آرشیو سال 97-96 درس خارج اصول
استاد مهدی گنجی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
صور مساله /حج... 96/10/26
بررسي صور بحث... 96/10/25
بررسي ادله در... 96/10/24
ادله جواز تقل... 96/10/23
ادله جواز تقل... 96/10/20
ادله جواز و ع... 96/10/19
بررسي ادله /ت... 96/10/18
بررسي استصحاب... 96/10/17
استصحاب حجيت ... 96/10/16
بررسي شرطيت ح... 96/10/13
ادله در مقام ... 96/10/12
معناي دوم اور... 96/10/11
اقوال در مسال... 96/10/10
ادله تخيير /... 96/10/09
مفاد ادله لفظ... 96/10/06
ادله جواز تخي... 96/10/05
عدم وجود علم ... 96/10/04
شك در وجود اع... 96/10/03
وجوب تقليد اع... 96/10/02
ادله وجوب تقل... 96/09/29
ادله وجوب تقل... 96/09/28
ادله وجوب تقل... 96/09/27
ادله عدم وجوب... 96/09/26
ادله مجوزين ت... 96/09/25
ادله مجوزين ت... 96/09/22
وجوب تقليد از... 96/09/21
96/09/20
طرح ادعاي اخب... 96/09/19
جمع بندي مباح... 96/09/18
ادله جواز تقل... 96/09/14
ادله جواز تقل... 96/09/13
ادله جواز تقل... 96/09/12
بررسي ادله جو... 96/09/11
ادله جواز تقل... 96/09/08
اثر بودن ادله... 96/09/07
اقوال در تعري... 96/09/05
اقوال در تعري... 96/09/04
فروعات مساله ... 96/08/10
فروعات مساله ... 96/08/09
جمع بندي مباح... 96/08/08
جمع بندي بحث ... 96/08/07
تفصيل بين سنت... 96/08/06
تفصيل بين سنت... 96/08/03
تفصيل مرحوم ح... 96/08/02
تفصيلات وارده... 96/07/29
تفصيل صاحب فص... 96/07/26
تفصيل صاحب فص... 96/07/25
خلاصه مباحث گ... 96/07/23
اشتراك و اختص... 96/07/22
بررسي اقسام ت... 96/07/19
اقسام تصويب /... 96/07/18
علم رجال و من... 96/07/17
علوم عربيه و ... 96/07/16
وجوب افتاء بر... 96/07/15
اثار اجتهاد م... 96/06/27
امكان تجزي در... 96/06/26
اثر سوم /اثرا... 96/06/25
اثر دوم جواز ... 96/06/22
اثردوم جواز ت... 96/06/21
اثر اول و دوم... 96/06/20
اثر اول جواز ... 96/06/19
نزاع بين اخبا... 96/06/15
نزاع بين اخبا... 96/06/14
نزاع بين اخبا... 96/06/13
تعريف لغوي و ... 96/06/12

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo