آرشیو سال 1400-99 درس خارج اصول-خارج اصول
استاد مرتضی ترابی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تعبدي و توصلي /تعبدي و توصل... 99/06/22
اوامر/تعبدي و توصلي /امكان ... 99/06/18
تعبدي و توصلي/امكان اخذ قصد... 99/06/17
تعبدي و توصلي/ تعبدي و توصل... 99/06/16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo