استاد علیرضا اعرافی
1396/09/1309:20

1فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 97-96755500
2فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 96-954646356274823
3فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 95-944515152130
4فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 94-935743817470
5فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر 93-92464710175260
2011565584301283
6فقه تربیتی 92-9188507013570
7فقه تربیتی 91-904949260260
8فقه تربیتی 90-893434420420
9فقه تربیتی 89-88454513601360
10فقه تربیتی 88-87414112101210
11فقه تربیتی 87-863432650650
12فقه تربیتی 86-85272713601360
13فقه تربیتی 85-842426660660
14فقه تربیتی 84-8399680680
15فقه تربیتی 83-8213137070
16فقه تربیتی 79-782924800800
17فقه تربیتی 78-77555521302130
44840510301310170
18خارج فقه - مکاسب 93-928000000
19خارج فقه - مکاسب 92-9110100000
20خارج فقه - مکاسب 91-9010400000
21خارج فقه - مکاسب 90-897000000
22خارج فقه - مکاسب 89-8810700000
23خارج فقه - مکاسب 88-879800000
24خارج فقه - مکاسب 87-867900000
25خارج فقه - مکاسب 86-857900000
71800000
26خارج اصول 97-96540000
27خارج اصول 96-9564645848101
28خارج اصول 95-948800000
29خارج اصول 94-9310200000
30خارج اصول 93-929900000
31خارج اصول 92-9110100000
32خارج اصول 91-905300000
33خارج اصول 87-8621170000
533855848101
34تفسیر تربیتی 89-881600000
35تفسیر تربیتی 90-891200000
2800000
36خارج فقه-اجتهاد و تقلید 97-9612119900
37خارج فقه-اجتهاد و تقلید 96-959392279265140
38خارج فقه-اجتهاد و تقلید 95-949132664620
39خارج فقه-اجتهاد و تقلید 94-9310336180180
40خارج فقه-اجتهاد و تقلید 93-9217174040
316188376278980
41فلسفه تربیتی اسلام 94-93900000
42فلسفه تربیتی اسلام 93-92400000
1300000
2257834202276912534   

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo