درسهای اساتید، توسط شاگردان ایشان نوشته می شود. اسامی مقررین به شرح زیر است:
مکان استاد درس مقرر

مسجد اعظم قم سبحانی . جعفر اصول توکل . سید عبد المهدی
سبحانی . جعفر فقه نجاتی . سید اسحاق
سبحانی . جعفر تفسیر نجاتی . سید اسحاق
مکارم شیرازی . ناصر فقه توکل . سید عبد المهدی
مکارم شیرازی . ناصر فقه (تقریر عربی) مردانی پور . آرش
مکارم شیرازی . ناصر مسائل مستحدثه توکل . سید عبد المهدی
جوادی آملی . عبدالله فقه و اصول دفتر معظم له
جوادی آملی . عبدالله تفسیر قرآن دفتر معظم له
نوری همدانی . حسین فقه توکل . سید عبد المهدی تا تاریخ 1/8/90
نوری همدانی . حسین فقه کربلایی . عباس از تاریخ 2/8/90
شبیری زنجانی . سید موسی فقه دفتر معظم له

حوزه علمیه قم هاشمى شاهرودی . سید محمود فقه دفتر معظم له
هاشمى شاهرودی . سید محمود اصول دفتر معظم له
یزدی . محمد فقه شاکر . محمد
مقتدایی . مرتضی فقه دفتر معظم له

حوزه علمیه قم - عربی حائری.سید علیرضا اصول جوادی . سعید
الحیدری .سیدکمال فقه موسوی . سید سلام
فضل الله . سید عبدالکریم فقه حکیم . محمد حسن

حوزه علمیه نجف ایروانی . باقر فقه العبادی . فارس
ایروانی . باقر اصول العبادی . فارس
سند . محمد تفسیر دفتر معظم له
سند . محمد فقه جلالی . سید محمد صادق
سند . محمد اصول جلالی . سید محمد صادق
جواهری . شیخ حسن فقه جلالی . سید محمد صادق
جواهری . شیخ حسن اصول دفتر معظم له
آل راضی . هادی فقه بهادلی . علی
تنسیق الأمور للنجف الأشرف الحسنی . السیدعلی

حوزه علمیه مشهد مرتضوی . حسن فقه قاسمی . زین العابدین
موسوی خلخالی . سید محمد اصول موسوی . سید کمال
رضا زاده . رجبعلی فقه قاسمی . زین العابدین
رضا زاده . رجبعلی اصول قاسمی . زین العابدین
اشرفی شاهرودی . مصطفی فقه ضیائی . سیدمحمد
اشرفی شاهرودی . مصطفی اصول انواری نسب . سید مهدی
اشرفی شاهرودی . مصطفی تقریر عربی ضیائی . سیدمحمد

حوزه های علمیه شهرستانها مظاهری . حسین فقه دفتر معظم له
مظاهری . حسین اصول دفتر معظم له
تهرانی . مجتبی فقه دفتر معظم له
تهرانی . مجتبی اصول دفتر معظم له
موسوی جزایری . سید محمد علی فقه دفتر معظم له
موسوی جزایری . سید محمد علی اصول دفتر معظم له

بزرگان معاصر امام خمینی فقه توکل .سید عبد المهدی
بهجت . محمد تقی فقه سادات منصوری . سید محمد
بهجت . محمد تقی اصول سادات منصوری . سید محمد

کلام ربانی گلپایگانی . على کلام جدید سال 87 - 88 توکلی . محمد
ربانی گلپایگانی . على شرح کشف المراد - بخش توحید توکلی . محمد - سبزی پیری . نادر
ربانی گلپایگانی . على آشنایی و درآمدی بر علم کلام توکلی . محمد
ربانی گلپایگانی . على امامت عامه مجتبی زاده . حسن
رشاد . علی اکبر فلسفه اصول دفتر معظم له
رشاد . علی اکبر فلسفه فرهنگ دفتر معظم له
سبحانی . جعفر شبهات وهابیت نجاتی . سید اسحاق

فلسفه فیاضی . غلامرضا اسفار بلند قامت . زهیر

حوزه علمیه لبنان الأرزوني . السید يوسف فقه دفتر معظم له
فضل الله . السید عبدالکریم فقه دفتر معظم له
فضل الله . السید عبدالکریم اصول دفتر معظم له
الموسوي . السید حیدر فقه دفتر معظم له
الموسوي . السید حیدر اصول دفتر معظم له

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo