استاد سیدجعفر سیدان
1397/11/2713:52

1اصول توحیدی 96-95160000000
2اصول توحیدی 95-94540000000
3اصول توحیدی 94-93260000000
960000000
4آیات اعتقادی 98-97160000000
5آیات اعتقادی 96-95240000000
6آیات اعتقادی 95-94270000000
7آیات اعتقادی 94-9350000000
8آیات اعتقادی 93-92100000000
9آیات اعتقادی 92-91190000000
10آیات اعتقادی 91-9022210015701570
11آیات اعتقادی 90-891811000000
12آیات اعتقادی 89-88221000000
13آیات اعتقادی 88-8760000000
169330015701570
14توحید 98-97520000000
15توحید 97-9600000000
16توحید 96-95520000000
17توحید 95-94260000000
1300000000
18اخلاق 95-94120000000
19اخلاق 91-90140000000
20اخلاق 90-8930000000
290000000
21احتجاج امام باقر(ع) - احتجاج امام علی(ع) 94-93400000000
400000000
22احتجاج امام صادق(ع) - احتجاج امام باقر(ع) 93-92530000000
530000000
23احتجاج امام صادق(ع) 92-916000600000
6000600000
24مناظره امام رضا(ع) با زندیق 91-909800980000
9800980000
25احتجاج امام رضا(ع) جبر و تفویض 90-89350000000
350000000
26احتجاج امام رضا(ع) با سلیمان مروزی 89-88800000000
800000000
27احتجاج امام رضا(ع) با عمران صابی 88-87560000000
28احتجاج امام رضا(ع) با عمران صابی 87-86280000000
840000000
29عالم ذر 89-88220000000
220000000
89633015815701570   

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo