استاد علیرضا اعرافی
1397/08/1820:08

1فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 97-96423939399417770
2فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 96-9546464646356274823
3فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 95-9445151815152130
4فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 94-9357434343817470
5فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 93-924647474710175260
23619039396474422053
6فقه تربیتی 92-91885053237013570
7فقه تربیتی 91-9049494949260260
8فقه تربیتی 90-8934343434420420
9فقه تربیتی 89-884545454513601360
10فقه تربیتی 88-874141414112101210
11فقه تربیتی 87-8634323332650650
12فقه تربیتی 86-852727272713601360
13فقه تربیتی 85-8424262626660660
14فقه تربیتی 84-839999680680
15فقه تربیتی 83-82131313137070
16فقه تربیتی 79-7829242424800800
17فقه تربیتی 78-775555555421302130
448405532310301310170
18خارج فقه - مکاسب 93-92800000000
19خارج فقه - مکاسب 92-911010000000
20خارج فقه - مکاسب 91-901040000000
21خارج فقه - مکاسب 90-89700000000
22خارج فقه - مکاسب 89-881070000000
23خارج فقه - مکاسب 88-87980000000
24خارج فقه - مکاسب 87-86790000000
25خارج فقه - مکاسب 86-85790000000
7180000000
26خارج اصول 97-9636353535142120
27خارج اصول 96-95646464645848101
28خارج اصول 95-94880000000
29خارج اصول 94-931020000000
30خارج اصول 93-92990000000
31خارج اصول 92-911010000000
32خارج اصول 91-90530000000
33خارج اصول 87-86211717170000
56411635357250221
34تفسیر تربیتی 89-88160000000
35تفسیر تربیتی 90-89120000000
280000000
36خارج فقه-اجتهاد و تقلید 97-96488080809435590
37خارج فقه-اجتهاد و تقلید 96-9593929292279265140
38خارج فقه-اجتهاد و تقلید 95-949132320664620
39خارج فقه-اجتهاد و تقلید 94-9310336370180180
40خارج فقه-اجتهاد و تقلید 93-92171717174040
35225780804613041570
41فلسفه تربیتی اسلام 94-9390000000
42فلسفه تربیتی اسلام 93-9240000000
130000000
2359968976872221080914014   

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo