلاب نسبت - اجتهاد و تقلید - اجتهاد متجزی

استاد محسن فقیهی
تفسیر
سوره بقره(آیات 136 تا 159)
سوره بقره (آیات 108 تا 135)
سوره بقره (آیات 94 تا 107)
سوره بقره (آیات 73 تا 93)
سوره بقره (آیات 46 تا 70)

استاد محسن فقیهی
حدیث
شرح کتاب چهل حدیث مرحوم امام (ره)- علائم ایمان- خوف و رجاء
شرح کتاب چهل حدیث مرحوم امام (ره)- کبر- توکل بر خداوند- صبر- مقام زهد- اخلاص
شرح کتاب چهل حدیث مرحوم امام (ره) - شرح حدیث جنود عقل و جهل- ریا- عجب- کبر
شرح حدیث جنود عقل و جهل - جهاد اکبر - اخلاص
شرح حدیث جنود عقل و جهل


سید هاشم حسینی‌بوشهری
خارج فقه
کتاب طهارت: غسل جنابت- غسل ترتیبی و ارتماسی
کتاب طهارت: احکام جبائر- احکام دائم الحدث- مسلوس و مبطون- اغسال واجب- غسل جنابت- موجبات جنابت- امور متوقف بر غسل- محرمات بر جنب

سید هاشم حسینی‌بوشهری
تفسیر
تفسیر( سوره بقره آیات 87 تا 92)
تفسیر( سوره بقره آیات 82 تا 86)


استاد محمدعلی خزائلی
خارج فقه
کتاب الاطعمه و الاشربه: حرمه الخمر و الفقاع- العصیر العنبی- أکل مال الغیر- أکل المیته اضطرارا- تداوی باالحرام- آداب الأکل و الشرب- الأحتکار و التسعیر
کتاب الاطعمه و الاشربه: حکم السمک- حکم البغال و الخیل و الحمیر- انواع الطیور- الغراب- النعامه- بیض الطیور- حیوان المحرم بالجلل- الإستبراء- حیوان الموطوء- محرمات الذبیحه- أعیان النجسه و المتنجسه- أکل الطین- حیوان البحر
صید و ذباحه: تذکیه حیوانات حرام گوشت - سوق مسلمین - شرایط ذبح - ذبح با ابزارهای جدید

استاد محمدعلی خزائلی
خارج اصول
اصل الاستصحاب- الإستصحاب القهقرایی- أدله الإستصحاب- الإستصحاب الإستقبالی- إستصحاب الکلی و أقسامه
اصول عملیه: شرایط اصول عملیه- اصاله البرائه- قاعده لاضرر و لاضرار- تعریف الإستصحاب- الإستصحاب أصل أو أماره
اصول عملیه: اصل احتیاط - اقل و اکثر ارتباطی - اصل استصحاب

استاد محمدعلی خزائلی
کلام
خطبه حضرت زهرا (س)
خطبه حضرت زهرا (س)
فلسفه بلا و بیماری در اسلام - نسبی بودن خیر و شر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo