آرشیو سال 83-82 درس اسفار
استاد فیاضی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
نحوه اتصاف ما...جلسه 83
اشکال اول بر ا...جلسه 82
اشکال اول بر ا...جلسه 81
دليل دوم بر ع...جلسه 80
علت صوري و ...جلسه 79
دليل اول بر ع...جلسه 78
توضيح حقيقت...جلسه 77
ثمرات جنس و...جلسه 76
برهان سوم بر ...جلسه 75
برهان بر فصل ...جلسه 74
برهان بر کلي ...جلسه 73
دليل بر جنس ...جلسه 72
اشکال آخوند ...جلسه 71
نقد استاد فيا...جلسه 70
برهان دوم بر ...جلسه 69
اشکال بر برها...جلسه 68
برهان اول بر ...جلسه 67
مباني برهان ...جلسه 66
وجود بسط اس...جلسه 65
وجود بسط اس...جلسه 64
ادامه جمع بند...جلسه 63
جمع بندي ف...جلسه 62
نسبت وجود و ...جلسه 61
رجوع تشکيک ...جلسه 60
آيا اعيان ثابتة ...جلسه 59
مشائين قائل ...جلسه 58
توجيه بيان ابن...جلسه 57
بيان التحصيل ...جلسه 56
دليل بر وحدت ...جلسه 55
دليل بر وحدت ...جلسه 54
انواع تخصص و...جلسه 53
ثمره چهارم ا...جلسه 52
ثمره چهارم ا...جلسه 51
ثمرة چهارم ا...جلسه 50
ثمرة دوم و سو...جلسه 49
ثمرة اول اصال ...جلسه 48
تفاسير اصالت ...جلسه 47
اشکال بر دليل...جلسه 46
دليل دوم بر ا...جلسه 45
دليل دوم بر ا...جلسه 44
سه اشکال بر ...جلسه 43
شبهه سوم ...جلسه 42
شبهه سوم ...جلسه 41
شبهه دوم ش...جلسه 40
شبهه اول ش...جلسه 39
دليل اول اصال...جلسه 38
تفسير اصالت ...جلسه 37
مقدمات دوازده...جلسه 36
مقدمات هش...جلسه 35
مقدمات اول تا ...جلسه 34
مفهوم وجود ج...جلسه 33
مفهوم وجود ج...جلسه 32
دليل سوم بر ا...جلسه 31
دليل اول و دوم...جلسه 30
ادامه مشکک ...جلسه 29
نسبت بين ت...جلسه 28
منبه چهارم بر...جلسه 27
منبه دوم و سو...جلسه 26
بديهي يا نظري...جلسه 25
اقوال در اشترا...جلسه 24
مشترک لفظ...جلسه 23
دو توجيه براي ...جلسه 22
توضيح عرض ذا...جلسه 21
اشکالات استا...جلسه 20
جواب ملاصدار ...جلسه 19
دو جواب از قوم...جلسه 18
تقسيم علت ...جلسه 17
نظر آخوند دربار...جلسه 16
پاسخ هاي تک...جلسه 15
اقوال در أمور ع...جلسه 14
تعريف و اقوال ...جلسه 13
بداهت تصديق...جلسه 12
بداهت تصوري ...جلسه 11
دليل اول و دوم...جلسه 10
موضوع و مسا...جلسه 9
شرف حکمت/...جلسه 8
غايت حکمت ...جلسه 7
تقسيم فلسف...جلسه 6
تعريف فلسفة/...جلسه 5
معناي حکمت ...جلسه 4
مکتب تفکيک و...جلسه 3
اشکال استاد ...جلسه 2
ضرورت خواندن...جلسه 1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo