آرشیو سال 98-97 درس رجال-کلیات
استاد مصطفی اشرفی شاهرودی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بيان كلياتي در علم رجال، تو... 97/10/12
ذكر كلياتي در علم رجال 97/09/28
كليات في علم الرجالدر بحث ا... 97/09/21

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo