آرشیو سال 98-97 درس خارج اصول-خارج اصول
استاد علیرضا اعرافی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اصول / مطلق و مقيد /قاعده «... 97/07/30
اصول / مطلق و مقيد /قاعده «... 97/07/29
اصول / مطلق و مقيد /قاعده «... 97/07/23
اصول / مطلق و مقيد /قاعده «... 97/07/22
اصول / مطلق و مقيد /قاعده «... 97/07/16
اصول / مطلق و مقيد /قاعده «... 97/07/15
اصول / مطلق و مقيد /قاعده «... 97/07/09
اصول / مطلق و مقيد /قاعده «... 97/07/08

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo