آرشیو سال 95-94 درس خارج اصول
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
الامر بين الامرين95/03/12
تفويض95/03/11
جبر فلسفي95/03/10
ادله ي قائلين ...95/03/09
جبر و تفويض و...95/03/08
مقدمه ي حرام95/03/05
مقدمه ي واج...95/03/04
ادلة القائلين بو...95/03/03
اصل در مقدمه...95/03/01
ثمره ي وجوب ...95/02/29
ثمرات قول به ...95/02/28
ثمرات القول بو...95/02/27
مقدمه في حا...95/02/26
ثمرات قول به و...95/02/25
مقدمه ي موصله95/02/22
مقدمه ي موصله95/02/20
چه مقدمه اي ...95/02/19
مقدمه ي واجبه95/02/18
واجب اصلي و ...95/02/15
طهارات ثلاث و...95/02/13
حل مشكل در ...95/02/12
ثواب بر امر غير...95/02/11
ثواب و عقاب95/02/08
اصل عملي در ...95/02/07
اصل لفظي در ...95/02/06
واجب نفسي ...95/02/05
بازگشت قيد ...95/02/01
مقدمات مفوته95/01/31
واجب معلق و ...95/01/30
اشکالات وارده...95/01/29
واجب معلق و ...95/01/28
رجوع قيد به ه...95/01/25
رجوع قيد به ه...95/01/24
بحث شرط و وا...95/01/22
شرط متأخر و ...95/01/21
انواع شروط95/01/18
تقسيمات مخ...95/01/17
تقسيمات مقدمه95/01/16
مقدمه داخلیه95/01/15
وجوب ذي الم...95/01/14
تنبيهاتي در م...95/01/10
اجزاء در صورت...95/01/09
اجزاء در عمل ...95/01/08
اجزاء در اوامر ...95/01/07
اجزاء در اوامر ...94/12/26
اجزاء در امر ا...94/12/25
امر اضطرار94/12/24
اجزاء94/12/19
اجزاء و تبدل ام...94/12/18
اجزاء94/12/17
فور و تراخي94/12/16
دلالت امر بر مر...94/12/15
الامر عقيب الحذر94/12/12
مقتضاي اصل ...94/12/11
برائت شرعي ...94/12/10
ادله ي مخالف...94/12/09
اصل در اوامر94/12/08
امکان اخذ قص...94/12/02
اصل در واجب ...94/12/01
واجب توصلي ...94/11/28
دلالت صيغه ي...94/11/27
دلالت هيئت ا...94/11/26
دلالت هيئت ا...94/11/25
تکلم نفسي و ...94/11/24
طلب و اراده 94/11/21
ماده ي امر و ...94/11/20
اعتبار علو و ا...94/11/19
شتق و مبحث...94/11/18
مسائلي پيرامو...94/11/17
فرق بين مبدأ ...94/11/14
دخول ذات در م...94/11/13
ادله ي قائلين ...94/11/12
ادله ي قائلين ...94/11/11
بررسي دو ادع...94/11/10
مراد از «في ال...94/11/07
مباحث مقدما...94/11/06
ادعاي خروج بع...94/11/05
مسأله اي فقه...94/11/04
مشتق94/11/03
بطون مختلف ...94/10/30
استعمال لفظ ...94/10/29
اشتراک لفظي...94/10/28
تمسک به اطلا...94/10/27
تمسک به ادله...94/10/26
صحيح و اعم د...94/10/23
ثمرات قول به ...94/10/22
استدلال قائل ...94/10/21
دليل قائلين به...94/10/20
دليل وضع اسا...94/10/19
جامع نزد قائل ...94/10/16
ترسيم جامع ...94/10/15
ترسيم جامع ...94/10/14
صحيح و اعم و...94/10/12
صحيح و اعم94/10/09
حقيقت شرع...94/10/07
حقيقت شرعيه94/10/06
تنصيص اهل ل...94/10/05
اطراد94/10/02
حقيقت و مجاز...94/10/01
تبادر و صحت ...94/09/30
وضع در مرکبات94/09/28
وضع الفاظ بر م...94/09/25
دلالت الفاظ بر ...94/09/24
اقسام استعم...94/09/08
حقيت و مجاز94/09/07
نسبت جمل ا...94/09/04
نسبت در جملا...94/09/03
خبر و انشاء94/09/02
وضع در اسماء ...94/09/01
کيفيت وضع در...94/08/30
معاني حروف94/08/27
معاني حرفيه 94/08/26
قسم چهارم و...94/08/25
امکان وضع عا...94/08/24
حققت وضع و ا...94/08/20
مباحث وضع94/08/19
فرق بين مسا...94/08/18
تعريف علم اصول94/08/16
موضوع علم ا...94/08/13
: ملاک در تما...94/08/12
مباحثي پيرامو...94/08/11
موضوع علم و ...94/08/10
شروع هشتم...94/08/09
بقاء بر ميّت94/07/15
تقليد ابتدايي ا...94/07/14
تبعيض در تقل...94/07/13
تقليد از اعلم94/07/12
تقليد از اعلم و...94/07/11
تقليد از اعلم94/07/08
تقليد از اعلم94/07/07
دليل بر حجيّت...94/07/06
حجيّت فتواي ...94/07/05
تقليد و دليل بر...94/07/01
معنا تقليد و م...94/06/31
تبدل رأي مجته...94/06/29
اجزاء در صورت...94/06/28
تبدل رأي مجتهد94/06/25
التصويب و التخ...94/06/24
علوم پيش نياز...94/06/22
اقسام مجتهد ...94/06/21
اجتهاد در امر ...94/06/18
آثار اجتهاد94/06/17
مباحث اجتهاد94/06/16
تعاريف اجتهاد94/06/15

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo