آرشیو سال 99-98 درس خارج فقه-نماز جمعه
استاد احمد عابدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
درك يك ركعت در وقت 98/11/28
ترك ركعت اول واقتدا درركوع دوم 98/11/27
حكم اقتدا در ركوع دوم 98/11/20
حكم اتصال درحين ركوع ركعت دوم 98/11/19
درك فقط ركعت دوم نمازجمعه 98/11/14
ضيق وقت براي نماز جمعه 98/11/13
مجزي بودن نماز ظهر از جمعه 98/11/12
ظهر در عدم علم به جمعه 98/10/30
قضا ظهر دروجوب عيني جمعه 98/10/29
قضاء نماز جمعه و نقل روايات 98/10/28
اقوال سه گانه گذشتن وقت جمعه 98/10/24
گذشتن وقت نماز جمعه 98/10/23
جمع بندي اقوال 98/10/22
اشكال و جواب در سند روايت 98/10/09
وقت نماز جمعه 98/10/08
وقت نماز جمعه 98/10/07
وقت نماز جمعه 98/10/03
وقت نماز جمعه 98/10/02
وقت نماز جمعه 98/10/01
وقت نماز جمعه 98/09/30
متعلق «من يوم الجمعه» 98/09/26
وجوب تعييني نماز جمعه و نقد آن 98/09/25
وجوب تعييني نماز جمعه و نقد آن 98/09/24
واجب تعييني يا واجب تخييري 98/09/23
ادله قائلان به حرمت 98/09/19
دسته بندي احاديث نماز جمعه 98/09/18
روايات تقيه 98/09/12
نقد كشف اللثام 98/09/11
حكم نماز جمعه و اصول عمليه 98/09/10
بررسي روايات 98/09/09
روايات عدم مشروعيت در غيبت 98/09/05
ادله حرمت نماز جمعه در غيبت 98/09/04
روايات وجوب تعييني نماز جمعه 98/09/03
وجوب تعييني يا وجوب تخييري 98/09/02
نقل و بررسي نظرات فاضل هندي 98/08/28
بررسي اقوال 98/08/27
ادامه بررسي روايات 98/08/26
تعييني يا تخييري بودن نماز ... 98/08/25
سيره شيعيان 98/08/20
روايات نماز جمعه 98/08/19
نقد بيان آيه الله بروجردي(ره) 98/08/18
اقوال در حكم نماز جمعه 98/08/14
اقوال در حكم نماز جمعه 98/08/13
نقل اقوال در حكم نماز جمعه 98/08/12
دلالت آيه سوره جمعه 98/08/11

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo