آرشیو سال 95-94 درس اسفار
استاد اسحاق‌نیا
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
فاعل نفس ناط...95/01/25
فاعل نفس ناط...95/01/24
تتمه جواب ملا...95/01/18
تتمه و جواب ا...95/01/17
دلل سوم ناز و...95/01/16
پاسخ ملاصدرا ...95/01/15
جواب ملاصدرا ...94/12/16
نظر ملا صدار د...94/12/12
اظهار نظر ملا ...94/12/11
دلل دوم فساد...94/12/10
فساد ناپذر نفس94/12/09
نقد و نظر ها م...94/11/28
اشکالات ملا ...94/11/27
فساد ناپذيري ...94/11/26
دليل قاعده ي ...94/11/25
تکامل ذاتي نفس94/11/21
نوع تصرف نف...94/11/20
نقد سخن قط...94/11/19
نقد سخن قط...94/11/18
دليل چهارم ...94/11/14
توضيح صور انق...94/11/13
انواع انقلاب ما...94/11/11
دليل سوم ش...94/11/07
سخنان قدماي...94/11/06
بيان کلمات ح...94/11/05
سبب هبوط ن...94/11/04
هبوط94/10/30
هبوط94/10/29
برهان دوم ش...94/10/28
ادامه نقد نظر...94/10/27
دليل هاي ديگر...94/10/23
نظريه حکمت ...94/10/22
اشکال دقيق ...94/10/21
توضيح درباره ...94/10/20
جواب اشکالات...94/10/16
جواب ملا صدرا...94/10/15
جواب اشکالات...94/10/14
جواب اشکالات...94/10/09
اشکالات فخر ...94/10/07
جواب ادله قدم...94/10/06
دليل هاي قدم...94/10/02
حدوث نفس ب...94/10/01
تطور نفس از ا...94/09/03
دو دليل بر نياز ...94/09/02
احوال نفس نا...94/09/01
ادامه نقل آثار د...94/08/27
ادامه سخن ...94/08/26
انواع روح94/08/25
ادامه نقل آثار د...94/08/24
ادامه نقل آثار د...94/08/20
ادامه ي نقل آ...94/08/19
آثار اهل شريع...94/08/18
سخنان افلاطو...94/08/13
شواهدي از بز...94/08/12
شواهد نقلي ...94/08/11
شواهد نقلي ...94/08/10
برهان يازدهم ...94/07/15
برهان دهم بر ا...94/07/14
اشکال و جواب...94/07/13
جواب اشکال ...94/07/12
ادامه ي برهان...94/07/08
برهان هفتم و ...94/07/07
ادامه ي برهان...94/07/06
برهان ششم ...94/07/05

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo