آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد علی‌اکبر رشاد
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
97/07/22
97/07/17
97/07/15
بحث «قضاء» به معناي شئون ول... 97/07/10
97/07/08
97/07/03
تعريف فقه القضاء 97/07/01

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo