درس‌های فقه معاصر
استاد سید منذر حکیم
آرشیو درس خارج فقه - فقه نظام‌ اجتماعی

استاد احمد عابدی
آرشیو درس خارج فقه - فقه فرهنگ، هنر و رسانه

استاد محمدتقی شهیدی
درس خارج فقه-مکاسب محرمه (اوراق نقدیه-ربا)
درس خارج فقه-مکاسب محرمه (کذب-اوراق نقدیه-ربا)
درس خارج فقه-مکاسب محرمه (غیبت-تلذذ جنسی-حلق لحیه)
درس خارج فقه-مکاسب محرمه (مجسمه سازی-لهو و غناء-قمار-غیبت)
درس مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)

استاد محمد محمدی قائینی
درس خارج فقه-احکام پزشکی (جواز نظر و لمس)

استاد سید احمد خاتمی
درس خارج فقه (تغییر جنسیت)

استاد اکبر ترابی شهرضایی
درس مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
درس مسائل مستحدثه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo