راهنما
نوار موضوعات
جستجو
جابجایی در کتاب
جستجو در کتاب
متن کتاب
ساخت PDF
مستند سازی مقالات

راهنمای کتابخانه مدرسه فقاهت


نمایش فیلم

کتابخانه مدرسه فقاهت با هدف دسترسی آسان دین‌پژوهان به منابع مورد نیاز و همچنین مستند‌ سازی مفاهیم دینی در فضای اینترنتی طراحی شده است.این کتابخانه بیش ٣٣۰۰ جلد کتاب به زبان عربی و ۵۰۰ جلد به زبان فارسی را به صورت رایگان در اختیار محققین قرار داده و به طور مستمر موجودی خود را افزایش می‌دهد.

کتابخانه شامل بخش‌های زیر است:

١. نوار موضوعات

٢. جستجو

٣. جابجایی در کتاب

٤. جستجو در کتاب

٥. متن کتاب

٦. ساخت PDF

٧. مستند‌سازی مقالات

مطلب بعدی ◄◄ نوار موضوعات

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo