آرشیو سال 97-96 درس خارج اصول
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
96/08/07
96/08/06
96/08/03
96/08/02
96/08/01
96/07/30
96/07/29
96/07/26
96/07/25
96/07/23
96/07/22
96/07/19
96/07/18
96/07/17
96/07/16
96/07/15

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo