آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الدیات
استاد محمد محمدی قائینی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
97/10/23
97/10/22
97/10/19
97/10/18
97/10/17
97/10/16
97/10/15
شرط چهارمكمال عقل /شروط قصا... 97/10/12
شرط چهارم كمال عقل /شروط قص... 97/10/11
97/09/21
شرط چهارم قصاص عقل /شروط قص... 97/09/20
شرط چهارم عقل /شروط قصاص /قصاص 97/09/19
شرط چهارم عقل و بلوغ /شروط ... 97/09/18
شرط سوم قاتل پدرمقتول نباشد... 97/09/17
شرط سوم قاتل پدر مقتول نباش... 97/09/14
شرط سوم قاتل پدر مقتول نباش... 97/09/13
شرط سوم قاتل پدر مقتول نباش... 97/09/12
شرط سوم قاتل پدر مقتول نباش... 97/09/11
شرط سوم قاتل پدر مقتول نباش... 97/09/10
شرط سوم قاتل، پدر مقتول نبا... 97/09/07
عدم قصاص مادر در قتل فرزند ... 97/09/06
قصاص مادر در قتل فرزند /شرو... 97/09/05
شرط سوم /شروط قصاص /قصاص 97/09/03
شرط سوم /شروط قصاص /قصاص 97/08/30
عدم قصاص بالغ در مقابل صبي ... 97/08/29
97/08/28
97/08/27
شرط دوم قصاص تساوي در دين /... 97/08/26
قتل غير حاكم محكوم به حد زن... 97/08/23
ديه مرتد قصاص توسط غير ولي ... 97/08/22
ديه مرتد /شروط قصاص /قصاص 97/08/21
شرط دوم تساوي در دين / شروط... 97/07/30
شرط دوم تساوي در دين / شروط... 97/07/29
97/07/17
شرط دومتساوي در دين /شروط ق... 97/07/16
شرط دوم تساوي در دين /شروط ... 97/07/15
شرط دوم تساوي در دين /شروط ... 97/07/14
شرط دومتساوي در دين /شروط ق... 97/07/11
شرط دوم تساوي در دين /شروط ... 97/07/10
شرط دوم تساوي دردين /شروط ق... 97/07/09
شرط اول تساوي دردين /شروط ق... 97/07/03

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo