آرشیو سال 1400-99 درس خارج اصول-مبحث الفاظ
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
الأوامر/ مقدمة الواجب / واج... 99/07/09
الأوامر/مقدمة الواجب /واجب ... 99/07/08
الأوامر/مقدمة الواجب /واجب ... 99/07/07
الأوامر/مقدمة الواجب /واجب ... 99/07/06
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب / و... 99/07/02

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo