آرشیو سال 99-98 درس خارج اصول-اصول عملیه-دوره جدید(مقدمات -اوامر)
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اوامر/متعلقات ماده امر /دلا... 98/10/29
مشتق/مسائل مشتق /تغاير مبدء... 98/10/25
مباحث الفاظ/مشتق /ادله‌ي قا... 98/10/18
حقيقت شرعيه 98/09/18
علائم وضع 98/09/17
مباحث الفاظ/موضوع علم /موضو... 98/08/18
آيا هر علمي موضوع مي خواهد ... 98/08/14
نسبت موضوعات مسائل به موضوع... 98/08/13
موضوع علم 98/08/12
شروع دوره ي جديد علم اصول م... 98/08/11
مجتهد اعلم 98/07/17
تقليد از اعلم 98/07/16
وجوب تقليد از اعلم 98/07/15
رجوع عامي به مجتهد 98/07/13
تبدل رأي مجتهد و مسأله ي تقليد 98/07/10
تبدل رأي مجتهد 98/07/09
التصويب و التخطئه 98/07/08
مجتهد مطلق و متجزي و مبادي ... 98/07/07
حجيّت قضاوت فقيه 98/07/06
حكم رجوع عامي به مجتهد 98/07/02
اجتهاد و تقليد 98/07/01
عام و خاص من وجه 98/06/31
عمل به مرجحات غير منصوصه 98/06/30
آيا عمل به مرجحات واجب است؟ 98/06/27
موافقت با كتاب و سنت و مخال... 98/06/26
تعارض ادله 98/06/25
تعارض ادله 98/06/24
تعارض ادله 98/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo