آرشیو سال 93-92 درس اسفار
استاد اسحاق‌نیا
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
نقد دوم بر دل...93/02/29
دليل اطباء در ا...93/02/28
قواي حيواني و...93/02/22
اختلاف قوا93/02/21
نظريه ملا صدرا...93/02/17
زمان تعلق نف...93/02/16
ادامه بحث اول...93/02/15
قلب نخستين ...93/02/14
ادامه سخن ا...93/02/10
نقل سخن ابن...93/02/09
ادامه سخن غز...93/02/08
شمارش قواي...93/02/07
انتقاد بر مبناي...93/02/03
فصل نُهم، حق...93/02/02
وحدت نفس، ا...93/02/01
قوس صعود و ...93/01/31
شمارش صنف...93/01/27
نسبت قوا به ...93/01/26
توضيح بخش پا...93/01/25
ادامه توضيح ...93/01/24
ادامه توضيح ...93/01/20
توضيح سخن ...93/01/19
نقل سخن بهم...93/01/18
نظريه ملا صدرا...93/01/17
نقد نظريه فخر ...92/12/20
ده دليل ارسط...92/12/19
ادله بقراط بر ...92/12/18
تحقيقي در با...92/12/14
تتمه بحث ضرو...92/12/13
بيان ديگري از ...92/12/12
بررسي اسبا...92/12/11
بررسي وجوه ...92/12/07
سخن سقرط ...92/12/06
بررسي وجه د...92/12/05
سبب وقوف غا...92/12/04
شک و تبصره 92/11/30
لوازم تغذّي و ...92/11/29
تعريف قوه غاذ...92/11/28
مراتب چهار گا...92/11/27
غذا و مراتب ه...92/11/20
تحقيق ملا صد...92/11/16
حقيقت غذا و ...92/11/15
فعل قوه ي ها...92/11/14
جواب اعتراض ...92/11/13
اعتراض بر دلي...92/11/09
بررسي خوادم ...92/11/08
اقسام قواي ن...92/11/07
اقسام فعل ن...92/11/06
جواب اشکال ...92/11/02
ادامه جواب ها...92/11/01
جواب اشکال ...92/10/30
ادامه اشکالات...92/10/25
اشکالات فخر ...92/10/24
تتمه جواب ملا...92/10/23
ايراد سرمستا...92/10/22
پاسخ سوالات ...92/10/18
نقد وجه پنجم ...92/10/17
نقد وجوه تعدد ...92/10/16
تعدد قوا92/10/15
قواي باطني ن...92/09/25
قواي نفس ح...92/09/24
تفاوت قواي92/09/20
ابتکارات ملاصد...92/09/18
جواب شبهات ...92/09/17
بيان ديگري در ...92/09/13
پاسخ ادله قاي...92/09/12
تجرد برزخي ن...92/09/11
اثبات تجرد نفس92/09/10
برهان بر مغاير...92/09/06
ادامه برهان ها...92/09/05
ادله مغايرت ن...92/09/04
قضاوت ملا صد...92/09/03
اصلاحيه بحث ...92/08/08
نزاع فخر رازي ...92/08/07
ادامه پاسخ ش...92/08/06
پاسخ شبهات ...92/08/05
مغايرت نفس با...92/08/01
وهريت نفس ...92/07/30
اثبات جوهريت ...92/07/29
الفصل الثاني؛ ...92/07/28
ادامه بحث حيات92/07/17
بحثي در معنا...92/07/16
ادامه تعريف ن...92/07/15
بررسي قيد ها...92/07/10
بازگشت به تعر...92/07/09
رد مشّاء در تعر...92/07/08
اعتبارات تعريف...92/07/07
ترجيح تعريف ...92/07/03
برهان بر وجود ...92/07/02
تعريف نفس92/07/01

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo