برای دریافت نرم افزار و مشاهده نحوه استفاده از آن اینجا را کلیک کنید.
ردیف استاد ساعت مکان موضوع
1 حشمت پور، محمدحسین 7 قم-مدرسه خان شرح توحید صدوق ج2-پنج‌شنبه‌ها
2 حشمت پور، محمدحسین 7 قم-مدرسه خان طبیعات شفاء-فن هشتم
3 عباسی خراسانی، هادی 7 قم-مدرسه فیضیه تفسیر-تفسیر ترتیبی
4 عباسی خراسانی، هادی 7.30 قم-مدرسه فیضیه اصول-الفائق
5 عباسی خراسانی، هادی 8 قم-مدرسه فیضیه مسائل مستحدثه-بورس
6 حشمت پور، محمدحسین 8 قم-مدرسه خان اسفار-جلد ششم
7 سبحانی، جعفر 8 قم-شبستان سوم مسجد اعظم اصول-اجزاء
8 خاتمی، سیداحمد 8 قم-سایر مراکز فقه-بیع
9 رضازاده، رجبعلی 8 مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی اصول
10 حسینی بوشهری، سیدهاشم 8 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فقه
11 مصطفوی، سیدکاظم 8 قم-مدرسه فیضیه-مدرس ساحلی اصول
12 خزائلی، محمدعلی 8 قم-مدرسه گلپایگانی اصول
13 خزائلی، محمدعلی 9 قم-مدرسه گلپایگانی فقه
14 حشمت پور، محمدحسین 9 قم-مدرسه خان منطق شفاء
15 حشمت پور، محمدحسین 9 قم-مدرسه خان رساله طلب اراده-شنبه‌ها
16 مصطفوی، سیدکاظم 9 قم-مدرسه فیضیه-مدرس ساحلی فقه
17 خاتمی، سیداحمد 9 قم-سایر مراکز اصول-مقدمه واجب
18 مقتدایی، مرتضی 9 قم-مدرسه دارالشفاء فقه
19 مقامی، عبدالمجید 9 قم-مدرسه فیضیه اصول
20 حشمت پور، محمدحسین 9.30 قم-مدرسه خان شرح منازل السائرین-پنج‌شنبه‌ها‌
21 حشمت پور، محمدحسین 10 قم-مدرسه خان حکمت منظومه
22 مقامی، عبدالمجید 10 قم-مدرسه فیضیه فقه
23 اشرفی، مصطفی 10 مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی فقه
24 عباسی خراسانی، هادی 12.30 قم-مدرسه فیضیه حدیث‌خوانی و تفسير احادیث
25 فرخ‌فال، احمد 16 قم-شهرک مهدیه فقه
25 فرخ‌فال، احمد 17 قم-شهرک مهدیه اصول
27 خاتمی، سیداحمد 17 قم-سایر مراکز مسائل مستحدثه
28 خاتمی، سیداحمد 18.30 قم-سایر مراکز تفسیر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo