آرشیو سال 96-95 درس خارج فقه
استاد محمد تقی شهیدی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
ابتداي وقت نم...96/03/01
ابتداي وقت نم...96/02/31
ابتداي وقت نم...96/02/30
شرائط صدق غ...96/02/27
منتهاي وقت نا...96/02/26
وقت نافله صب...96/02/25
وقت نافله صب...96/02/24
وقت نافله صب...96/02/23
تعريف غيبت /...96/02/20
وقت نافله مغر...96/02/19
نافله روز جمع...96/02/18
وقت نافله روز ...96/02/17
تقديم نافله ظه...96/02/16
بررسي كبيره ...96/02/13
منتهاي وقت نا...96/02/12
منتهاي نافله ...96/02/11
كتاب الصلاه/او...96/02/10
كتاب الصلاه/او...96/02/09
محرمات/غيبت...96/02/06
كتاب الصلاه/او...96/02/04
كتاب الصلاه/او...96/02/02
محرمات/غيبت...96/01/30
كتاب الصلاه/او...96/01/29
كتاب الصلاه/او...96/01/28
كتاب الصلاه/او...96/01/27
كتاب الصلاه/او...96/01/26
محرمات/قمار /...96/01/23
كتاب الصلاه/او...96/01/21
كتاب الصلاه/او...96/01/20
كتاب الصلاه/او...96/01/19
محرمات/قمار /...96/01/16
كتاب الصلاه/او...96/01/15
كتاب الصلاه/او...96/01/14
حكم بازي با غ...96/01/09
مسأله دوم و ...96/01/08
مسأله دوم عر...96/01/07
كتاب الصلاه/او...96/01/06
محرمات/قمار /...95/12/25
كتاب الصلاه/او...95/12/24
كتاب الصلاه/او...95/12/23
كتاب الصلاه/او...95/12/22
كتاب الصلاه/او...95/12/21
محرّمات/قمار /...95/12/18
كتاب الصلاه/او...95/12/17
كتاب الصلاه/او...95/12/16
كتاب الصلاه/او...95/12/15
كتاب الصلاه/او...95/12/14
كتاب الصلاه/او...95/12/09
كتاب الصلا/او...95/12/08
كتاب الصلا/او...95/12/07
كتاب الصلا/او...95/12/04
كتاب الصلا/او...95/12/03
كتاب الصلا/او...95/12/02
كتاب الصلا/او...95/12/01
كتاب الصلا/او...95/11/30
محرمات/قمار /...95/11/27
كتاب الصلا/او...95/11/26
محرمات/قمار /...95/11/20
كتاب الصلا/او...95/11/19
كتاب الصلا/او...95/11/18
كتاب الصلا/او...95/11/17
كتاب الصلا/او...95/11/16
محرّمات/قِمار /...95/11/13
كتاب الصلا/او...95/11/12
كتاب الصلا/او...95/11/11
كتاب الصلا/او...95/11/10
كتاب الصلا/او...95/11/09
محرمات/غنا و ...95/11/06
كتاب الصلا/او...95/11/05
كتاب الصلا/او...95/11/04
كتاب الصلا/او...95/11/03
كتاب الصلا/او...95/11/02
محرمات/غناء /...95/10/29
كتاب الصلا/او...95/10/28
كتاب الصلا/او...95/10/27
كتاب الصلا/وق...95/10/26
كتاب الصلا/او...95/10/25
محرمات/شرط...95/10/22
كتاب الصلا/او...95/10/19
كتاب الصلا/او...95/10/18
محرمات/غنا /...95/10/15
كتاب الصلا/او...95/10/14
كتاب الصلا/او...95/10/13
كتاب الصلا/او...95/10/12
كتاب الصلا/او...95/10/11
محرمات/غنا /أ...95/10/08
كتاب الصلا/او...95/10/07
كتاب الصلا/او...95/10/06
كتاب الصلا/أقا...95/10/05
كتاب الصلا/أو...95/10/04
كتاب الصلا/حر...95/10/01
كتاب الصلا/او...95/09/30
كتاب الصلا/أو...95/09/29
كتاب الصلاه/او...95/09/28
محرّمات/حرم...95/09/24
كتاب الصلا/أو...95/09/23
كتاب الصلا/حر...95/09/22
كتاب الصلا/او...95/09/21
كتاب الصلا/او...95/09/20
محرّمات/غناء /...95/09/17
كتاب الصلا/او...95/09/16
كتاب الصلا/او...95/09/15
كتاب الصلا/او...95/09/14
كتاب الصلا/او...95/08/25
95/08/24
كتاب الصلا/نوا...95/08/23
كتاب الصلاة/نو...95/08/22
محرمات/لهو و ...95/08/19
كتاب الصلا/نوا...95/08/18
كتاب الصلا/نوا...95/08/16
كتاب الصلا/نوا...95/08/15
محرمات/لهو /...95/08/12
كتاب الصلا/نوا...95/08/11
كتاب الصلا/نوا...95/08/10
كتاب الصلا/نوا...95/08/09
95/08/05
كتاب الصلا/نوا...95/08/04
كتاب الصلا/ح...95/08/03
كتاب الصلا/ح...95/08/02
كتاب الصلا/نوا...95/08/01
المحرمات في ...95/07/28
كتاب الصلا/نوا...95/07/27
كتاب الصلا/نوا...95/07/26
كتاب الصلا/نما...95/07/25
المحرمات في ...95/07/07
كتاب الصلا/قو...95/07/06
كتاب الصلا/قو...95/07/05
كتاب الصلا/أقوا...95/07/04
كتاب الصلا/أدل...95/07/03
المحرمات في ...95/06/31
كتاب الصلا/أدل...95/06/29
كتاب الصلا/ادل...95/06/28
كتاب الصلا/ادل...95/06/27
المحرمات في ...95/06/24
كتاب الصلا/ادل...95/06/23
كتاب الصلاه/اد...95/06/21
صلا جمعه/ادله...95/06/20
محرمات در ش...95/06/17
صلا الجمعه/اد...95/06/16
صلا/نماز جمعه...95/06/15

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo