آرشیو سال 95-94 درس خارج اصول
استاد مهدی گنجی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
95/02/21
95/02/20
95/02/19
95/02/18
95/02/15
95/02/13
95/02/12
95/02/11
95/02/08
95/02/07
95/02/06
95/02/05
95/01/14
استصحاب/مل...95/01/10
95/01/09
95/01/08
استصحاب/خا...94/11/27
استصحاب/خا...94/11/26
استصحاب/خا...94/11/25
استصحاب/خا...94/11/24
استصحاب/خا...94/11/21
استصحاب/خا...94/11/18
استصحاب/خا...94/11/17
استصحاب/خا...94/11/14
استصحاب/خا...94/11/13
استصحاب/خا...94/11/12
استصحاب/خا...94/11/11
استصحاب/خا...94/11/10
استصحاب/خا...94/11/07
استصحاب/خا...94/11/06
استصحاب/شر...94/11/05
استصحاب/شر...94/11/04
استصحاب/تن...94/11/03
استصحاب/تن...94/10/30
استصحاب/تن...94/10/29
استصحاب/تن...94/10/28
استصحاب /تن...94/10/27
استصحاب/تن...94/10/26
استصحاب/تن...94/10/23
استصحاب/تن...94/10/22
استصحاب/تن...94/10/21
استصحاب/تن...94/10/20
استصحاب/تن...94/10/19
استصحاب/تن...94/10/16
استصحاب/تن...94/10/15
استصحاب/تن...94/10/14
استصحاب/تن...94/10/12
استصحاب/تن...94/10/09
استصحاب/تن...94/10/07
استصحاب/تن...94/10/06
استصحاب/تن...94/10/05
استصحاب/تن...94/10/02

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo