آرشیو سال 99-98 درس خارج اصول-خارج اصول
استاد مرتضی ترابی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بحث اوامر/ظهور جمله خبريه د... 99/03/11
درس خارج اصول/مقدمات اصول /... 99/01/16
مقدمات علم اصول/مشتق /نقد ا... 99/01/13
مقدمات علم اصول/مشتق /ادله ... 99/01/11
مقدمات علم اصول /مشتق /ادل... 99/01/10
مقدمات علم اصول /بحث مشتق ... 99/01/09
تعريف مشهور/ تعاريف علم اصو... 98/08/22
ادله اربعه / موضوع علم اصول... 98/08/21
ادله اربعه موضوع علم اصول/... 98/08/20
موضوع علم اصول/مقدمات علم ا... 98/08/19
رابطه موضوع علم با موضوعات ... 98/08/18
موضوع علم اصول/ مقدمه اولي/... 98/08/14
بيان عرض ذاتي/تعريف موضوع ه... 98/08/13

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo