< فهرست دروس

درس مبانی حکمت متعالیه استاد فیاضی

93/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقریر صحیح از دلیل سی و نهم بر اصالت وجود و دلیل چهلم بر اصالت وجود
(عرض شد که دلیلی که مرحوم حاجی آوردند و مرحوم علامه آوردند این است که ماهیت نسبت به وجود و عدم یکسان است پس ممکن است چون نه وجود دارد و نه عدم. صرف اینکه ماهیت فی نفسه وجود و عدم ندارد علت نمیشود که نسبتش به وجود عدم یکسان است. هر ماهیت من حیث هی نه ممکن است نه لا ممکن. با اینکه فی حد ذاته امکان در آن نیست با این حال رابطه اش با امکان رابطه ای ضروری است.
ادامه ی دلیل: )
تقریر صحیح[1]از دلیل سی و نهم بر اصالت وجود:
فالأولی أن یقررالاستدلال هکذا.
1 الماهیات الممکنة تستوی نسبتها إلی الوجود و العدم. و ذلک لأنها کما تقبل أن تتصف بالوجود لعدم ضرورة العدم لها کذلک تقبل أن تتصف بالعدم لعدم ضرورة الوجود لها.
(ممکن، اینطور است که نه وجود دارد و نه عدم، حال چرا ممکن است فعلا کاری نداریم. هم میتواند متصف به وجود شود چون عدم برایش ضرورت ندارد و بالعکس.)
2 و إذا استوت فی حد ذاتها نسبتها إلی الوجود و العدم لم تکن بذاتها أی إذا خلیت و نفسها موجودة.
(اگر ماهیت خودش باشد و خودش، باید وجود نداشته باشد.)
3 و إذا لم تکن بذاتها موجودة فلو تحققت فی الخارج أو فی الذهن من دون وساطة الوجود، لکانت لذاتها موجودة بینما لم تکن بذاتها موجودة.
(در همان حالی که بذاتها موجود نیست باید بذاتها موجود شود.)
4 لکن التالی محال، لأنه نوع من التناقض فی الذات یعبر عنه بانقلاب الذات.
(لذا بواسطه ی وجود باید موجود شود چون اگر نشود انقلاب میشود)
5 و إذا تحققت فی الخارج أو فی الذهن بوساطة الوجود، کان الوجود موجودا بالذات و الماهیة موجودة به.
(نمیشود گفت که شکر ذاتا شیرین نیست اما وقتی در چای میریزند چای شیرین میشود)
6 و إذا کان الوجود موجدا بالذات و الماهیة موجودة به کان الوجود أصیلا.
إذن الوجود أصیلا.
(اگر اینگونه تقریر میفرمودند استدلال تمام بود ایشان از قاعده ی «الماهیة من حیث هی» استفاده کردند که به استدلال خدشه وارد میکرد ولی ما میگوییم که ماهیت ممکن اینچنین است.)
و لا یخفی علیک:
الأول: أن المراد بالأصالة هو الموجودیة بالذات أی الموجودیة بلا حیثیة تقییدیة.
(بنای استدلال بر این است که اگر ماهیت بدون وجود بخواهد در عالم بیاید انقلاب ذات میشود پس باید وجود به آن داده شود)
الثانی: أن الاعتباری هو الماهیة من حیث هی. أعنی الماهیة المجردة[2].
(ماهیت موجود، موجود است حقیقتا و ماهیت من حیث هی است که نه موجود است نه معدوم.)
الثالث: أن الوجود واسطة فی ثبوت الماهیة وساطة تحلیلیة.
الرابع: أن الوجود عین الماهیة فی الخارج، لأن وجود کل شیء هو نفسه یشهد لذلک الحمل.
(در «الانسان موجود» باید انسان با موجودیت هو هویت داشته باشد.)
دلیل چهلم بر اصالت وجود:
(دلیلی است که از کلمات آخوند استفاده شده است درحالی که خود آخوند در آنجا در صدد اثبات اصالت وجود نبوده بلکه در صدد اثبات استحاله تعلق جعل به ماهیت بوده.)
الوجود أصیل لأن حیثیة الاطلاق عن الوجود تنافی التلبس به[3].
هذا الدلیل هو الذی استفید من بعض کلمات الأخوند مثل ما فی:
الأسفار/ ج1/ ص227-228 و العارف البصیر یعلم ... أزلا و أبدا.
شکل منطقی استدلال:
1 الماهیة من حیث هی هی لیست إلا هی.
2 و إذا کانت من حیث هی هی لیست إلا هی، کانت من حیث ذاتها مطلقة[4] عن الوجود و العدم.
3 و إذا کانت من حیث ذاتها مطلقة عن الوجود و العدم، امتنع تلبسها بالوجود، سواء کان ناشئا من حیثیة الذات أو ناشئا من حیثیة العلة الموجدة؛ لأن حیثیة الاطلاق تنافی التقیید، لأن الاطلاق[5] عدم و التقیید ملکة. و العدم و الملکة متقابلان.
4 و إذا امتنع تلبسها بالوجود فهی غیر موجودة فی الخارج حتی بعد الجعل بقیام العلة المقتضیة. فإن الجعل یتعلق بالوجود و الماهیة یمتنع تلبسها بالوجود حتی بعد الجعل.
(یعنی طبق این فرض خدا هم بخواهد آن را ایجاد کند نمیتواند. چون باید بدون وجود دادن به آن موجودش کند)
5 و إذا لم تکن الماهیة موجودة حتی بعد الجعل و قیام العلة التامة، کان الموجود منحصرا فی الوجود و کانت الماهیة اعتباریة غیر موجودة فی الخارج.
إذن الوجود أصیل أی موجود فی الخارج و الماهیة اعتباریة لا وجود لها فی الخارج حتی بعد الجعل.
و لا یخفی أن هذا الدلیل لو تم لنافی ما ذهبنا إلیه من تفسیر أصالة الوجود و یثبت ما ذهب إلیه الجمهور من عدم وجود الماهیة فی الخارج حتی بعد جعل الوجود.
و لکن لا یخفی أن کلام الآخوند لیس فی مقام إثبات أصالة الوجود و إنما هو فی مقام نفی تعلق الجعل بالماهیة کما یذهب إلیه القائل بأصالة الماهیة. فمفاد کلامه أن الماهیة و هی مطلقة عن الوجود و العدم یستحیل أن تصیر مقیدة بالوجود بجعل نفسها من دون أن تنال الوجود بحیث یکون الوجود اعتباریا ممتنع الوجود فی الخارج و توجد الماهیة و هی مطلقة عن الوجود و العدم، فإن هذا تناقض فی الذات و هو الانقلاب المحال.
فالمقدمة الثالثة ممنوعة، لأن کون الماهیة من حیث ذاتها مطلقة عن الوجود و العدم إنما ینافی تلبسها بالوجود إذا کان التلبس ذلک من دون جعل الوجود. و أما إذا قلنا بأن الوجود مجعول کما یعتقد به من یقول بأصالة الوجود فالماهیة تتلبس بالوجود لا فی حد ذاته لا من حیث ذاتها بل من حیث ما نالته من ناحیة العلیة.
(کسی که معتقد به اصالت ماهیت است میگوید انسان بدون اینکه هیچ تحولی در ذاتش ایجاد شود می آید در عالم.)


[1] نزد استاد فیاضی.
[2] ماهیت بشرط لا از وجود و عدم.
[3] استدلالی است که استاد عبودیت از کلمات آخوند استفاده کرده و در نظام حکمت صدرایی آورده اند.
[4] در مقابل مقید.
[5] عدم التقیید فی ما فی شأنه أن یکون مقیدا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo