آرشیو سال 99-98 درس خارج اصول-حجیت قطع
استاد علیرضا اعرافی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تعديه حكم/ مقدمات 99/03/13
تعديه حكم/ مقدمات 99/03/12
تعديه حكم/ مقدمات 99/03/11
اصول/ تعديه حكم/ مقدمات 98/11/28
اصول/ تعديه حكم/ مقدمات 98/11/27
اصول/انقياد/ادله شرعي 98/11/13
اصول/انقياد/ادله شرعي 98/10/30
اصول/انقياد/ادله شرعي 98/10/29
اصول/تجري – انقياد /تكمله –... 98/10/28
اصول/تجري/ادله عقلي 98/10/23
اصول/تجري/ادله عقلي 98/10/22
اصول/تجري/ادله عقلي 98/10/16
اصول/تجري/ادله عقلي 98/10/15
اصول / تجري / ادله عقلي تجري 98/10/09
اصول / تجري / ادله عقلي تجري 98/10/08
اصول / تجري / تجري عقلي 98/10/07
اصول/تجري/ جمع‌بندي بحث روايي 98/10/02
اصول/تجري/ جمع‌بندي بحث روايي 98/10/01
اصول / تجري / ادله روايي تجري 98/09/25
اصول / تجري / ادله روايي تجري 98/09/24
اصول / تجري / ادله روايي تجري 98/09/23
اصول / تجري / ادله روايي تجري 98/09/18
اصول / تجري / ادله روايي تجري 98/09/17
اصول / تجري / ادله روايي تجري 98/09/11
اصول / تجري / ادله روايي تجري 98/09/10
اصول / تجري / ادله حرمت تجري 98/09/09
اصول / تجري / ادله حرمت تجري 98/09/04
اصول / تجري / ادله حرمت تجري 98/09/03
اصول / تجري / ادله حرمت تجري 98/09/02
اصول / تجري / ادله حرمت تجري 98/08/27
اصول / تجري / دلايل حرمت تجري 98/08/26
اصول / تجري / دلايل حرمت تجري 98/08/25
اصول / تجري / بررسي آيات جو... 98/08/20
اصول / تجري / اقسام تجري 98/08/18
اصول / تجري / اقسام تجري 98/08/13
اصول / تجري / اقسام تجري 98/08/12
اصول / تجري / اقسام تجري 98/08/11
اصول / تجري / اقسام تجري 98/07/20
اصول / تجري / اقسام تجري 98/07/15
اصول / تجري / اقسام تجري 98/07/13
اصول / حجيت قطع / اقسام تجري 98/07/08
اصول / حجيت قطع / فقهي يا ا... 98/07/07
اصول / حجيت قطع / معاني تجري 98/07/01
اصول / حجيت قطع / معاني تجري 98/06/31

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo