< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شک در نیت
 صورت سوم این بود که هر دو عمل صحیح می باشند و عدول هم جایز نیست مانند شک بین عمره مفرده و حج افراد در این فرض یکی از اقوال احتیاط بود شبهه ای در این زمینه مطرح شد که لازمه احتیاط جمع بین نسکین می باشد که جواب داده شد که این جمع از باب علم اجمالی و رجاء می باشد
 شبهه دوم:
 عدم امکان انجام نسکین معا زیرا این متردد یا ابتداء عمره مفرده را انجام می دهد یا ابتداء حج افراد را انجام می دهد اگر فرضا اولا عمره مفرده را انجام دهد وقتی که طواف نساء و نمازش را انجام دهد طبعا از احرام خارج می شود حال چگونه و با چه احرامی حج افراد را انجام دهد کما اینکه اگر ابتداء حج افراد را انتخاب کرد با طواف نساء از احرام خارج می شود حال به چه احرامی عمره مفرده را انجام دهد نتیجه اینکه احتیاط غیر ممکن است و باید به سراغ قواعد دیگر رفت.
 الی ما ذکرنا فی الجواهر ص 214 بقوله «الا ان فعل احدهما یقتضی التحلیل لاشتماله علی الطواف»
 ظاهرا صاحب جواهر رحمة الله علیه این شبهه را پذیرفته است زیرا ایشان به سراغ احتیاط نرفته است ولکن ظاهرا و الله العالم این شبهه هم واضحة الضعف می باشد زیرا در خصوص فرض سوم دو راه وجود دارد که با هر یک از این دو طریق تمام اعمال عمره مفرده و تمام اعمال حج افراد با احرام صورت می گیرد فقط باید یک جابجایی صورت گیرد.
 طریق اول: اعمال حج افراد را تا روز عید بجز حلق و تقصیر انجام می دهد اما حلق و تقصیر را انجام نمی دهد بعد به مکه می رود و طواف و سعی مردد انجام می دهد و به منی بر می گردد و در آنجا تقصیر می کند.
 اگر احرامش احرام عمره مفرده بوده است طواف و نماز و سعی مرددی که انجام داده است برای عمره مفرده قرار می گیرد و تقصیر هم چون لازم نیست متصل به اعمال باشد چند روز بعد انجام شده است و اشکالی ندارد آنچه از عمره مفرده باقی مانده است طواف نساء می باشد.
 اما اگر این فرد احرامش، احرم حج افراد بوده است اعمال را تا تقصیر انجام داده است و تقصیر هم با فاصله صورت گرفته است و طوف و سعی مردد هم طواف حج افراد خواهد بود بعد یک عمره مفرده انجام می دهد زیرا بعد از حج افراد یک عمره مفرده لازم است و در این عمره مفرده طواف نساء را هم انجام می دهد که این طواف نساء مردد بین سه عمل می باشد و می تواند قبل از عمره مفرده این طواف نساء را انجام دهد و در عمره مفرده هم دوباره طواف نساء را انجام دهد.
 طریق دوم: این متردد طواف و نماز طوف و سعی مردد انجام می دهد و به عرفات می رود وقوف و رمی و تقصیر را انجام می دهد و به مکه بر می گردد و طواف و سعی مردد را انجام می دهد و تقصیر می کند و طواف نساء را انجام می دهد
 اگر عمره مفرده باشد همه اعمال انجام شده است فقط بین اعمال عمره و تقصیر اعمال حج افراد من الوقوفین و الرمی فاصله شده است و اگر ما هو الواقع حج افراد بوده است اعمال حج افراد هم صورت گرفته است زیرا احرم و طواف وسعی و وقوف و تقصیر و طواف نساء همه انجام شده است.
 فرض دومی هم می شود بیان کرد که با این راه مشکلش حل می شود که بیان باشد از فرضی که دوران امر بین عمره تمتع و عمره مفرده باشد و عدول هم جایز نباشد.
 که البته در این فرض علم اجمالی دیگری هم دارد که یا طواف نساء بر او واجب است یا خروج از مکه حرام است چرا که اگر قصد عمره تمتع کرده است حق خروج از مکه را ندارد مگر محرما و من جانب عمره مفرده طواف نساء دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo