آرشیو سال 85-84 درس کلام و فلسفه-اسفار
استاد غلامرضا فیاضی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
استدلال چهارم بر ماهيت نداشتن واجب/واجب الوجود ماهيته انيته /موا... 84/06/21
ماهيت مي تواند علت صفتي از صفات خود شود/واجب الوجود ماهيته انيته... 84/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo