استاد سیدجعفر سیدان
1398/01/1211:20

1اصول توحیدی 96-95160000000
2اصول توحیدی 95-94540000000
3اصول توحیدی 94-93260000000
960000000
4آیات العقاید 98-97150000000
150000000
5آیات اعتقادی 98-97180000000
6آیات اعتقادی 96-95240000000
7آیات اعتقادی 95-94270000000
8آیات اعتقادی 94-9350000000
9آیات اعتقادی 93-92100000000
10آیات اعتقادی 92-91190000000
11آیات اعتقادی 91-9022210015701570
12آیات اعتقادی 90-891811000000
13آیات اعتقادی 89-88221000000
14آیات اعتقادی 88-8760000000
171330015701570
15توحید 98-97520000000
16توحید 97-9600000000
17توحید 96-95520000000
18توحید 95-94260000000
1300000000
19اخلاق 95-94120000000
20اخلاق 91-90140000000
21اخلاق 90-8930000000
290000000
22احتجاج امام باقر(ع) - احتجاج امام علی(ع) 94-93400000000
400000000
23احتجاج امام صادق(ع) - احتجاج امام باقر(ع) 93-92530000000
530000000
24احتجاج امام صادق(ع) 92-916000600000
6000600000
25مناظره امام رضا(ع) با زندیق 91-909800980000
9800980000
26احتجاج امام رضا(ع) جبر و تفویض 90-89350000000
350000000
27احتجاج امام رضا(ع) با سلیمان مروزی 89-88800000000
800000000
28احتجاج امام رضا(ع) با عمران صابی 88-87560000000
29احتجاج امام رضا(ع) با عمران صابی 87-86280000000
840000000
30عالم ذر 89-88220000000
220000000
91333015815701570   

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo