آرشیو سال 97-96 درس خارج اصول-خارج اصول
استاد مهدی گنجی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تصوير جامع بن... 97/02/23
تصوير جامع /ص... 97/02/22
تصوير جامع /... 97/02/19
تصوير جامع بن... 97/02/18
تصوير جامع بر... 97/02/17
معناي صحيح و ... 97/02/16
تصورير نزاع ب... 97/02/15
ثمره بحث حقيق... 97/02/11
ثمره بحث حقيق... 97/02/10
اثبات حقيقت ش... 97/02/09
بررسي كلام مر... 97/02/08
بررسي كلام مر... 97/02/05
تعارض احوالات... 97/02/04
اطراد /علامت ... 97/02/03
علامت سوم اطر... 97/02/02
صحت حمل و عدم... 97/02/01
صحت حمل و عدم... 97/01/29
تبادر /علامت ... 97/01/28
بيان كلام مرح... 97/01/27
مقام دوم توجي... 97/01/26
بررسي كلام مر... 97/01/22
بررسي كلام اخ... 97/01/21
جمع بندي بحث ... 97/01/20
استعمال لفظ و... 97/01/19
استعمال لفظ د... 97/01/18
استعمال لفظ د... 97/01/08
تحليل حقيقت ا... 97/01/07
تحليل استعمال... 97/01/06
حقيقت و مجاز ... 97/01/05
وضع هيئات و م... 96/12/28
وضع نوعي و شخ... 96/12/27
مفاد جمله هاي... 96/12/26
حقيقت انشاء /... 96/12/23
حقيقت انشاء /... 96/12/22
مفاد هيئت انش... 96/12/21
وضع هيئات /بح... 96/12/20
وضع هيئات /وض... 96/12/19
بيان مختار اس... 96/12/14
معاني حرفيه( ... 96/12/13
96/12/12
مسلك مرحوم اغ... 96/12/09
بيان كيفيت اخ... 96/12/08
بررسي وقوعي و... 96/12/06
اقسام چهارگان... 96/12/05
انقسامات وضع ... 96/11/28
بررسي مسلك قر... 96/11/25
بررسي مسلك تع... 96/11/24
بررسي مسلك تع... 96/11/23
مسلك تعهد /حق... 96/11/21
حقيقت وضع /بح... 96/11/18
سير بحث علم ا... 96/11/17
مختار استاد /... 96/11/16
مختار استاد د... 96/11/15
مناقشات تعريف... 96/11/14
بررسي تعريف م... 96/11/10
بررسي تعريف ع... 96/11/09
بررسي تعريف ع... 96/11/08
نظريه مرحوم ا... 96/11/07
كلام مرحوم اخ... 96/11/04
موضوع علم اصو... 96/11/03
عدم لزوم موضو... 96/11/02
بررسي موضوع و... 96/11/01
بررسي تعريف م... 96/10/30
صور مساله /جو... 96/10/27
صور مساله /حج... 96/10/26
بررسي صور بحث... 96/10/25
بررسي ادله در... 96/10/24
ادله جواز تقل... 96/10/23
ادله جواز تقل... 96/10/20
ادله جواز و ع... 96/10/19
بررسي ادله /ت... 96/10/18
بررسي استصحاب... 96/10/17
استصحاب حجيت ... 96/10/16
بررسي شرطيت ح... 96/10/13
ادله در مقام ... 96/10/12
معناي دوم اور... 96/10/11
اقوال در مسال... 96/10/10
ادله تخيير /... 96/10/09
مفاد ادله لفظ... 96/10/06
ادله جواز تخي... 96/10/05
عدم وجود علم ... 96/10/04
شك در وجود اع... 96/10/03
وجوب تقليد اع... 96/10/02
ادله وجوب تقل... 96/09/29
ادله وجوب تقل... 96/09/28
ادله وجوب تقل... 96/09/27
ادله عدم وجوب... 96/09/26
ادله مجوزين ت... 96/09/25
ادله مجوزين ت... 96/09/22
وجوب تقليد از... 96/09/21
96/09/20
طرح ادعاي اخب... 96/09/19
جمع بندي مباح... 96/09/18
ادله جواز تقل... 96/09/14
ادله جواز تقل... 96/09/13
ادله جواز تقل... 96/09/12
بررسي ادله جو... 96/09/11
ادله جواز تقل... 96/09/08
اثر بودن ادله... 96/09/07
اقوال در تعري... 96/09/05
اقوال در تعري... 96/09/04
فروعات مساله ... 96/08/10
فروعات مساله ... 96/08/09
جمع بندي مباح... 96/08/08
جمع بندي بحث ... 96/08/07
تفصيل بين سنت... 96/08/06
تفصيل بين سنت... 96/08/03
تفصيل مرحوم ح... 96/08/02
تفصيلات وارده... 96/07/29
تفصيل صاحب فص... 96/07/26
تفصيل صاحب فص... 96/07/25
اقوال در تبدل... 96/07/23
اشتراك و اختص... 96/07/22
بررسي اقسام ت... 96/07/19
اقسام تصويب /... 96/07/18
علم رجال و من... 96/07/17
علوم عربيه و ... 96/07/16
وجوب افتاء بر... 96/07/15
اثار اجتهاد م... 96/06/27
امكان تجزي در... 96/06/26
اثر سوم /اثرا... 96/06/25
اثر دوم جواز ... 96/06/22
اثردوم جواز ت... 96/06/21
اثر اول و دوم... 96/06/20
اثر اول جواز ... 96/06/19
نزاع بين اخبا... 96/06/15
نزاع بين اخبا... 96/06/14
نزاع بين اخبا... 96/06/13
تعريف لغوي و ... 96/06/12

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo