درس‌های حوزه علمیه قم

مرحوم استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
خارج فقه
کتاب صلات: نماز جماعت- شرایط اقتدا- احکام صفوف- احکام قطع و الحاق نماز جماعت- احکام مسجد


استاد مرتضی مقتدایی
خارج فقه
كتاب اجاره: لغه و اصطلاح- ارکان اجاره- شروط متعاقدین- شرایط اجاره- عین مستاجره
کتاب زکات: احکام زکات- زکات مال- زکات فطره- زکات سادات و غیرسادات- جنس زکات – مصارف زکات مقدار - مهلت
کتاب جهاد: شرایط وجوب- اقسام جهاد- جهاد دفاعی و ابتدایی- أحكام البغاة
کتاب زکات
کتاب زکات: موارد تعلق زکات - انعام ثلاثه
کتاب ولایت فقیه: ضرورت تشکیل حکومت - رهبر و مردم
کتاب زکات: ادله وجوب - شرایط وجوب
کتاب ولایت فقیه: معانی ولایت - ادله ولایت فقیه - شرایط ولی فقیه
کتاب خمس: استطاعت - مال مخلوط به حرام - انفال
کتاب خمس: غنیمت - معدن - زمین مفتوحه - گنج - موونه
کتاب امر به معروف و نهی از منکر: اقسام - کیفیت وجوب
کتاب دیات و کتاب حجر: عناوین دیه - اقسام ولاء
کتاب دیات: عناوین و مقادیر دیه - موجبات ضمان دیه
کتاب قصاص: قصاص حامل - قصاص طرف - مستثنیات قصاص
کتاب حدود و قصاص: موجب قصاص - شرایط قصاص
کتاب حدود: حد محارب و حد سارق
کتاب حدود
کتاب شهادات - کتاب حدود
کتاب قضاء - کتاب شهادات
کتاب قضا
کتاب قضا

استاد مرتضی مقتدایی
مهدویت
اعتقاد به ظهور امام زمان (عج)

استاد مرتضی مقتدایی
اخلاق
اخلاق عملی: گناهان کبیره- معیار تشخیص کبیره از صغیره


استاد سید محمدجواد
علوی بروجردی
خارج فقه
کتاب الحج: حج نذر
کتاب الحج: حج نیابتی- اختلاف مقلّد وارث و میت در اعمال حج- حج واجب با نذر، عهد و یمین
کتاب الحج: إقرار بوجوب الحج - الإستئجار الواجب
کتاب الحج: حج الکافر و المرتد - إذن الزوج
کتاب الحج: شرائط الوجوب حجة الإسلام - الإستطاعة
کتاب الحج: شرائط الوجوب حجة الإسلام - الإستطاعة
کتاب الحج: شرائط الوجوب حجة الإسلام - الإستطاعة
کتاب الحج: شرائط الوجوب حجة الإسلام - الإستطاعة

استاد سید محمدجواد
علوی بروجردی
خارج اصول
أصول العملیة: تقدم اماره علی استصحاب- تعارض الإستصحابین- قاعده الفراق و التجاوز
أصول العملیة: تنبیهات الإستصحاب
أصول العملیة - إستصحاب الزمان - أصل المثبت
أصول العملیة - أدلة الإستصحاب
أصول العملیة - الإستصحاب - أرکان و شرائط الإستصحاب
أصول العملیة - الإستصحاب
أصول العملیة - أقل و أکثر
أصول العملیة - أصالة الإحتیاط - أصالة عدم التذکیة

>
استاد علیرضا اعرافی
خارج فقه
کتاب نکاح: نظر به قصد تزویج- نظر به زنان اهل ذمه- نظر با التذاذ و ریبه
کتاب نکاح: نگاه به وجه وکفین اجنبیه- نظر به قصد تزویج
کتاب نکاح: نظر به قصد تزویج
>
استاد علیرضا اعرافی
فقه روابط اجتماعی
شبکه‌هاى اجتماعى و پیام‌رسان‌ها
شبکه‌هاى اجتماعى و پیام‌رسان‌ها
حب و بغض
حسن و سوء ظن - أصالة الصحة
>
استاد علیرضا اعرافی
خارج اصول
تعدیه حکم- بحث الفاظ- وضع- مشتق- حجیت اطمینان- سیره عقلائیه- ادله حجیت سیره
تعدیه حکم- قیاس- سیاق- بحث الفاظ- وضع- مذاق شرع
حجیت قطع- معانی تجری- اقسام تجری- ادله حرمت تجری- انقیاد- تعدیه حکم
>
استاد علیرضا اعرافی
آرشیو درس ها
اجتهاد و تقلید: شرایط مجتهد؛ عدالت- بقاء بر تقلید میت- فروعات تقلید
فقه تربیتی
فقه اقتصاد
تفسیر تربیتی قرآن
فلسفه تربیتی اسلام


استاد احمد عابدی
خارج فقه
مکاسب: بیع عینه- بیع الإستجرار- احکام قبض- بیع مکیل و موزون قبل از قبض- قبض حکمی- قبض در معاملات الکترونیکی- قبض در معاملات بورسی- معاملات ثانویه در بورس- معاملات معکوس
کتاب خیارات: احکام تصرف- خیار متصل و غیر متصل - ملکیت در زمان خیار- الخراج بالضمان- استصحاب ضمان- نقد و نسیه- فروش به دو قیمت و دو اجل
کتاب خیارات: خیار شرط - احکام شرط صحیح - انتقال حق خیار
کتاب خیارات: اختلاف در عیب - ارش - خیار اشتراط
کتاب خیارات: خیار عیب - أصالة السلامة مبیع - فسخ و ارش - مسقطات
کتاب خیارات

استاد احمد عابدی
خارج فقه
لغه و اصطلاح قانون- قانون تجارت- حجر- نشانه های بلوغ- سفاهت- مفلس- خیار تفلیس
نماز جمعه: شرایط نماز جمعه - احکام خطبه نماز
نماز جمعه: وجوب تعیینی یا تخییری - ادله حرمت - وقت نماز جمعه
جهاد

استاد احمد عابدی
خارج اصول
نواهی: اجتماع امر و نهی- اقتضاء نهی از شی- نهی در عبادات- نهی در معاملات
بحث مفاهیم: مفهوم شرط- تداخل اسباب و مسببات- مفهوم وصف- مفهوم غایت- مفهوم حصر
أوامر: متعلق اوامر و نواهی- وجوب تخییری- وجوب کفایی- واجب موقت- امر بعد از امر
نواهی: ماده نهی- اجتماع امر و نهی
اوامر: اقسام مقدمه واجب- اقسام واجب
مشتق - اوامر
مقدمات کفایه

استاد احمد عابدی
خارج اصول
تنبیهات استصحاب: اقسام استصحاب کلی- استصحاب تعلیقی- اصل مثبت
اقل و اکثر ارتباطی- قاعده لاضرر- حجیت استصحاب- اصل برائت
خبر واحد - اصول عملیه
قطع- ظن

استاد احمد عابدی
تفسیر
تفسیر مجمع البیان: سوره آل عمران و سوره نساء
تفسیر مجمع البیان: سوره بقره و سوره آل عمران
تفسیر مجمع البیان: سوره حمد و سوره بقره

استاد احمد عابدی
اخلاق
شنیدن و گوش کردن- کنترل خشم و غضب


محمدجواد فاضل‌لنکرانی
خارج فقه
کتاب الحج

محمدجواد فاضل‌لنکرانی
خارج اصول
أصل استصحاب


استاد شیخ محسن اراکی
خارج فقه
کتاب صلات: نماز مسافر- مسافت شرعیه
فقه نظام اقتصادی
فقه نظام سیاسی: عدل اقتصادی- عدل سیاسی- اصول سیاسیت داخلی- حقوق شهروندی
فقه فرهنگ

استاد شیخ محسن اراکی
خارج اصول
امارات- تجری- حکم فعل متجری به


استاد عباسعلی زارعی سبزواری
خارج فقه (قواعد فقهیه)
قواعد فقهیه
قواعد عامه: قاعده تقيه
قواعد فقهیه
قاعده فراغ و تجاوز
قواعد فقهیه
قواعد فقهیه
قواعد فقهیه

استاد عباسعلی زارعی سبزواری
خارج فقه
کتاب الحج
کتاب الحج: شرط استطاعت
کتاب الحج
کتاب الحج
کتاب الحج

استاد عباسعلی زارعی سبزواری
خارج اصول
مبادی علم اصول- موضوع و تاریخچه علم اصول- تعریف حکم شرعی- وضع
عام و خاص- مطلق و مقید
عام و خاص- دوران بین تخصیص و تخصص- بررسی حجیت عام قبل الفحص- بررسی تخصیص عام با مفهوم
مجمل و مبین - مفاهیم
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول

استاد عباسعلی زارعی سبزواری
رجال
رجال
رجال
رجال
رجال
رجال
رجال
رجال


استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
خارج فقه
کتاب صلات: نماز مسافر- قصد اجمالی- توالی ایام
کتاب صلات: نماز مسافر- دائم السفر- شروط قصر

استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
فقه معاصر
مالکیت معنوی
آسیب های اجتماعی- تفاوت انفال با غنیمت و فیء- اقسام احکام در اسلام
فقه بیماری‌های مسری (کرونا)

استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
خارج اصول
بحث الفاظ
مقدمه اصول - بحث الفاظ
مقدمه اصول - بحث الفاظ


استاد سید احمد خاتمی
خارج فقه
کتاب بیع: معاطات- الفاظ عقد بیع- مقبوض به عقد فاسد
کتاب بیع: تفاوت عقد و عهد- اقسام عقود
تعریف بیع- معاطات- ادله لزوم معاطات
کتاب صلات: نماز مسافر- شرایط قصر- احکام مسافر

استاد سید احمد خاتمی
خارج اصول
نواهی - ماده و صيغه نهي- اجتماع امر و نهی- مفاهیم- مفهوم شرط- مفهوم وصف- مفهوم غایت- مفهوم حصر
اوامر - مقدمه واجب- اقسام مقدمه- صیغه امر- اقسام واجب- الفاظ- بحث ضدّ- ضدّ عام و خاص- نسخ وجوب- امر بعد از امر
مبحث الفاظ - اوامر

استاد سید احمد خاتمی
فقه معاصر
غصب
حقوق معنوی- حق الناس- حق کودک- حرمت تعقیم- تکثیر اولاد- رضاع- محارم رضاعی- تربیت کودک- کنواسیون حقوق کودک- حق آزادی کودک
فقه کاربردی- انفتاح باب اجتهاد- فروش سلاح به اعداء- شطرنج
احکام رادیو و تلویزیون
تغییر جنسیت
فقه بیماری‌های مسری (کرونا)

استاد سید احمد خاتمی
تفسیر
سوره حجر
سوره رعد - ابراهیم
تفسیر موضوعی (همدلی و مواسات)

استاد سید احمد خاتمی
رجال
رجال

استاد سید احمد خاتمی
نهج‌البلاغه
حکمت اول
حکمت اول


استاد احمد فرخ‌فال
خارج فقه
ولاية الفقيه: حدود ولاية الفقيه
ولاية الفقيه: حدود ولاية الفقيه

استاد احمد فرخ‌فال
خارج اصول
الفاظ: صحيح و أعم- اوامر
الفاظ- موضوع علم اصول- وضع- صحيح و أعم- استعمال لفظ در اکثر از معنا- مشتق


استاد مرتضی ترابی
خارج فقه
کتاب طهارت: احكام آب راکد- آب کر- احکام میاه- آّب باران- آب چاه- آب مستعمل- آب مشکوک
کتاب طهارت: آب مطلق و مضاف- آب کر- آب جاری- قواعد فقهی

استاد مرتضی ترابی
فقه معاصر
تاریخچه بانکداری- بانکداری اسلامی- قرض الحسنه
پول و بانک- تعریف مال و پول- افت ارزش پول- رمز ارز- ضمان
مشروعیت عقد شرکت - انواع بانک

استاد مرتضی ترابی
فقه معاصر
تعریف پول - ماهیت پول- ضمان افت ارزش پول

استاد مرتضی ترابی
خارج اصول
اوامر- ضدّ- ترتب- متعلق اوامر و نواهی- وجوب تخییری- وجوب کفایی- واجب مقید و موسع- نواهی- اجتماع امر و نهی- اقتضای نهی
اوامر - تعبدی و توصلی- نفسی و غیری- مره و تکرار- فور و تراخی- اجزا- مقدمه واجب- واجب مطلق و مشروط- واجب منجز و معلق- واجب اصلی و تبعی- بحث ضدّ
مقدمات علم اصول- وضع- مشتق- اوامر


مرحوم استاد محمد یزدی (ره)
خارج فقه
کتاب ولایت فقیه
کتاب طلاق: نفقه - اقسام طلاق - انواع عده
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
کتاب حدود: حد زنا - لواط - سحق - قذف
کتاب حدود: محارب - تروریست - حد زانی و زانیه - شهادت
خارج فقه

برای مشاهده درس های حدیثی اینجا را کلیک کنید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo