آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد حمید درایتی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شرايط مضاربه/ عينيت راس المال 97/10/19
شرايط مضاربه/ عدم الحجر 97/10/18
شرط بلوغ در باب مضاربه/ نتي... 97/10/17
شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس... 97/10/16
شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس... 97/10/15
شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس... 97/10/12
شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس... 97/10/11
شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس... 97/10/10
شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس... 97/10/09
شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس... 97/10/08
شروط معامله/ شرط بلوغ/ رواي... 97/10/04
شروط معامله/ شرط بلوغ/ دليل... 97/10/03
شروط معامله/ ادامه بلوغ و ر... 97/10/01
شروط معامله/ بلوغ و رشد 97/09/28
تتمه بحث ديروز/ آغاز شروط م... 97/09/27
مضاربه/ ادامه قاعده در مضار... 97/09/26
مضاربه/ ادامه بررسي قاعده د... 97/09/25
مضاربه/ بررسي قاعده در مضاربه 97/09/24
مضاربه/ بررسي كلام آقاي خوي... 97/09/21
مضاربه/ بررسي قاعده در مضار... 97/09/20
مضاربه/ بررسي قاعده در عقود... 97/09/19
مضاربه/ ادامه بررسي قاعده د... 97/09/18
مضاربه/ قاعده در عقود 97/09/13
مضاربه/ ادامه بيان قاعده در... 97/09/12
مضاربه/ بيان قاعده در مساله 97/09/11
مضاربه/ بررسي روايات 97/09/10
مضاربه/ ادامه روايات/ باب س... 97/09/07
مضاربه/ بررسي روايات 97/09/06
مضاربه/ ادامه روايات 97/09/05
مضاربه/ ادامه روايات 97/08/30
مضاربه/ ادامه روايت 1 باب 6 97/08/29
مضاربه/ باب پنجم و ششم 97/08/28
مضاربه/ روايات باب چهارم 97/08/27
مضاربه/ بررسي روايات 97/08/26
مضاربه/ بررسي روايات باب سوم 97/08/23
مضاربه/ تتمه باب دوم/ آغاز ... 97/08/22
مضاربه/ باب دوم/ بحث شركت و... 97/08/21
مضاربه/ ادامه‌ي روايات باب دوم 97/08/20
مضاربه/ تتمه بحث كتاب نوادر... 97/08/02
مضاربه/ بررسي روايات/ ادامه... 97/08/01
مضاربه/ بررسي روايات 97/07/30
مضاربه/ بررسي روايات 97/07/29
مضاربه/ بررسي روايات 97/07/28
ربا/مستثنيات/جمع‌بندي ربا و... 97/07/25
ربا/مستثنيات ربا/ربا گرفتن ... 97/07/24
ربا/مستثنيات ربا/باب 7 ابوا... 97/07/23
ربا/مستثنيات ربا 97/07/22
ربا/مستثنيات ربا 97/07/21
ربا/مستثنيات ربا/روايات/اخذ... 97/07/18
ربا/مستثنيات ربا/باب 7 ابوا... 97/07/17
ربا/ مستثنيات ربا/ ادامه رو... 97/07/16
ربا/ مستثنيات ربا/ ادامه رو... 97/07/15
ربا/ معسر و جريمه ديركرد/ آ... 97/07/14
ربا/ جريمه ديركرد 97/07/11
ربا/ جريمه ديركرد 97/07/10
ربا/ جريمه ديركرد 97/07/09
ربا/ حيل ربوي/ آقاي سيستاني 97/06/07
ربا/ ادامه‌ي حيل ربوي 97/06/06
ادامه‌ي بررسي حيل ربوي/ فتاوي 97/06/05
ادامه‌ي حيل ربوي 97/06/04

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo