آرشیو سال 91-90 درس خارج فقه-دیات
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ديه اجفان، أشفار و اهداب 91/03/21
ديه موي سر زن 91/03/20
ديه موي سر زن 91/03/13
ديه شعر و موي سر ولحيه 91/03/10
القول في الجناية علي الاطرا... 91/03/09
هرگاه کسي در طريق مسلمين چا... 91/03/08
حکم جايي که دابه‌ و حيوان ک... 91/03/03
هرگاه دابه کسي، بر طويله و ... 91/03/02
هرگاه «شخص» توسط حيوان کسي... 91/03/01
کسي که در ملک ديگران آتشي ر... 91/02/31
هرگاه کسي در ملک خودش آتشي ... 91/02/30
حکم جايي که دو سفينه و کشتي... 91/02/27
اسباب ضمان و مصاديق آنها 91/02/26
اسباب ضمان 91/02/25
اسباب ضمان 91/02/24
حکم جايي که دو زن بار دار و... 91/02/20
هرگاه دو نفر از روي خطا و ا... 91/02/19
حکم جايي که شخص با تنه زدنش... 91/02/18
آيا اگر کسي از مکان مرتفع و... 91/02/17
هرگاه صيحه و داد زدن، سبب م... 91/02/16
هرگاه کسي از روي محبت، ديگر... 91/02/13
آيا اگر کسي (مانند مادر، دا... 91/02/12
آيا ختّان در صورتي که از حد... 91/02/11
در صورتي که تاديب پدر يا مع... 91/02/10
ديه اهل ذمه و مقدار آن 91/02/09
ديه ولد الزنا 91/02/03
تساوي ديه مسلمين از نظر اسلام 91/02/02
قتل در حرم مکي 91/01/30
حکم قتل در أشهر الحرم 91/01/29
آيا مدت زمان پرداخت ديه‌ي ... 91/01/28
هر گاه قاتل با ولي الدم در ... 91/01/27
آيا ديه شبه العمد بر عهده خ... 91/01/26
بيان اصول ديات و کيفيات آن 91/01/23
آيا تلفيق در پرداخت ديه جاي... 91/01/22
شرائط انعام ثلاثه 91/01/21
آيا مجني عليه در انتخاب اصو... 91/01/20
شرائط شتر 91/01/16
طرق جمع بين روايات متعارض 91/01/15
مقادير الديات 91/01/14
مقادير الديات 91/01/09
اقسام قتل 91/01/08
کتاب الدّيات 91/01/07
عفو جاني قبل از اندمال جناي... 90/12/24
اگر مجني عليه در مقام قصاص،... 90/12/23
هرگاه شخص واحد نسبت به دو ن... 90/12/22
هرگاه در دست جاني و مجني عل... 90/12/21
حکم جايي که قطع اصبع و انگش... 90/12/20
هر گاه جاني صحيح اليد،دست ن... 90/12/17
احکام قصاص دستگاه تناسلي زن 90/12/16
احکام قصاص دستگاه تناسلي مرد 90/12/15
هرگاه دندان مجني عليه قبل ا... 90/12/14
هرگاه دندان مجني عليه قبل ا... 90/12/13
آيا جنايت بر ثدي و پستان، ق... 90/12/10
آيا در قصاص أنف و بيني ميزا... 90/12/09
آيا در قصاص انف و بيني، مما... 90/12/08
آيا اگر کسي حاجب و ابرو يا... 90/12/07
آيا اعمي و کور، حق قصاص گرف... 90/12/06
آيا اعور (يک چشم) بخاطر جنا... 90/12/03
حکم قصاص أذن وگوش 90/12/02
حکم موضحة و ساير جراحاتي که... 90/12/01
آيا مي‌توان جاني را در سرم... 90/11/30
هرگاه کسي از روي خطا نسبت ب... 90/11/29
هرگاه قصاص طرف و اعضاء موجب... 90/11/26
حکم جايي که يک نفر، دست جما... 90/11/25
آيا در باب قصاص مماثلت شرط ... 90/11/24
آيا دست سالم را بخاطر دست ش... 90/11/23
شرائط قصاص اعضا و اطراف 90/11/19
حکم قطع مچ کسي که فاقد اصا... 90/11/18
هر گاه کسي دست ديگري را قطع... 90/11/17
هر گاه ولي الدم بفهمد که قا... 90/11/16
هرگاه کسي عمداً ديگري را بک... 90/11/15
آيا قصاص زن باردار يا زن مر... 90/11/11
موضوع: هرگاه وکيل بعد از مو... 90/11/10
حکم جايي که يک نفر، عمداً د... 90/11/09
حکم جايي که يک نفر، عمداً د... 90/11/08
آيا آدم مديون اگر کشته شود،... 90/10/21
آيا کسي که از نظر حاکم شرع ... 90/10/20
آيا اختلاف اولياي دم در قصا... 90/10/19
آيا اولياي حاضر مي‌توانند د... 90/10/18
هرگاه دست يا عضو ديگر جاني... 90/10/17
آيا در مقام استيفاي قصاص،مي... 90/10/14
آيا أولياء الدم در مقام اس... 90/10/13
آيا ولي الدم مي تواند بدون ... 90/10/12
آيا ولي الدم مي تواند بدون ... 90/10/10
کيفيت استيفا 90/10/07
کيفيت استيفا 90/10/06
کيفيت استيفا 90/10/05
احکام قسامة 90/10/04
احکام قسامة 90/10/03
احکام قسامة 90/09/29
احکام قسامة 90/09/28
احکام قسامة 90/09/27
آيا ادعا و قسامه کافر در با... 90/09/26
آيا قسامه در اطراف و اعضاء ... 90/09/23
هر گاه مدعي يا عشيره‌اش حاض... 90/09/22
هر گاه مدعي يا عشيره‌اش حاض... 90/09/21
شرائط قسامه 90/08/30
شرائط قسامة 90/08/29
آيا در قسامة پنجاه نفر شرط ... 90/08/28
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/25
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/23
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/22
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/21
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/18
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/17
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/14
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/11
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/10
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/09
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/08
شرائط قصاص 90/08/07
شرائط قصاص 90/08/04
شرائط قصاص 90/08/03
شرائط قصاص 90/08/02
شرائط قصاص 90/08/01
شرائط قصاص 90/07/30
شرائط قصاص 90/07/24
شرائط قصاص 90/07/23
شرائط قصاص 90/07/20
شرائط قصاص 90/07/19
شرائط قصاص 90/07/18
شرائط قصاص 90/07/16
شرائط قصاص 90/07/13
شرائط قصاص 90/07/12
شرائط قصاص 90/07/11
شرائط قصاص 90/07/10
شرائط قصاص 90/07/09
شرائط قصاص 90/07/06
شرائط قصاص 90/07/05
شرائط قصاص 90/07/04
حکم جایی که مردی با مشارکت ... 90/07/03
هرگاه دو نفر، در قطع عضو کس... 90/06/30
هرگاه ورثه‌ي «مجني عليه» بخ... 90/06/29
حکم جايي که دو نفر يا بيشتر... 90/06/28
آيا قصاص طرف داخل در قصاص ن... 90/06/27
آيا قصاص طرف داخل در قصاص ن... 90/06/26
آيا قصاص طرف داخل در قصاص ن... 90/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo