آرشیو سال 99-98 درس خارج اصول-مقدمه علم اصول - مباحث الفاظ
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تبيين مراد از قيد «في الحال... 98/11/27
بررسي دخول اسم زمان در نزاع... 98/11/23
بررسي جريان نزاع مربوط به م... 98/11/21
بيان فرع در ثمره مشتق/ مشتق... 98/11/20
بيان فرع در ثمره مشتق/ مشتق... 98/11/19
نسبت مشتق اصولي و نحوي / مش... 98/11/16
بررسي وضع اسماء معاملات/ صح... 98/11/15
ثمرات نزاع در وضع براي صحيح... 98/11/14
ثمره نزاع در وضع براي صحيح ... 98/11/13
بررسي وضع الفاظ معاملات/ صح... 98/11/12
أدله قائلين به وضع اسماء بر... 98/11/06
أدله قائلين به وضع اسماء بر... 98/11/05
أدله قائلين به وضع اسماء بر... 98/11/02
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/11/01
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/10/30
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/10/29
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/10/28
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/10/25
تصوير جامع بنابر وضع الفاظ ... 98/10/24
تصوير جامع بنابر وضع الفاظ ... 98/10/23
تصوير جامع بنابر وضع الفاظ ... 98/10/22
بررسي وجود جامع/ صحيح و أعم... 98/10/18
بررسي وجود جامع/ صحيح و أعم... 98/10/17
بررسي وجود جامع/ صحيح و أعم... 98/10/16
مراد از صحت و فساد /صحيح و ... 98/10/15
مراد از صحت و فساد /صحيح و ... 98/10/11
بررسي توقف بحث از صحيح و اع... 98/10/10
صحيح و اعم/ مقدمه علم اصول 98/10/09
حقيقت شرعيه/ وضع/ مقدمه علم... 98/10/08
حقيقت شرعيه/ وضع/ مقدمه علم... 98/10/07
حقيقت شرعيه/ وضع/ مقدمه علم... 98/10/04
تبيين اراده استعمالي و اراد... 98/10/03
صحت حمل/ علائم حقيقت و مجاز... 98/10/02
تبادر/ علائم حقيقت و مجاز/ ... 98/10/01
تبادر/ علائم حقيقت و مجاز/ ... 98/09/30
استعمال مجازي/ وضع/ مقدمه ع... 98/09/27
وضع شخصي و نوعي / تقسيمات و... 98/09/26
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/25
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/24
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/23
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/20
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/19
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/18
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/17
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/13
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/12
ثمرات بحث از معناي حرفي/ بر... 98/09/11
ثمرات بحث از معناي حرفي/ بر... 98/09/10
ثمرات بحث از معناي حرفي/ بر... 98/09/09
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/06
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/05
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/04
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/03
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/02
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/08/29
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/08/28
وضع عام موضوع له خاص/ تقسيم... 98/08/27
تقسيم بر اساس معناي موضوع ل... 98/08/26
قرن أكيد/ مسالك وضع/ وضع/ م... 98/08/25
قرن أكيد/ مسالك وضع/ وضع/ م... 98/08/22
قرن أكيد/ مسالك وضع/ وضع/ م... 98/08/21
تعهد/ مسالك وضع/ وضع/ مقدمه... 98/08/20
مسالك اعتباريت وضع/ مسالك و... 98/08/19
موضوع علم اصول/ مقدمه علم اصول 98/08/18
بررسي لزوم وحدت موضوع مسائل... 98/08/14
مختار در تعريف علم اصول/ تع... 98/08/13
مختار در تعريف علم اصول/ تع... 98/08/12
تعريف مشهور/ تعريف علم اصول... 98/08/11
تعريف عدالت/ شرائط مفتي/ اج... 98/07/22
تعريف عدالت/ عدالت/ شروط مف... 98/07/21
تبيين معناي عدالت/ شروط مفت... 98/07/20
عدالت/ شرائط مفتي/ اجتهاد و... 98/07/17
اسلام و ايمان/ شروط مفتي/ ا... 98/07/16
اسلام و ايمان/ شروط مفتي/ ا... 98/07/15
بررسي شرطيت بلوغ /شروط مجته... 98/07/13
صور اختلاف بين مجتهد حي و م... 98/07/10
صور اختلاف مجتهد حي و ميت/ ... 98/07/09
صور اختلاف مجتهد حي و ميت/ ... 98/07/08
بقاء بر تقليد از ميت/ شرطيت... 98/07/07
تقليد ابتدائي از ميت/ شرطيت... 98/07/06
أدله عدم جواز تقليد ابتدائي... 98/07/02
بررسي جواز تقليد ابتدائي از... 98/07/01
جواز تقليد ابتدائي ميت/ شرط... 98/06/31
تنبيهات/ لزوم تقليد از اعلم... 98/06/30
بررسي لزوم تقليد از اعلم در... 98/06/27
بررسي لزوم تقليد از اعلم در... 98/06/26
بررسي وجوب تقليد از أعلم/ ت... 98/06/25
بررسي وجوب تقليد از أعلم/ ت... 98/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo