آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الطهارة
استاد مهدی گنجی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شرط وجوب يا شرط واجب بودن ع... 97/09/26
عدد معتبر در نماز جمعه /نم... 97/09/25
شرايط نماز جمعه، عدد /نماز ... 97/09/24
درك يك ركعت از نماز جمعه تو... 97/09/21
درك يك ركعت ماموم در نماز ج... 97/09/20
لزوم قضاي ظهر در صورت فوت ج... 97/09/19
درك يك ركعت از نماز جمعه در... 97/09/18
انتهاي وقت نماز جمعه، درك ر... 97/09/17
انتهاي وقت نماز جمعه /نماز... 97/09/14
انتهاي وقت نماز جمعه /نماز... 97/09/13
انتهاي وقت نماز جمعه /نماز... 97/09/12
انتهاي وقت نماز جمعه /نماز... 97/09/11
احكام نماز جمعه، وقت نماز ... 97/09/10
احكام نماز جمعه، استحباب جه... 97/09/07
خصوصيات و احكام نماز جمعه ... 97/09/06
تعييني يا تخييري بودن وجوب ... 97/09/05
تعييني يا تخييري بودن وجوب ... 97/09/03
تخييري يا تعييني بودن وجوب ... 97/08/30
بررسي حكم به حرمت نماز جمعه... 97/08/29
مشروعيت نماز جمعه در زمان غ... 97/08/28
بررسي ادله اذن عام براي منص... 97/08/27
بررسي ادله ي اذن يا نصب اما... 97/08/26
منصب بودن امامت جمعه و اذن ... 97/08/23
منصب بودن امامت جمعه /نماز... 97/08/22
بررسي منصب بودن امامت جمعه ... 97/08/21
بررسي مشروعيت نماز جمعه در ... 97/08/20
روايات وجوب نماز جمعه /صلات... 97/08/02
بررسي روايات نماز جمعه /صل... 97/08/01
مقتضاي ايه ي 9 سوره ي جمعه ... 97/07/30
اصل اولي در نماز جمعه /صلا... 97/07/29
بررسي قاعده اوليه /نماز جم... 97/07/28
نقش اسماء الهي بر اعضاء وضو... 97/07/24
تيمم براي مس كتاب، شك در حا... 97/07/23
تيمم براي مس كتاب/احكام تيم... 97/07/22
تيمم قبل از وقت، تيمم براي ... 97/07/21
نيابت انسان معذور از طهارت ... 97/07/18
نيابت متعذر از طهارت مائيه ... 97/07/17
نذر نافله مطلقه و مقيده /اح... 97/07/16
اجتماع جنب، ميت و محدث به ح... 97/07/15
وجدان اب در اثناء و عدول به... 97/07/14
تداخل تيمم/اجتماع جنب و ميت... 97/07/11
وظيفه مجنب متيمم محدث به حد... 97/07/09
وظيفه مجنب متيمم محدث به حد... 97/07/08
وظيفه مجنب متيمم محدث به حد... 97/07/07
حدث اصغر بعد از تيمم بدل از... 97/07/04
وجدان آب بر جنب متيمم /احكا... 97/07/03
حكم جنب متيمم در صورت وجدان... 97/07/02
وجدان آب در اثناء نماز و فق... 97/06/13
وجدان آب در اثناء عملي غير ... 97/06/12
وجدان آب در اثناء عملي غير ... 97/06/11
تمكن مكلف از آب در اثناء نم... 97/06/10
وجدان آب در اثناء نماز /احك... 97/06/07
نواقض تيمم /احكام تيمم /تيمم 97/06/05
عموليت طهارت بودن تيمم بدل ... 97/06/04
اشتراك غايات وضو و غسل با ت... 97/06/03

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo