درس‌های سایر مدارس قم

استاد سیداحمد مددی
خارج فقه
کتاب بیع: معاطات- احکام عقد بیع
کتاب بیع: فرق حق، حکم و ملک - فرق بیع و صلح- معاطات- بیع فضولی
مکاسب محرمه- خرید و فروش زکات


استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
خارج فقه
کتاب بیع
کتاب مکاسب: شروط متعاقدین؛ عقل، قصد، اختیار، اکراه
کتاب امر به معروف و نهی از منکر: مراتب امر و نهی- ترتیب بین مراتب- ادله وجوب دفع منکر
کتاب امر به معروف و نهی از منکر: شرایط امر و نهی:عدالت، بلوغ- مراتب امر به معروف
کتاب امر به معروف و نهی از منکر: شرایط امر و نهی: علم، احتمال تاثیر، اصرار عاصی، عدم ضرر
کتاب امر به معروف و نهی از منکر: تعریف - ادله وجوب- وجوب عینی یا کفایی بودن
کتاب امر به معروف و نهی از منکر: تعریف - ادله وجوب- وجوب عینی یا کفایی بودن

استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
خارج اصول
احتیاط
اصل اشتغال- ارکان تنجز علم اجمالی
اصل تخییر- اصل احتیاط
ادله اصل برائت- ادله اصل احتیاط
ادله اصل برائت- اصل استصحاب
تاریخ اصول عملیه- اصل برائت
تاریخ اصول عملیه- اصل برائت


استاد محمدتقی شهیدی پور
خارج فقه
موضوع درس فارسی کتاب صلات: قیام- قرائت / موضوع درس عربی کتاب الطهارة - کتاب الصوم
کتاب صلات: واجبات نماز- نیت- تکبیره الإحرام- قیام
کتاب صلات: لباس مصلی-مکان مصلی- احکام مسجد- اذان و اقامه
کتاب صلات: شرایط لباس مصلی؛ اباحه، میته نبودن، غیرماکول اللحم، طلا و حریر خالص
کتاب صلات: اوقات نوافل- احکام قبله- ستر و ساتر- نظر به اجنبیه
کتاب صلات: نماز جمعه- ادله وجوب- نوافل یومیه- نماز غفیله- اوقات نماز های یومیه
کتاب حج: حلق و تقصیر- طواف نساء- مبیت در منی- رمی جمار- وجوب فوریت حج
کتاب حج
کتاب حج
کتاب حج
کتاب حج
کتاب فقه العقود- کتاب حج
کتاب فقه العقود
کتاب فقه العقود
کتاب فقه العقود
کتاب خمس

استاد محمدتقی شهیدی پور
فقه معاصر
حیل ربوی- ماهیت بورس- خرید و فروش سهام
مکاسب محرمه: ربا در معاملات بانکی- حیل ربوی
مکاسب محرمه: کاهش ارزش پول- اوراق نقدیه در دیات- ربای معاوضی
مکاسب محرمه: کذب- ربا در اوراق نقدی- ربای معاوضی- کاهش ارزش پول
بانکداری اسلامی: حساب قرض الحسنه و جاری- حقیقت قرض- سپرده مدت دار- اخذ سود- ربا
مکاسب محرمه: احکام غیبت- مستثنیات غیبت- تلذذ جنسی- استمناء- حلق لحیه
مکاسب محرمه: مجسمه سازی- آلات لهو- قمار- غیبت

استاد محمدتقی شهیدی پور
قواعد فقهیه
قاعده‌ی الزام

استاد محمدتقی شهیدی پور
خارج اصول
مباحث الفاظ: تزاحم- امر بعد الأمر- نسخ وجوب
نواهی: اقتضاء نهی- اجتماع امر و نهی- مفاهیم؛ مفهوم شرط- مفهوم وصف
مباحث الفاظ: اوامر- اقتضاء صیغه امر- مره و تکرار- فور و تراخی- اجزاء- مقدمه واجب- اقسام واجب
اجتهاد و تقلید- تعریف علم اصول- وضع- مشتق
تعارض ادله- ورود- حکومت- اجتهاد وتقلید
استصحاب- قواعد فقهیه- تزاحم
استصحاب کلی- اصل مثبت- اصل سببی و مسببی
اصول عملیه- اصل استصحاب
اصل احتیاط - لزوم فحص در جریان برائت - قاعده لاضرر
اصل برائت


استاد مهدی گنجی
خارج فقه
کتاب صلات: اوقات نماز های یومیه
کتاب طهارت: تیمم- نواقض تیمم
کتاب صلات: نماز جمعه- اوقات نماز های یومیه
کتاب طهارت: تکفین میت- نماز میت- تدفین میت- اغسال مستحبی
کتاب طهارت: غسل میت- شرایط مغسّل- غسل شهید- غسل واجب القتل- کیفیت غسل میت

استاد مهدی گنجی
خارج اصول
مقدمه واجب- اقسام مقدمه
صحیح و اعم - مشتق- اوامر
اجتهاد وتقلید- تعریف علم اصول- وضع- صحیح و اعم
تزاحم و تعارض- انقلاب نسبت
شرایط استصحاب- اصالت صحت


استاد محمد محمدی قائینی
خارج فقه
کتاب القضا: اعسار- احکام قسم- توریه- اثبات وقف- تقاص
کتاب القضا: شرایط قاضی- علم قاضی- تقاص- ادعا بر میت- قضا بر غایب
کتاب قصاص: موجبات قصاص- ملاک عمد و خطا- مراتب تسبیب
کتاب قصاص: شروط قصاص- دیه مرتد- طرق اثبات قتل- قسامه- احکام قصاص
کتاب قضا: حقیقت قضا- احکام قضا- احکام قاضی- اقسام قاضی

استاد محمد محمدی قائینی
فقه پزشکی
احکام پزشکی: اهدای جنین- تلقیح نطفه به غیر- استمناء
احکام پزشکی: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی
احکام پزشکی: لمس و نظر- حیات نباتی

استاد محمد محمدی قائینی
خارج اصول
اوامر: اجزاء مأموربه ظاهری از امر واقعی- اقسام مقدمه- اقسام واجب- مساله ضدّ- نهی از ضدّ خاص- ترتب
اوامر: ماده و صیغه امر- اجزاء
تعادل و تراجیح- تعریف علم اصول- وضع- صحیح و اعم
تعارض ادله- استصحاب سببی و مسببی- اخبار تخییر
اصل مثبت- استصحاب اعتقادات
ادله استصحاب- استصحاب کلی- استصحاب امور تدریجیه
اصول عملیه- اصل احتیاط- اصل برائت


استاد سیدمحمد‌جواد شبیری
خارج فقه
کتاب طلاق: عده حامل- عده‌ی وفات- عده متعه- تداخل عِدَد- نفقه حامل بائن- نفقه حاملی که همسرش مرده
کتاب طلاق: عده وفات- حجیت قول زن در عده- قول مرد در طلاق- عده زن بدون رحم
کتاب طلاق: مطلقه رجعیه- زوجیت حقیقی یا حکمی
کتاب عدد: آیات عده- حجیت قول زن
کتاب دیات
خارج فقه

استاد سیدمحمد‌جواد شبیری
خارج اصول
قاعده لا ضرر- شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی
قاعده لا ضرر- اضرار به نفس
قاعده احتیاط- اقل و اکثر ارتباطی
اصل برائت- اصل احتیاط
اصل برائت- ادله احتیاط
اصل برائت


استاد سیدمحمود مددی
خارج اصول
أرکان الإستصحاب- إستصحاب الکلی- إستصحاب التعلیقی- التزاحم
اصول عملیه- اصل برائت- اصل استصحاب
حجج و امارات- حجیت ظواهر- خبر واحد
مطلق و مقید- قطع- ظن
اوامر- نواهی- مفاهیم


استاد عبدالکریم فرحانی
خارج اصول
نواهی: ماده نهی- دلالت ماده نهی
اوامر- اقسام واجب


استاد حسین شوپایی
خارج اصول
اصول عملیه- استصحاب- تعادل و تراجیح

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo