استاد علیرضا اعرافی
1398/01/1211:20

1فقه روابط اجتماعی 98-97343434349361320
343434349361320
2فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 97-96423939399417770
3فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 96-9546464646356274823
4فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 95-9445151815152130
5فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 94-9357434343817470
6فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 93-924647474710175260
23619039396474422053
7فقه تربیتی 92-91885053237013570
8فقه تربیتی 91-9049494949260260
9فقه تربیتی 90-8934343434420420
10فقه تربیتی 89-884545454513601360
11فقه تربیتی 88-874141414112101210
12فقه تربیتی 87-8634323332650650
13فقه تربیتی 86-852727272713601360
14فقه تربیتی 85-8424262626660660
15فقه تربیتی 84-839999680680
16فقه تربیتی 83-82131313137070
17فقه تربیتی 79-7829242424800800
18فقه تربیتی 78-775555555421302130
448405532310301310170
19خارج فقه - مکاسب 93-92800000000
20خارج فقه - مکاسب 92-911010000000
21خارج فقه - مکاسب 91-901040000000
22خارج فقه - مکاسب 90-89700000000
23خارج فقه - مکاسب 89-881070000000
24خارج فقه - مکاسب 88-87980000000
25خارج فقه - مکاسب 87-86790000000
26خارج فقه - مکاسب 86-85790000000
7180000000
27خارج اصول 98-97343434344319241
28خارج اصول 97-9636353535142120
29خارج اصول 96-95646464645848101
30خارج اصول 95-94880000000
31خارج اصول 94-931020000000
32خارج اصول 93-92990000000
33خارج اصول 92-911010000000
34خارج اصول 91-90530000000
35خارج اصول 87-86211717170000
598150343411569462
36تفسیر تربیتی 89-88160000000
37تفسیر تربیتی 90-89120000000
280000000
38خارج فقه-اجتهاد و تقلید 98-97636363634818301
39خارج فقه-اجتهاد و تقلید 97-96488080809435590
40خارج فقه-اجتهاد و تقلید 96-9593929292279265140
41خارج فقه-اجتهاد و تقلید 95-949132320664620
42خارج فقه-اجتهاد و تقلید 94-9310336370180180
43خارج فقه-اجتهاد و تقلید 93-92171717174040
41532063635093221871
44فلسفه تربیتی اسلام 94-9390000000
45فلسفه تربیتی اسلام 93-9240000000
130000000
2490109911071003239490714876   

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo