آرشیو سال 98-97 درس خارج اصول-مقدمات علم اصول
استاد مهدی گنجی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تذكر چند امر /مجزي بودن عمل... 98/04/02
تذنيب اول تصويب در اجزاء /ت... 98/04/01
مساله شك در اجزاء /مجزي بود... 98/03/29
وظيفه عملي عند الشك در اجزا... 98/03/28
بررسي اجزاء در امارات بنا ب... 98/03/27
بررسي اجزاء بنا بر مسلك سبب... 98/03/26
بررسي كلام مرحوم آخوند /اجز... 98/03/25
بررسي كلام مرحوم آخوند /مجز... 98/03/21
بررسي كلام مرحوم آخوند /مجز... 98/03/20
بررسي كلام مرحوم آخوند /مجز... 98/03/19
بررسي مطالب مرحوم آخوند /اج... 98/03/18
مقتضاي اصل عملي /مجزي بودن ... 98/02/11
مقتضاي اصل عملي /مجزي بودن ... 98/02/10
مجزي بودن عمل اضطراري در عذ... 98/02/09
كيفيت كشف امر اضطراري در عذ... 98/02/08
كيفيت استظهار وجود امر اضطر... 98/02/07
بررسي اقوال /مجزي بودن عمل ... 98/02/04
بررسي اقوال /مجزي بودن عمل ... 98/02/03
بررسي كلام مرحوم آخوند /مجز... 98/02/02
بدار /اجزاء امري از امر ديگ... 98/01/31
بررسي كلام مرحوم آخوند /اجز... 98/01/28
بررسي كلام مرحوم آخوند /اجز... 98/01/27
جمع بندي مباحث جواز تبديل ا... 98/01/26
بررسي مفاد روايات /جواز تب... 98/01/25
بررسي كلام مرحوم آخوند و مر... 98/01/24
بحث تبديل امتثال /بررسي كلا... 98/01/21
تحرير محل نزاع /بحث اجزاء 98/01/19
بررسي كلام مرحوم آخوند /بحث... 98/01/18
بررسي كلام مرحوم آخوند /بحث... 98/01/17
بررسي وجوب فورا ففورا /فو... 98/01/11
بررسي اقوال /فور و تراخي /ا... 98/01/10
بيان ملاك مره و تكرار /مره... 98/01/07
حقيقت مره و تكرار /مره و تك... 98/01/06
بررسي كلام مرحوم آخوند و صا... 98/01/05
مباني موضوع له امر در بحث ا... 97/12/28
امر عقيب حظر يا توهم حظر /ص... 97/12/27
ظهور اوامر در مولويت /صيغه ... 97/12/26
اقتضاي اطلاق خطاب، نفسي و ت... 97/12/25
مقتضاي اصل عملي /تعبدي و تو... 97/12/22
مقتضاي اصل عملي /تعبدي و تو... 97/12/21
مقتضاي اصل عملي /تعبدي و تو... 97/12/20
مقتضاي اصل عملي /تعبدي و تو... 97/12/18
اثبات اصل تعبديت توسط احادي... 97/12/15
اثبات اصل تعبديت با دليل خا... 97/12/14
اصل عملي /تعبدي و توصلي /اوامر 97/12/13
تقابل اطلاق و تقييد /تعبدي ... 97/12/11
تقابل اطلاق و تقييد /تعبدي ... 97/12/08
رابطه بين اطلاق و تقييد /تع... 97/12/06
تمسك به اطلاقات اوامر براي ... 97/12/05
بررسي اطلاق و تقييد در تعبد... 97/12/01
امكان اخذ جامع بين قصد امر ... 97/11/30
امكان اخذ سائر دواعي در متع... 97/11/29
بررسي ساير دواعي /تعبدي و ت... 97/11/28
امكان اخذ قصد امر در متعلق ... 97/11/27
امكان اخذ قصد امر در متعلق ... 97/11/24
امكان قصد اخذ امر در متعلق ... 97/11/23
امكان اخذ قصد امر در متعلق ... 97/11/17
امكان اخذ قصد امر در متعلق ... 97/11/16
امكان اخذ قصد امر در متعلق ... 97/11/15
امكان اخذ قصد امر در متعلق ... 97/11/14
امكان اخذ قصد امر در متعلق ... 97/11/13
امكان اخذ قصد امر در متعلق ... 97/11/10
امكان اخذ قصد امر شرعا در م... 97/11/09
امكان اخذ قصد قربت در تعبدي... 97/11/08
امكان اخذ قصد امر در عبادات... 97/11/07
اخذ قصد قربت عبادات /تعبدي ... 97/11/06
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/11/03
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/29
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/26
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/25
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/24
معاني توصلي و تعبدي /تعبدي ... 97/10/23
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/22
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/19
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/18
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/17
معاني تعبدي و توصلي /تعبدي ... 97/10/16
بررسي كلام مرحوم آخوند /تعب... 97/10/15
بررسي كلام مرحوم آخوند /تعب... 97/10/12
ثمرات بحث منشا ظهور صيغه ام... 97/10/11
كيفيت دلالت جملات خبريه در ... 97/10/10
ظهور جملات خبريه /جملات خبر... 97/10/09
جملات خبريه در مقام انشائيه... 97/10/08
جمله خبريه در مقام انشاء /ص... 97/10/04
ظهور صيغه امر در وجوب /صيغه... 97/10/03
ظهور صيغه امر در وجوب /صيغه... 97/10/02
معناي صيغه امر /صيغه امر /ا... 97/10/01
معناي صيغه امر /صيغه امر /ا... 97/09/28
معناي صيغه امر /صيغه امر /ا... 97/09/26
طلب و اراده /ماده امر /اوامر 97/09/25
طلب و اراده /ماده امر /اوامر 97/09/24
جهت چهارم /ماده امر /اوامر 97/09/21
معناي وجوب /ماده امر /اوامر 97/09/20
كيفيت استفاده وجوب از ماده ... 97/09/19
معناي وجوب /ماده امر /اوامر 97/09/18
وجوب /ماده امر /اوامر 97/09/17
ظهور امر در وجوب /ماده امر ... 97/09/14
جهت سوم وجوب /ماده امر /بحث... 97/09/13
اعتبار علو /ماده امر /اوامر 97/09/12
معناي امر /مطلب اول /بحث اوامر 97/09/11
تنبيه پنجم و ششم /مشتق /مقد... 97/09/10
تنبيه پنجم /مشتق /مقدمات عل... 97/09/07
تنبيه سوم و چهارم /مشتق /مق... 97/09/06
تعييني يا تخييري بودن وجوب ... 97/09/05
تنبيه اول /مشتق /مقدمات علم... 97/09/03
تنبيه اول /مشتق /مقدمات علم... 97/08/30
تنبيه اول /مشتق /مقدمات علم... 97/08/29
تنبيه اول /مشتق /مقدمات علم... 97/08/28
تنبيهات /مشتق /مقدمات علم اصول 97/08/27
تنبيهات /مشتق /مقدمات علم ... 97/08/26
بررسي ادله اعمي /مشتق /مقدم... 97/08/23
ادله اخصي ها /مشتق /مقدمات ... 97/08/22
بررسي ادله /مشتق /مقدمات عل... 97/08/21
بررسي ادله /مشتق /مقدمات عل... 97/08/20
بررسي ادله /مشتق /مقدمات عل... 97/08/02
بررسي تصوير جامع بنا بر اعم... 97/08/01
تاسيس اصل در مساله /مشتق /م... 97/07/30
امر ششم از مقدمات بحث مشتق ... 97/07/29
مراد از حال در عنوان مساله/... 97/07/28
امر چهارم از مقدمات بحث مشت... 97/07/24
بررسي فرع فقهي /مشتق /مقدما... 97/07/23
امر سوم از مقدمات بحث مشتق ... 97/07/22
امر سوم از مقدمات /مشتق /مق... 97/07/21
امر دوم جريان نزاع در مثل ا... 97/07/18
امر اول معناي مشتق /مشتق /م... 97/07/17
امر اول /مشتق /مقدمات علم اصول 97/07/16
فرع فقهي /استعمال لفظ در بي... 97/07/15
بررسي اقوال /استعمال لفظ در... 97/07/11
بررسي اقوال /استعمال لفظ در... 97/07/10
بررسي اقوال /استعمال لفظ در... 97/07/09
بيان اقوال و ادله /اشتراك /... 97/07/08
امر سوم /صحيح و اعم /مقدمات... 97/07/07
امر سوم از بحثهاي صحيح و اع... 97/07/04
ثمره نزاع در معاملات /صحيح ... 97/07/03
ادله /صحيح و اعم /مقدمات ع... 97/07/02
ثمره نزاع درمعاملات /صحيح ... 97/06/14
ادله قول صحيح و اعم در معام... 97/06/13
ادله قول اعمي و صحيحي /صحيح... 97/06/12
ادله قول اعمي /صحيح و اعم /... 97/06/11
ادله قول صحيح و اعم /صحيح و... 97/06/10
ادله صحيح و اعم /صحيح و اعم... 97/06/07
ثمره سوم /صحيح و اعم /مقدما... 97/06/06
ثمره دوم /بحث صحيح و اعم /م... 97/06/05
ثمره اول نزاع بين صحيح و اع... 97/06/04
ثمره بحث بين صحيح و اعم /صح... 97/06/03

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo