◄ تقریرنویسی
° ضرورت نخست
° ضوابط نگارش
 
◄ الگوی پاورقی
° لینک پاورقی‌
° ساخت پاورقی
° پاورقی‌های پرتعداد
 
◄ ضوابط رنگ‌ بندی
○ رنگ‌بندی (دستی)
○ رنگ‌بندی (پلاگین)
 
◄ یادآوری
° نمادها (Symbols)
° سرصفحه (Header)
° کد شدن پاورقی
° نام‌گذاری فایل‌ها
° شماره‌گذاری فایل‌ها
° مقصد فایل‌ها

مقصد فایل‌های (جهت ارسال)


• تقریر درس‌ها به طور منظم و روزانه برای افراد زیر ارسال می‌شود.

جناب آقای کیان از طلاب علوم دینی؛ رابط مقررین و مسؤول برطرف کردن مشکلات محتوایی احتمالی

جناب آقای ایمان رضایی؛ مهندس کامپیوتر و مسؤول امور فنی مربوط به صوت و متن دروس

لازم است در قسمت Subject، مطابق الگوی زیر نام استاد و درس و تاریخ نوشته شود؛

درس فقه آیت‌الله مکارم_920111
شماره‌گذاری فایل‌ها ►► مطلب قبلی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo