< فهرست دروس

درس آیات اخلاقی استاد موسوی شاهرودی

88/11/01

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

احتمالاتي كه داده شد درباره اين جملات احتمال بود احتمال اول كه عرض شده بود اين بود كه مربوط است به كلمات كلمات خبيثه و كلمات طيبه خبيثه و طيبه هم عرض كرديم كه اين معناي شرعي ندارد يعني حقيقت متشرعه نيست خبيث ضد طيب است پاك و پاكيزه و خبيث به معناي پليد خباثت به معناي پليدي …يا در باره افراد پاك و پاكيزه و مرد طيب آدمي كه آلوده به گناه است آدم خبيث غرض معناي لغوي‌اش همين است منتها حالا در آيه چي چي اراده شده است .... يكي كلمات بود يكي سيئات بود احتمال سوم كه روايت هم اين معنا را تأييد مي‌كند اين است كه الخبيثات للخبيثين يعني زنهاي بد كار اهل زنا مثلا اينها زنهايي هستند كه در خور مؤمنين نيستند در شأن مؤمنين نيست كه ازدواج كنه با اينها اينها مربوط مي‌شوند به خبيثين يعني افراد زاني و آلوده به گناه تناسب با اونها دارد تناسب با افراد پاك ندارند اتفاقا بر طبق اين هم روايتي كه مي‌خوانيم جواب اين اشكال شما اين بود عرض كرديم كه بله البته بنا بر اين احتمال به ذهن مي‌آيد كه اگر معناي خبيثات يعني زانيات باشد للخبيثين يعني افراد زاني باشد اين اشكال به ذهن مي‌آيد كه چطور پس اين با اون ازدواجهايي كه اشاره شد مثلا ازدواج زن فرعون با فرعون زن نوح زن لوط با پيغمبر يا عايشه با پيغمبر اسلام مثلا اشكال به ذهن مي‌آيد اين كه تناسب با اون ندارد جوابش داده شد در هفته قبل كه اينها اگر چه آدمهاي بدي بودند ولي اهل زنا نبودند آلوده به گناه بودند نه كه آلوده به گناه نبودند اما ديگه اهل اين گناه نبودند كه اهل زنا باشند مثلا زن لوط يا زن نوح يا مثلا اينها بله گناهكار بودند يكي از مهمترين گناه عايشه اين بود كه ولايت علي را قبول نداشت با امير المؤمنين ضد بود خوب اين بدترين گناه بود اما آلودگي اين چنيني نداشتند خوب پس اگر اينجور باشه كه اشكالي وارد نيست اين يك جواب بود جواب ديگه اين بود كه خوب ما بالاخره ما من عام الا و قد خص كه داريم اين كه ديگر قاعده اصولي است هر عامي از عمومات ما يك تخصيصي خورده در بعضي موارد اينجور است ما اصلا نداريم يك عامي كه بهش تخصيصي وارد نشده باشه كه نداريم حالا در بعضي موارد يا اينكه تناسب نداشته اين ازدواج و اين وصلتها به نظر ما كه تناسب نداشته ولي مصلحت اقتضاء كرده گاهي مصالح اقتضاء مي‌كند كه آدم طيب با آدم آلوده مثلا ازدواج بكند اين هم يك جواب بود كه داده شد كه غرض اينجور نيست كه حالا الخبيثات للخبيثين ديگه هيچ وقت خبيث گير طيب نياد يعني موردي ما نداشته باشيم چرا در موارد ائمه ديگرمان هم بعضي زنهايشان زنهاي گنهكار و عاصي بودند كه راجع به ائمه هم ما داريم اما اين منافاتي ندارد با اراده عموم الخبيثات للخبيثين حالا رواياتي كه تأييد مي‌كند و هذا المعني يعني معناي اخير كه عرض كرديم اين احتمال و هذا المعني مروي عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليهما السلام و قالا اين دو بزرگوار اين جور فرمودند كه هي يعني اين آيه الخبيثات للخبيثين هي مثل قوله تعالي الزاني لا ينكح الا زانية و الزانية لا ينكحها الا زانية اين هم مثل همان است اين آيه الزاني لا ينكح الا زانية يعني متناسب با زاني زانيه است زانيه در شأن فرد زاني است در شأن مؤمن نيست والزانية ا ينكحها الا زانن زن زانيه را آدم مؤمن پاك و صالح فرد خوب كه سراغ او نخواهد رفت امر طبيعي است به سراغ زن زانيه افراد بي موالات مي‌روند كه دنبال ايمان طرف نيسند دنبال پاكي او نيستند دنبال هرزگي هستند اون هم كه زن هرزه اي است در شأن اوست اون وقت در روايات اين جور دارد ببينيد هي مثل قوله تعالي الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة بعد مي‌فرمايد ان اناسا همّوا ان يتزوجوا منهن در زمان رسول اكرم صلوات الله عليه يك عده از مردم طمع كردند و تمايل پيدا كردند كه با همين زنهاي ناپاك ازدواج كنند با همين زنهاي زانيه ازدواج كنند آيه نازل شد و پيغمبر صلوات الله عليه نهي كرد آنها را از اينگونه ازدواج ان اناسا مردمي همّوا همت كردند اهتمام ورزيدند أن يتزوجوا منهنّ خواستند با اين زنها ازدواج كنند فنهاهم الله خداي متعال جلوي اينها را گرفت نهيشان فرمود فنهاهم الله عن ذلك و كره ذلك لهم اين كار را براي آنها مكروه دانست يعني صلاح ندانست خوب مطلبي كه عرض بكنم خارجا خوب دقت كنيد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo